Tarih : 11.01.2016
GİB'de Yayım Dönemi : Nisan 2016

T.C.

GELİR İDARESİ   BAŞKANLIĞI

GAZİANTEP VERGİ   DAİRESİ BAŞKANLIĞI

VERGİ VE   ANLAŞMALAR UYGULAMA MÜDÜRLÜĞÜ

 

 

 

Sayı

:

16700543-140[15-515-196]-662

11/01/2016

Konu

:

Elektrik Üretimi Lisans Harçları

İlgide kayıtlı özelge talep formunun incelenmesinden, şirketinizin Enerji Piyasası Düzenleme Kurulu'ndan aldığı elektrik üretim lisansına istinaden işletilen, … Hidroelektrik Santralinin sahibi olan … Enerji San. ve Tic. A.Ş. ve … Hidroelektrik Santralinin sahibi olan … Enerji Üretim San. ve Tic. A.Ş'yi 28.10.2015 tarihi itibari ile 6102 sayılı Türk Ticaret Kanununun 136 ncı ve 5520 sayılı Kurumlar Vergisi Kanununun 19 ve 20 nci maddeleri uyarınca tasfiyesi infisah yoluyla, bütün aktif ve pasifi ile birlikte, kül halinde, külli halefiyet yolu ile devir aldığı, birleşme neticesinde … Hidroelektrik Santralinin ve … Hidroelektrik Santralinin şirketiniz bünyesine geçtiği; münfesih kurumların kurumlar vergisi beyannamelerinin 05.12.2015 tarihine kadar verilmesi gerektiği belirtilerek şirketinizce, birleşme/devir suretiyle infisah eden … Enerji San. Ve Tic. A.Ş.'nin, … Hidroelektrik Santralinde ve … Enerji Üretim San. Ve Tic A.Ş' nin … Hidroelektrik Santralinde 01.01.2015- 28.10.2015 tarihleri arasında üretip sattığı elektriğe ilişkin harç bildiriminin ne zaman verileceği, elektronik olarak mı yoksa kağıt ortamında mı beyan edileceği, vergilendirme yılı ve döneminin ne olacağı ve ödemenin ne zaman yapılacağı hususlarında görüş sorulduğu anlaşılmaktadır.

 

            Bilindiği üzere, 18/04/2013 tarih ve 28622 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan 6456 sayılı Kanunun 17 nci maddesi ile 492 sayılı Harçlar Kanununa bağlı (8) sayılı tarifenin sonuna 1/1/2014 tarihinden itibaren yürürlüğe girmek üzere,

             "XV- Elektrik üretimi lisans harçları:

             Hidrolik kaynaklara dayalı elektrik üretim lisansı (Her yıl için):

             Elektrik Piyasası Kanunu kapsamında, özelleştirme bedeli, lisans ihale bedeli ve su kullanım bedeli ödemeksizin hidrolik kaynaklara dayalı elektrik üretim faaliyetinde bulunanların (Kamu Kuruluşları hariç) bu faaliyetlerden elde ettikleri bir önceki yıl gayrisafı iş hasılatı üzerinden Binde 15,

            Üreticilerin kendi İhtiyaçları için kullandıkları elektriğin bedeli gayrisafı iş hasılatına dâhil edilmez." hükmü eklenmiştir.

 

             Bu düzenleme ile bağlantılı olarak, 6456 sayılı Kanunun 16 ncı maddesi ile 492 sayılı Harçlar Kanununun 113 üncü maddesinin sonuna 1/1/2014 tarihinden itibaren yürürlüğe girmek üzere aşağıdaki fıkra eklenmiştir:

            "Elektrik üretimi lisans harçları her yıl kurumlar vergisi beyannamesi verme süresi içerisinde verilen bildirim üzerine, elektrik üretim faaliyetlerinden elde edilen gayrisafi iş hasılatı esas alınarak tahakkuk ettirilir, tahakkuk ettirilen harçlar ayrıca mükellefe tebliğ edilmez ve mayıs ayı içerisinde ödenir. Genel bütçe geliri olarak kaydedilen elektrik üretimi lisans harçlarından hidrolik kaynaklara dayalı elektrik üretim lisans harçlarının %90'ı, haziran ayının sonuna kadar, hidrolik kaynaklara dayalı elektrik üretimi yapan tesisin bulunduğu yerin il özel idaresine, il özel idaresi bulunmayan yerlerde büyükşehir belediyesine aktarılır. Hesaplanarak aktarılan bu tutarlar, 2/7/2008 tarihli ve 5779 sayılı İl özel İdarelerine ve Belediyelere Genel Bütçe Vergi Gelirlerinden Pay Verilmesi Hakkında Kanuna göre belediyelere ve il özel İdarelerine ayrılacak payların hesabında matraha dâhil edilmez." 

