Tarih : 20.05.2016
GİB'de Yayım Dönemi : Haziran 2016

T.C.

 

GELİR İDARESİ   BAŞKANLIĞI

 

BÜYÜK MÜKELLEFLER VERGİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI

 

MÜKELLEF   HİZMETLERİ GRUP MÜDÜRLÜĞÜ

 

Sayı: 64597866-105[230-2016]-9692 20/05/2016

 

Konu: Sevk irsaliyesinde imzanın matbu olarak basılmasının mümkün olup olmayacağı.

 

 

   İlgide kayıtlı özelge talep formunda, Başkanlığımız ... vergi kimlik numaralı mükellefi olan şirketinizin, düzenlediği sevk irsaliyelerinde ıslak imza yerine basılı imza kullanıp kullanamayacağı hususunda görüş talep ettiği anlaşılmaktadır.

 

 

 

   Vergi Usul Kanununun 230 ve 231 inci maddelerinde faturanın şekil ve nizamına ilişkin esaslar düzenlenmiş, 230 uncu maddesinin 5 numaralı bendinde sevk irsaliyesinde fiyat ve bedel hariç olmak üzere faturada yer alması gereken asgari bilgilerin bulunacağı, 231 inci maddenin 4 numaralı bendinde ise faturaların baş tarafında iş sahibinin veya namına imzaya mezun olanların imzasının bulunacağı hüküm altına alınmıştır.

 

                        

 

   Yukarıda yer alan hükümlere göre, vergi uygulamaları bakımından sevk irsaliyesinde imzanın bulunması zorunludur. Diğer taraftan, sevk irsaliyesinin şekil ve nizamına ilişkin esaslara riayet edilmek şartıyla, imzaya yetkili olanın imzasının notere tasdik ettirilip anlaşmalı matbaada irsaliye üzerine bastırılmak suretiyle sevk irsaliyelerinin hazır imzalı olarak kullanılabilmesi mümkündür.  

 

  

 

    Ancak, imzası bu kapsamda sevk irsaliyeleri üzerine anlaşmalı matbaada bastırılan yetkilinin görevinden ayrılması halinde, bu yetkilinin imzasının matbu olduğu sevk irsaliyelerinin artık kullanılamayacağı tabiidir.

 

      

 

    Bilgi edinilmesini rica ederim.

 

 

 

 

 

(*)     Bu Özelge 213 sayılı Vergi Usul Kanununun 413.maddesine dayanılarak verilmiştir.

 

(**)   İnceleme, yargı ya da uzlaşmada olduğu halde bu konuya ilişkin olarak yanlış bilgi verilmiş ise bu özelge geçersizdir.

 

(***) Talebiniz üzerine tayin edilmiş olan bu özelgeye uygun işlem yapmanız hâlinde, bu fiilleriniz dolayısıyla vergi tarh edilmesi icap ederse, tarafınıza vergi cezası kesilmeyecek ve tarh edilen vergi için gecikme faizi hesaplanmayacaktır.