Tarih : 17.02.2016
GİB'de Yayım Dönemi : Nisan 2016

T.C.

GELİR İDARESİ   BAŞKANLIĞI

İZMİR VERGİ   DAİRESİ BAŞKANLIĞI

(Mükellef   Hizmetleri KDV ve Diğer Vergiler Grup Müdürlüğü)

 

 

 

Sayı

:

66813766-175.01[13-2015/16]-80

17/02/2016

Konu

:

Mahkeme Kararına İstinaden Belediyece İdarece Emlak   Vergisi Tarhiyatı Yapılıp Yapılamayacağı Hk.

 

 

  İlgide kayıtlı özelge talep formu ve eki 25/11/2014 tarihli dilekçenizde,... semtinde bulunan ve tapuda ... kayıtlı taşınmazın 110/184 hissesinin maliki olduğunuz, aynı taşınmazın 60/184 hissesini de 2004 yılında noterden satış vaadi ile aldığınız, bu yer için İzmir 3. Asliye Hukuk Mahkemesinde dava açtığınız, Mahkemenin ... Esas, ... Karar sayılı ilamı ile adınıza tesciline karar verildiği ve kararın kesinleştiği, tapu ile sahibi olduğunuz taşınmaz imar planında ağaçlandırılacak alan içerisinde kaldığından söz konusu taşınmaz için  kısıtlı olarak emlak vergisi ödendiği, ancak ... Vergi Mahkemesinde açtığınız dava sonucunda Mahkemenin hiç vergi ödenmemesi yönünde karar verdiği, bu kararın ... Bölge İdare Mahkemesinin kararı ile de kesinleştiği ve son 5 yıl için ödediğiniz vergileri geri aldığınız, bunun üzerine söz konusu Mahkeme kararı ile 60/184 hisse için de emlak vergisi ödenip ödenmeyeceği hususunda ... Belediyesine başvurduğunuz, ancak bu hisse için bugüne kadar ödenmeyen tüm vergilerin tarafınızdan talep edildiği belirtilerek, emlak vergisi ödenmesi istenilen 60/184 hisseye, vergi ödenmemesi yönünde aynı parselin farklı hissesi için verilmiş mahkeme kararının uygulanıp uygulanmayacağı, eğer uygulanmayacaksa  emlak vergisinin 1999 yılından itibaren mi yoksa son 5 yıl için mi ödeneceği hususunda Başkanlığımız görüşü sorulmaktadır.

            Bilindiği üzere, ... Vergi Mahkemesinin söz konusu taşınmazda maliki olduğunuz 110/184 hisseye ilişkin olarak emlak vergisi alınmayacağına dair verdiği kararın, bu hisseye münhasır olarak verilmiş olması nedeniyle aynı taşınmazda maliki olduğunuz 60/184 hisseye uygulanması mümkün değildir.

            Buna göre, noterden satış vaadi ile aldığınız ve ... Asliye Hukuk Mahkemesin ... Esas, ... Karar sayılı ilamı ile adınıza tesciline karar verilen söz konusu taşınmazdaki 60/184 hisseye ilişkin emlak vergisinin tahsilat zamanaşımına uğramamış olan kısmının tahsil edilmesi gerekmektedir.

            Bilgi edinilmesini rica ederim.

 

(*)     Bu Özelge 213 sayılı Vergi Usul Kanununun 413.maddesine dayanılarak verilmiştir.

(**)   İnceleme, yargı ya da uzlaşmada olduğu halde bu konuya ilişkin olarak yanlış bilgi verilmiş ise bu özelge geçersizdir.

(***) Talebiniz üzerine tayin edilmiş olan bu özelgeye uygun işlem yapmanız hâlinde, bu fiilleriniz dolayısıyla vergi tarh edilmesi icap ederse, tarafınıza vergi cezası kesilmeyecek ve tarh edilen vergi için gecikme faizi hesaplanmayacaktır.