Tarih : 25.02.2016
GİB'de Yayım Dönemi : Nisan 2016

T.C.

GELİR İDARESİ   BAŞKANLIĞI

ANKARA VERGİ   DAİRESİ BAŞKANLIĞI

Mükellef   Hizmetleri KDV ve Diğer Vergiler Grup Müdürlüğü

 

 

 

Sayı

:

84974990-135[7-2015/10]-7994

25/02/2016

Konu

:

Distribütör aracılığıyla ithal edilerek firmaya teslim   edilen taşıtların, tadilat/ek imalat yapılarak zırhlı personel araçlarına   dönüştürülmek suretiyle adı geçen EGM’ye tesliminin ÖTV'ye tabi olup olmadığı  

İlgide kayıtlı özelge talep formu ve eklerinin incelenmesinden, Emniyet Genel Müdürlüğüne teslim edilmek üzere, … Türkiye Distribütörü ile yaptığınız sözleşme gereği distribütör aracılığıyla ithal edilerek Firmanıza teslim edilen/edilecek … marka … ticari isimli … tipi taşıtların, tadilat/ek imalat yapılarak Türk Gümrük Tarife Cetvelinin 8710.00.00.00.11 GTİP numarasında sınıflandırıldığı belirtilen zırhlı personel araçlarına dönüştürülmek suretiyle adı geçen Genel Müdürlüğe teslim edileceğinden bahisle söz konusu ithalat ve taşıtların adı geçen Genel Müdürlüğe teslim safhalarının ÖTV'ye tabi olup olmadığı hususunda Başkanlığımız görüşünün talep edildiği anlaşılmaktadır.

            4760 sayılı Özel Tüketim Vergisi Kanununun;

            - (1/1) maddesinde, Kanuna ekli (II) sayılı listedeki mallardan kayıt ve tescile tabi olanların ilk iktisabının, kayıt ve tescile tâbi olmayanların ise ithalatı veya imal ya da inşa edenler tarafından teslimi ile özel tüketim vergisi uygulanmadan önce müzayede yoluyla satışının bir defaya mahsus olmak üzere ÖTV'ye tabi olduğu,

            - (1/2) maddesinde, ÖTV kapsamına giren malların Türk Gümrük Tarife Cetvelinde tanımlanan eşyalar olduğu,

            - (2/1) maddesinde, "ilk iktisap"ın, (II) sayılı listedeki mallardan Türkiye'de kayıt ve tescil edilmemiş olanların kullanılmak üzere ithalini, müzayede yoluyla veya kayıt ve tescil edilmiş olsa dahi Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun hükümlerine göre iade edilenler de dahil motorlu araç ticareti yapanlardan iktisabını, motorlu araç ticareti yapanlar tarafından kullanılmaya başlanmasını, aktife alınmasını veya adlarına kayıt ve tescil ettirilmesini; "kayıt ve tescil"in, motorlu taşıtların ilgili mevzuat gereğince trafik, belediye, liman ile Ulaştırma Bakanlığı Sivil Havacılık Genel Müdürlüğünce tutulan sivil hava vasıtaları siciline yapılan kayıt ve tescilini; "motorlu araç ticareti yapanlar"ın, kayıt ve tescile tabi araçları satmak üzere imal ve inşa edenler, fabrika, ana bayii, bölge bayii, bayi, yetkili satıcı ve acenteler ile Maliye Bakanlığınca bu nitelikte oldukları tespit edilenleri ifade ettiği,

            - 3 üncü maddesinde, vergiyi doğuran olayın, mal teslimi veya ilk iktisap hallerinde malın teslimi veya ilk iktisabı; malın tesliminden önce fatura veya benzeri belgeler verilmesi hallerinde, bu belgelerde gösterilen miktarla sınırlı olmak üzere fatura veya benzeri belgelerin düzenlenmesi anında meydana geldiği,

            - (4/1) maddesinde, ÖTV mükellefinin, bu Kanuna ekli (II) sayılı listedeki mallardan kayıt ve tescile tâbi olmayanları imal, inşa veya ithal edenler ile bu malların müzayede yoluyla satışını gerçekleştirenler; kayıt ve tescile tâbi olanlar için ise motorlu araç ticareti yapanlar, kullanmak üzere ithal edenler veya müzayede yoluyla satışını gerçekleştirenler olduğu,

            - (7/6) maddesinde, Kanuna ekli listelerdeki mallardan 4458 sayılı Gümrük Kanununun 167 nci maddesi [(5)numaralı fıkrasının (a) bendi ile (7) numaralı fıkrası hariç] kapsamında gümrük vergisinden muaf veya müstesna olan eşyanın ithalinin vergiden müstesna olduğu

            hükme bağlanmış olup, söz konusu düzenlemelerin uygulama usul ve esaslarına ilişkin açıklamalar Özel Tüketim Vergisi (II) Sayılı Liste Uygulama Genel Tebliğinde yapılmıştır.

