Tarih : 24.02.2016
GİB'de Yayım Dönemi : Nisan 2016

T.C.

GELİR İDARESİ   BAŞKANLIĞI

BÜYÜK   MÜKELLEFLER VERGİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI

(Mükellef   Hizmetleri Grup Müdürlüğü)

 

 

 

Sayı

:

64597866-135[12/4-2016]-3522

24/02/2016

Konu

:

ÖTV Kanununa ekli (II) sayılı listede

yer alan araçların tesliminde matrah.

 

İlgide kayıtlı özelge talep formunuzun incelenmesinden, sahip olduğunuz şubeler ağı ile yeni otomobil, motosiklet, kullanılmış otomobil ve yedek parça perakende satışı ve servis hizmeti faaliyetinde bulunduğunuz, taşıt araçlarının distribütörler tarafından ÖTV mükellefi konumundaki Firmanıza satışına ilişkin düzenlenen faturalar üzerinde ticari iskontolar uygulandığı, distribütörlere ödenen araç bedelinin, alış faturasında gösterilen iskonto düşüldükten sonra üzerinden KDV hesaplanan KDV matrahı olduğu ve araçların bu bedel ile stoklara intikal ettirildiği, bazı durumlarda araçların nihai kullanıcılara satışı tarihine kadar distribütörler tarafından Firmanıza ilave indirimlerin de yapılabildiği, bu durumda söz konusu indirimlerin aracın Firmanız tarafından ilk iktisap kapsamında satışına ait ÖTV matrahına etkisi hususunda tereddüt hasıl olduğundan bahisle, 4760 sayılı Özel Tüketim Vergisi Kanununun (12/1) maddesinde alış bedelinin tespitinde dikkate alınabileceği öngörülen %10'a kadarlık indirim sınırının hesabında, distribütör tarafından aracın Firmanıza satışına ilişkin düzenlenen faturada gösterilen iskonto tutarının dikkate alınıp alınmayacağı hususunda Başkanlığımız görüşünün talep edildiği anlaşılmıştır.

            Bilindiği üzere, 4760 sayılı Özel Tüketim Vergisi Kanununun;

            - (1/1-b) maddesinde, Kanuna ekli (II) sayılı listedeki mallardan kayıt ve tescile tâbi olanların ilk iktisabının bir defaya mahsus olmak üzere özel tüketim vergisine tâbi olduğu,

            - (11/3) maddesinde, (II) sayılı listedeki mallar için verginin matrahının; bunların teslimi, ilk iktisabı ve ithalinde, hesaplanacak özel tüketim vergisi hariç, katma değer vergisi matrahını oluşturan unsurlardan teşekkül edeceği,

            - (12/1) maddesinde, (II) sayılı listedeki mallardan alınacak verginin, mükellefin bu malı alış bedeli ile her hâlükârda bu malların imalatçısının satış bedeli veya ithalatta hesaplanan katma değer vergisi matrahı üzerinden malın tabi olduğu orana göre hesaplanan vergi tutarından az olamayacağı; verginin, mükellefin alış bedeli üzerinden hesaplandığı durumlarda, malı teslim tarihine kadar bu malı mükellefe teslim eden tarafından yüzde 10'a kadar yapılan indirimlerin alış bedelinden de indirilebileceği; ancak bu indirimler sonrası kalan tutarın, malın imalatçısının satış bedelinden veya ithalatta hesaplanan katma değer vergisi matrahından düşük olamayacağı

            hükme bağlanmıştır.

            Ayrıca, Kanunun (12/1) maddesi uygulamasına ilişkin olarak Özel Tüketim Vergisi (II) Sayılı Liste Uygulama Genel Tebliğinin (III/A-1) bölümünde;

            - Kanunun (12/1) maddesi uyarınca, (II) sayılı listedeki taşıtlardan alınacak verginin, mükellefin bu taşıtı alış bedeli ile her halükârda bu taşıtın imalatçısının satış bedeli veya Katma Değer Vergisi Kanununun 21 inci maddesine göre ithalatta hesaplanan KDV matrahı üzerinden taşıtın tabi olduğu orana göre hesaplanan vergi tutarından az olamayacağı,

            - (II) sayılı listedeki taşıtlar için, mükellefin bu taşıtı satış bedeli ve alış bedeli ile taşıt ithal edilmiş ise ithalatta hesaplanan KDV matrahı, yurt içinde imal edilmiş ise imalatçının satış bedeli üzerinden hesaplanan ÖTV tutarlarından en fazla olanın beyan edilip ödeneceği,

            - Mükellefin taşıtı alıcıya teslim ettiği tarihe kadar, bu taşıtı mükellefe teslim eden tarafından iskonto yapılmış olması halinde, alış bedelinin %10'unu geçmemek üzere yapılan iskonto tutarı indirilmek suretiyle mükellefin alış bedelinin hesaplanabileceği; ancak bu indirimler sonrası kalan tutarın da taşıtın imalatçısının satış bedelinden veya ithalatta hesaplanan KDV matrahından düşük olamayacağı; alış bedeli üzerinden yapılacak söz konusu iskontonun matrahın tespitinde dikkate alınabilmesi için Vergi Usul Kanunu hükümleri kapsamında belgelendirilmesinin zorunlu olduğu,

            - Mükellefin alış bedeli olarak, bu malı mükellefe satanın düzenlediği fatura ve benzeri belge üzerinde gösterilen tutarın, fatura ve benzeri belgede ticari teamüllere uygun iskonto varsa bu iskonto tutarı düşüldükten sonraki tutarın esas alınacağı; taşıtların bayiler tarafından kullanıcılara teslimi tarihinden sonra, önceki safha tarafından yapılan indirimlerin alış bedelinin tespitinde dikkate alınmayacağı

            açıklamaları yer almaktadır.

            Buna göre, Kanunun (12/1) maddesi uygulamasında, alış bedeli olarak, distribütörler tarafından taşıtın Firmanıza satışına ilişkin düzenlenen fatura üzerinde gösterilen (ticari teamüllere uygun iskonto varsa bu iskonto tutarı düşüldükten sonraki) tutar dikkate alınacak olup, alış faturasında yer alan ticari teamüllere uygun iskontoların mezkur maddeye istinaden alış bedelinden indirilebilecek azami indirim/iskonto tutarının tespitinde dikkate alınmasına gerek bulunmamaktadır.

            Bilgi edinilmesini rica ederim.

 

(*)     Bu Özelge 213 sayılı Vergi Usul Kanununun 413.maddesine dayanılarak verilmiştir.

(**)   İnceleme, yargı ya da uzlaşmada olduğu halde bu konuya ilişkin olarak yanlış bilgi verilmiş ise bu özelge geçersizdir.

(***) Talebiniz üzerine tayin edilmiş olan bu özelgeye uygun işlem yapmanız hâlinde, bu fiilleriniz dolayısıyla vergi tarh edilmesi icap ederse, tarafınıza vergi cezası kesilmeyecek ve tarh edilen vergi için gecikme faizi hesaplanmayacaktır.