Tarih : 03.02.2016
GİB'de Yayım Dönemi : Nisan 2016

T.C.

GELİR İDARESİ   BAŞKANLIĞI

 İSTANBUL VERGİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI

(Mükellef   Hizmetleri Diğer Vergiler Grup Müdürlüğü)

 

 

 

Sayı

:

97895701-140.08-8942

03/02/2016

Konu

:

Yabancı uyruklu diş hekiminin uzmanlık belgesi   harcından muaf olup olmadığı

 

         

 

            İlgide kayıtlı özelge talep formunun incelenmesinden, İran Vatandaşı olduğunuz, 2006 yılında ... Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesinden mezun olduğunuz ve ... /2015 tarihinde ... ... Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesinde doktora eğitiminizi tamamladığınız belirtilerek alacağınız uzmanlık belgesi için harç ödeyip ödemeyeceğiniz hususunda görüş talep ettiğiniz anlaşılmaktadır.

 

           492 sayılı Harçlar Kanununun 108 inci maddesinde, imtiyazname, ruhsatname ve diplomalardan bu Kanuna bağlı (8) sayılı tarifede yazılı olanların harca tabi olduğu; 109 uncu maddesinde, imtiyazname, ruhsatname ve diploma harçlarını kendilerine bu belgeler verilen kişilerin ödemekle mükellef olduğu; 110 uncu maddesinde de, imtiyazname, ruhsatname ve diploma harçlarının (8) sayılı tarifede yazılı belgelerden, belgenin nevi ve mahiyetine göre maktu esas üzerinden alınacağı hüküm altına alınmıştır.

 

            Harçlar Kanununa bağlı (8) sayılı tarifenin "VI-Meslek erbabına verilecek tezkere, vesika ve ruhsatnamelerden alınacak harçlar" başlıklı bölümünün 3/a bendinde, Türkiye'de ihtisas yapmış olan Türk hekimlerine verilecek ihtisas vesikalarının maktu harca tabi olduğu hüküm altına alınmıştır.

 

            Kanun hükmünün incelenmesinden de anlaşılacağı üzere, Türkiye'de ihtisas yapmış yabancı uyruklu hekimlere verilecek ihtisas vesikalarından harç alınacağına dair herhangi bir hüküm bulunmamaktadır.

 

            Buna göre, doktora eğitimini tamamlamanız üzerine adınıza düzenlenecek ihtisas belgesinden harç aranılmaması gerekmektedir.

 

            Bilgi edinilmesini rica ederim.

 

(*)     Bu Özelge 213 sayılı Vergi Usul Kanununun 413.maddesine dayanılarak verilmiştir.

(**)   İnceleme, yargı ya da uzlaşmada olduğu halde bu konuya ilişkin olarak yanlış bilgi verilmiş ise bu özelge geçersizdir.

(***) Talebiniz üzerine tayin edilmiş olan bu özelgeye uygun işlem yapmanız hâlinde, bu fiilleriniz dolayısıyla vergi tarh edilmesi icap ederse, tarafınıza vergi cezası kesilmeyecek ve tarh edilen vergi için gecikme faizi hesaplanmayacaktır.