 

             Yukarıda yer verilen bu düzenlemelerle, kamu kurumları hariç olmak üzere, Elektrik Piyasası Kanunu kapsamında, özelleştirme bedeli, lisans ihale bedeli ve su kullanım bedeli ödemeksizin hidrolik kaynaklara dayalı elektrik üretim faaliyetinde bulunanlara, bu faaliyetlerden elde ettikleri bir önceki yıl gayrisafi iş hâsılatı üzerinden binde on beş oranında harç ödeme yükümlülüğü getirilmiştir.

 

            Konu hakkında 13 No.lu Harçlar Kanunu Sirkülerinde,

            "Elektrik üretim lisansına sahip firmalarca her yıl kurumlar vergisi beyannamesi verme süresi içerisinde verilecek Harç Bildirimi ile bir önceki yılda elektrik üretim faaliyetinden elde edilmiş olan gayrisafi iş hasılatı bildirilerek, bu değer üzerinden hesaplanacak elektrik üretim lisans harcının Mayıs ayı içerisinde ödenmesi gerekmektedir.

            Harç bildirimi, hidrolik kaynaklara dayalı elektrik üretiminin farklı illerde yapılması halinde her bir il için ayrı ayrı düzenlenecektir. Aynı ilde birden fazla hidrolik kaynaklara dayalı elektrik üretimi yapılması halinde ise, bir adet düzenlenecek ancak, her bir üretim tesisine ait gayrisafi iş hasılatı ayrı satırlarda bildirilecektir.

            Bir örneği ekte yer alan elektrik üretimi lisans harcı bildirimi, elektrik üretimi yapılan tesisin bulunduğu yer vergi dairesine elektronik ortamda da verilebilecektir.

            Elektrik üretim tesisinin bulunduğu yer vergi dairesinde kurumlar vergisi mükellefiyetinin bulunması halinde, Harç Bildirimi bu vergi dairesine, kurumlar vergisi mükellefiyetinin farklı bir ildeki vergi dairesinde bulunması halinde ise Harç Bildirimi elektrik üretim tesisinin bulunduğu yerdeki harç tahsiline yetkili vergi dairesine verilecektir.

            Harç bildiriminin süresi içinde verilmemesi ve tahakkuk eden harcın süresinde ödenmemesi halinde 213 sayılı Vergi Usul Kanunu ve 6183 sayılı Kanun hükümlerine göre işlem yapılacağı tabiidir."

            şeklinde açıklamalar yapılmıştır.

 

             Bu itibarla, hidrolik kaynaklara dayalı elektrik üretim lisansı her yıl için harca tabi olup, harcın matrahının tespitinde her yıl kurumlar vergisi beyannamesi verme süresi içerisinde verilecek Harç Bildirimi ile bildirilen bir önceki yılda elektrik üretim faaliyetinden elde edilmiş olan gayrisafi iş hasılatının binde 15'i dikkate alınmaktadır.

 

             Buna göre, 01.01.2015-28.10.2015 tarihleri arasında elektrik üretim faaliyetinden elde edilmiş olan gayrisafi iş hasılatının elektrik üretimi lisansından alınan harcın matrahının bir kısmını oluşturması, söz konusu harcın bildirimin verilmesi gerektiği dönemde (Nisan 2016) tahakkuk edeceği gerçeğini değiştirmemektedir. Bu çerçevede, 2016 yılı Nisan ayında verilecek bildirim üzerine tahakkuku gerçekleşecek söz konusu harçların dönemi de 2016 yılı olacaktır.

 

             Ayrıca, Şirketinizce 2016 yılı Nisan ayı içerisinde yapılacak Elektrik Üretim Lisansı Harç Bildiriminde bir önceki yılda (01.01.2015/31.12.2015) elektrik üretim faaliyetinden elde etmiş olduğunuz gayrisafi iş hasılatının tamamının belirtilmesi gerektiğinden, … Hidroelektrik Santrali ile … Hidroelektrik Santrali'nden 01.01.2015-28.10.2015 tarihleri arasında elektrik üretim faaliyetinden elde etmiş olduğunuz gayrisafi iş hasılatının da 2016 yılı Nisan ayında vereceğiniz bildirime dahil edilmesi gerekmektedir.

 

            Bilgi edinilmesini rica ederim.

 

(*)     Bu Özelge 213 sayılı Vergi Usul Kanununun 413.maddesine dayanılarak verilmiştir.

(**)   İnceleme, yargı ya da uzlaşmada olduğu halde bu konuya ilişkin olarak yanlış bilgi verilmiş ise bu özelge geçersizdir.

(***) Talebiniz üzerine tayin edilmiş olan bu özelgeye uygun işlem yapmanız hâlinde, bu fiilleriniz dolayısıyla vergi tarh edilmesi icap ederse, tarafınıza vergi cezası kesilmeyecek ve tarh edilen vergi için gecikme faizi hesaplanmayacaktır.