            Bu bağlamda, ÖTV'ye tabi taşıtlar, mezkûr Kanuna ekli (II) sayılı listede yer alan taşıtlarla sınırlı olup, bahse konu listede yer almayan taşıtlar ÖTV'nin konusuna girmemektedir.

            Ayrıca, ÖTV'ye tabi taşıtlardan kayıt ve tescile tabi olanların ilk iktisabı ÖTV'ye tabi olduğundan, bu taşıtların motorlu araç ticareti yapanlar tarafından, mezkûr Genel Tebliğin (I/B/4) bölümünde belirlenen usul ve esaslar çerçevesinde, satılmak üzere ithali verginin konusu kapsamında değildir. Ancak, Kanuna ekli (II) sayılı listede vergilendirilmeleri öngörülen kayıt ve tescile tabi olmayan taşıtların ithali, kim tarafından ve hangi amaçla ithal edildiğine bakılmaksızın, Kanunun (7/6) maddesi saklı kalmak kaydıyla, ÖTV'ye tabidir.

           Öte yandan, Türk Silahlı Kuvvetleri tarafından kayıt ve tescil edilen/edilecek taşıtlar, ÖTV uygulamasında "kayıt ve tescile tabi olmayanlar" kapsamında değerlendirilmekle birlikte Emniyet Genel Müdürlüğüne teslim edilen/edilecek taşıtlar bu kapsamda değerlendirilmediğinden, bu taşıtlarla ilgili olarak Karayolları Trafik Kanunu ve Karayolları Trafik Yönetmeliğine göre trafik tescil kuruluşlarınca kayıt ve tescil edilmesi zorunlu olup olmadıklarına göre, genel hükümler çerçevesinde işlem tesis edilmektedir.

            Bunun yanı sıra, motorlu araç ticareti yapanlar tarafından satılmak üzere iktisap edilen kayıt ve tescile tabi taşıtların, ilk iktisap kapsamında tesliminden/satışından önce tadilata/ek imalata tabi tutulmak suretiyle başka bir araca dönüştürülmesini müteakiben tesliminde/satışında, taşıtın tadilat/ek imalat sonrası hali dikkate alınarak işlem tesis edilmektedir.

            Dolayısıyla, mezkûr Genel Tebliğin (I/B/4) bölümü kapsamında Gelir İdaresi Başkanlığından tadilat veya ek imalat yapmak suretiyle satmak üzere kayıt ve tescile tabi taşıt alımlarında ÖTV uygulanmamasına yönelik yazı alan mükelleflere söz konusu yazıya istinaden kayıt ve tescile tabi taşıt teslimleri ÖTV'ye tabi olmamakta, bunların teslimlerinde ise taşıtın tadilat/ek imalat sonrası hali itibariyle ÖTV yönünden vergileme yapılmaktadır. 

            Buna göre;

            1- Firmanıza teslim edilmek üzere … Türkiye Distribütörü tarafından ithal edilen … marka … ticari isimli … tipi kayıt ve tescile tabi taşıtların ithali ÖTV'nin konusuna girmemektedir. Dolayısıyla, bu safhada herhangi bir istisnanın uygulanması söz konusu değildir.

            2- Firmanızca, mezkûr Genel Tebliğin (I/B/4) bölümü kapsamında Gelir İdaresi Başkanlığından bahse konu yazının alınmış olması halinde, söz konusu yazıya istinaden adı geçen Distribütör tarafından bahse konu taşıtların Firmanıza teslimi, ilk iktisap sayılmayacağından ÖTV'ye tabi olmayacaktır. Aksi halde, bu taşıtların Firmanıza teslimi genel hükümler çerçevesinde ÖTV'ye tabi olacaktır.

            3- Firmanızca, söz konusu taşıtların tadilat/ek imalat yapılmak suretiyle, Türk Gümrük Tarife Cetvelinin 8710.00.00.00.11 GTİP numarasında sınıflandırılan bir araca, dolayısıyla Kanuna ekli (II) sayılı liste kapsamında olmayan bir araca dönüştürülerek Emniyet Genel Müdürlüğüne teslimi ÖTV'ye tabi olmayacaktır. Söz konusu araçların mezkur liste kapsamındaki bir başka araca dönüştürülmesi suretiyle Emniyet Genel Müdürlüğüne teslimi ise genel hükümler çerçevesinde ÖTV'ye tabi olacaktır.  

            Bilgi edinilmesini rica ederim.

 

(*)     Bu Özelge 213 sayılı Vergi Usul Kanununun 413.maddesine dayanılarak verilmiştir.

(**)   İnceleme, yargı ya da uzlaşmada olduğu halde bu konuya ilişkin olarak yanlış bilgi verilmiş ise bu özelge geçersizdir.

(***) Talebiniz üzerine tayin edilmiş olan bu özelgeye uygun işlem yapmanız hâlinde, bu fiilleriniz dolayısıyla vergi tarh edilmesi icap ederse, tarafınıza vergi cezası kesilmeyecek ve tarh edilen vergi için gecikme faizi hesaplanmayacaktır.