Tarih : 25.02.2016
GİB'de Yayım Dönemi : Nisan 2016

.C.

GELİR İDARESİ   BAŞKANLIĞI

 İSTANBUL VERGİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI

Mükellef   Hizmetleri Katma Değer Vergisi Grup Müdürlüğü

 

 

 

Sayı

:

39044742-135-15678

25/02/2016

Konu

:

Fabrika çıkışı gaz - fren tertibatlı aracın engelli   tarafından ilk iktisabında ÖTV istisna uygulaması.

 

İlgide kayıtlı özelge talep formu ve eklerinin incelenmesinden, …Devlet Hastanesi tarafından adınıza düzenlenen … tarihli ve … sayılı Engelli Sağlık Kurulu Raporunda "Esansiyel (primer) Hipertansiyon, Omurga Kırığı, Düzey Tanımlanmamış Parapleji" teşhisine bağlı olarak tüm vücut fonksiyon kaybı oranının % 82 olarak belirlendiği, fabrika çıkışı elle kumandalı gaz ve fren tertibatlı … marka … ticari isimli … tipi M1 kategorili aracın ilk iktisabında 4760 sayılı Özel Tüketim Vergisi Kanununun (7/2-c) maddesinde düzenlenen malul veya engellilerin araç alımında istisna uygulamasından yararlanıp yararlanamayacağınız hususunda görüş talep edildiği anlaşılmaktadır.

            4760 sayılı Özel Tüketim Vergisi Kanununun (7/2-c) maddesiyle, Kanuna ekli (II) sayılı listede yer alan kayıt ve tescile tâbi mallardan, 87.03 (motor silindir hacmi 1.600 cm³'ü aşanlar hariç), 87.04 (motor silindir hacmi 2.800 cm³'ü aşanlar hariç) ve 87.11 G.T.İ.P. numaralarında yer alanların, bizzat kullanma amacıyla engelliliğine uygun hareket ettirici özel tertibat yaptıran malûl ve engelliler tarafından beş yılda bir defaya mahsus olmak üzere ilk iktisabı ÖTV'den istisna edilmiştir.

            Bahse konu istisna uygulamasının usul ve esaslarına ilişkin açıklamalar 18/4/2015 tarihli ve 29330 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan ve 1/5/2015 tarihi itibarıyla yürürlüğe giren Özel Tüketim Vergisi (II) Sayılı Liste Uygulama Genel Tebliğinin (II/C/1) bölümünde yapılmış olup, Kanunun (7/2-c) maddesi uygulamasına ilişkin olarak söz konusu Genel Tebliğde;

            - Engellilik durumunun, ilk iktisabı yapılacak taşıtın hareket ettirici aksamında tadilat yaptırılmasını gerektirecek nitelikte olması gerektiği,

            - Bu uygulamada, taşıtı hareket ettirici aksam olarak debriyaj, fren ve gaz pedalları ile vites kolunun kabul edileceği, ilk iktisaptan önce hareket ettirici aksamda sabitlenmiş bir şekilde özel tertibat yapılması gerektiği, yapılan özel tertibatın da kişinin engelliliğiyle uyumlu olmasının zorunlu olduğu,

            - Direksiyona topuz takılması, engelin bulunduğu taraftaki silecek kolu, sinyal, cam silecek kumandası, dörtlü flaşör, ön-arka cam su fıskiyesi, korna ve kontak gibi düzeneklerin diğer tarafa alınması veya direksiyon simidine monte edilmesi ve benzeri tadilatların taşıtı hareket ettirici aksamda özel tertibat kapsamında değerlendirilmeyeceği,

            - Manuel vitesli bir taşıtı vites kolunda ve/veya debriyaj pedalında sabitlenmiş özel tertibat yaptırmadan kullanamayacak durumda olan engelliler bakımından, otomatik vitesli taşıtların, özel tertibatlı taşıt olarak kabul edileceği,

            - Engellilik durumunun tevsikinde ibrazı zorunlu olan engelli sağlık kurulu raporunun, maluliyeti veya engelliliği ile sadece özel tertibat yaptırılan taşıtların (veya engelliliği ile başkaca hareket ettirici özel tertibat yapılmasına gerek olmaksızın otomatik vitesli taşıtların) kullanılabileceğine dair değerlendirmeyi içermesi ya da bu hususun anlaşılabilmesini sağlayacak şekilde açık olması gerektiği,

            - Otomatik vitesli taşıtların özel tertibatlı olarak kabul edildiği hallerde, beyannamenin verildiği vergi dairesine taşıtın engelliliğe uygun olarak tadil edildiğine dair teknik belge yerine taşıtın otomatik vitesli olduğuna dair uygunluk belgesinin aslı veya noter onaylı örneğinin verileceği, vites kutusuna ait bilgilere uygunluk belgesinde yer verilmeyen taşıtlarda, uygunluk belgesi yerine taşıtın otomatik vitesli olduğuna dair ÖTV mükelleflerinden yazılı beyan alınacağı

            açıklamalarına yer verilmiştir.

            İlgide kayıtlı özelge talep formunuz eki … şasi numaralı … marka … ticari isimli ….tipi araca ait "M1 Kategorisi Araç (Tam Araçlar) AT Uygunluk Belgesi"nde, "Araç gaz fren elle kumandalı tertibatlıdır" açıklaması yer almaktadır.

            Buna göre, taşıtın engelliliğe uygun olarak tadil edildiğine dair teknik belge yerine taşıtın gaz ve freninin elle kumandalı olduğuna dair uygunluk belgesinin aslı veya noter onaylı örneğinin ve taşıtın otomatik vitesli olduğuna dair ÖTV mükellefinin yazılı beyanının ilgili vergi dairesine ibraz edilmesi suretiyle söz konusu araç için mezkur Genel Tebliğin (II/C/1.1, 1.3 ve 1.5.) bölümlerinde belirlenen usul ve esaslar dahilinde Kanunun (7/2-c) maddesinde yer alan ÖTV istisnasından yararlanmanız mümkündür.

            Öte yandan, söz konusu aracın yukarıda belirtilen mahiyette olmadığının tespiti halinde, ziyaa uğratılan ÖTV ve bunun üzerinden hesaplanacak KDV'nin, vergi ziyaı cezası da uygulanmak suretiyle ÖTV mükellefi ile birlikte tarafınızdan aranacağı tabiidir.

            Bilgi edinilmesini rica ederim.

 

(*)     Bu Özelge 213 sayılı Vergi Usul Kanununun 413.maddesine dayanılarak verilmiştir.

(**)   İnceleme, yargı ya da uzlaşmada olduğu halde bu konuya ilişkin olarak yanlış bilgi verilmiş ise bu özelge geçersizdir.

(***) Talebiniz üzerine tayin edilmiş olan bu özelgeye uygun işlem yapmanız hâlinde, bu fiilleriniz dolayısıyla vergi tarh edilmesi icap ederse, tarafınıza vergi cezası kesilmeyecek ve tarh edilen vergi için gecikme faizi hesaplanmayacaktır.