Tarih : 22.02.2016
GİB'de Yayım Dönemi : Nisan 2016

T.C.

GELİR İDARESİ   BAŞKANLIĞI

 İSTANBUL VERGİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI

Mükellef   Hizmetleri KDV Grup Müdürlüğü

 

 

 

Sayı

:

39044742-135-14568

22/02/2016

Konu

:

İlk iktisabında istisna uygulanan engelli aracının veraset yoluyla intikalinde ÖTV uygulaması.

 

  İlgide kayıtlı özelge talep formu ve eki veraset ve intikal vergisi beyannamesinin tetkikinden; babanızın % 92 oranında engelli olduğu, kendisine ait 21.000 TL değerinde bir aracı varken ÖTV istisnasından faydalanılarak 91.000 TL değerinde bir araç daha aldığı, babanızın vefat ettiği ve iki araç dışında başka bir mal varlığının bulunmadığı, mirasçı olarak 91.000 TL değerindeki aracı üzerinize almak istediğinizden bahisle, söz konusu aracın ÖTV ödenmeksizin adınıza tescil edilip edilmeyeceği hususunda Başkanlığımız görüşünün talep edildiği anlaşılmaktadır.

             

            4760 sayılı Özel Tüketim Vergisi Kanununun (15/2-a) maddesinde, (II) sayılı listedeki kayıt ve tescile tabi mallardan, veraset yoluyla intikaller hariç ilk iktisabında istisna uygulananların istisnadan yararlananlar dışındakilerce iktisabında, ilk iktisabındaki matrah esas alınarak adına kayıt ve tescil işlemi yapılandan, kayıt ve tescili tarihinde geçerli olan oran üzerinden, bu tarihte ÖTV alınacağı; ancak Kanunun (7/2) maddesi çerçevesinde istisnadan yararlananların bu istisnadan yararlanarak iktisap ettikleri kayıt ve tescile tabi malları 5 yıldan fazla kullanarak elden çıkarmaları durumunda bu hükmün uygulanmayacağı hüküm altına alınmıştır. 

            Mezkûr Kanunun (15/2-a) maddesi uygulamasına ilişkin açıklamalar, 18/4/2015 tarihli ve 29330 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanarak 1/5/2015 tarihinden itibaren yürürlüğe giren Özel Tüketim Vergisi (II) Sayılı Liste Uygulama Genel Tebliğinin (IV/G/2) bölümünde yapılmıştır.

            Buna göre, ilk iktisabında istisna uygulanan kayıt ve tescile tabi taşıtların, veraset yoluyla intikallerinde ÖTV aranmamaktadır. Dolayısıyla, birden fazla mirasçının bulunması halinde, taşıtın veraset yoluyla intikaline bağlı olarak müştereken bütün mirasçılar adına kayıt ve tescil edilmesi kaydıyla, bu intikal işlemi nedeniyle ÖTV uygulanmamaktadır.

            Ancak, muristen mirasçılara sadece bir taşıtın intikal etmiş olması, başka bir mal ve/veya hakkın intikal etmemiş olması halinde, taşıtın miras hisselerinin diğer mirasçılar tarafından tek bir mirasçıya devredilmesi, devralan mirasçı açısından (kendi miras hissesine karşılık gelen kısmı hariç olmak üzere) "veraset yoluyla intikal" olarak değerlendirilmemekte olup, bu şekilde bir ivaz karşılığında veya ivazsız (bağış, hibe, hediye vb.) olarak gerçekleşen devir işleminde ÖTV aranmaktadır.

            Diğer taraftan, muristen mirasçılara intikal etmiş olan terekede söz konusu taşıtın yanı sıra başkaca mal ve/veya hakkın da bulunması halinde, diğer mirasçıların, lehine taşıt üzerindeki mülkiyet hakkından ivazsız olarak feragatini gösteren noter onaylı belgenin ibrazı şartıyla, istisnadan yararlanılmış olan taşıtın, lehine feragat edilen mirasçıya intikali, "veraset yoluyla intikal" olarak değerlendirilmekte ve bu durumda ÖTV aranmamaktadır. Bunun için, terekede yer alan diğer mal ve/veya hakların değerinin taşıtın değeri ile mütenasip olması gerekmektedir. Aksi takdirde, diğer mirasçıların vereceği feragatnameye istinaden taşıtı devralan mirasçının taşıt üzerindeki kendi mülkiyet hakkına (miras payına) karşılık gelen kısım hariç olmak üzere, bu işlem "veraset yoluyla intikal" olarak değerlendirilmemektedir. Ayrıca, istisna kapsamında iktisap edilen taşıtın varislere kalan hisselerinin tek bir mirasçıya ivazlı olarak devredilmesi halinde de, devralan mirasçının taşıt üzerindeki kendi mülkiyet hakkına (miras payına) karşılık gelen kısım hariç olmak üzere bu satış işlemi "veraset yoluyla intikal" olarak değerlendirilmemektedir.

            Bunun yanı sıra, yukarıda belirtilen, ÖTV'nin arandığı durumlarda ÖTV'nin hesabında, mirasçı adına kayıt ve tescilin yapılacağı tarihteki ÖTV oranı dikkate alınmaktadır.

            Bu açıklamalar çerçevesinde, babanızdan miras olarak kalan 21.000 TL değerindeki araç, ÖTV'den istisna olarak ilk iktisabı yapılan 91.000 TL değerindeki araç ile mütenasip değerde olmadığından, 91.000 TL değerindeki aracın diğer mirasçıların feragatine bağlı olarak tarafınıza intikalinde, adınıza kayıt ve tescil işleminden önce, taşıt üzerindeki kendi mülkiyet hakkınıza (miras payınıza) karşılık gelen kısım hariç olmak üzere, ÖTV hesaplanarak beyan edilip ödenmesi gerekmektedir.

            Ayrıca, söz konusu taşıtın babanızın ilk iktisap tarihinden itibaren beş yıl geçmeden istisnadan yararlanamayanlara satışı veya devri durumunda, taşıtın tarafınıza intikalinde vergilendirilmeyen kendi miras payınıza tekabül eden kısma ilişkin ÖTV'nin de beyan edilip ödeneceği tabiidir.

            Bilgi edinilmesini rica ederim.     

 

 

(*)     Bu Özelge 213 sayılı Vergi Usul Kanununun 413.maddesine dayanılarak verilmiştir.

(**)   İnceleme, yargı ya da uzlaşmada olduğu halde bu konuya ilişkin olarak yanlış bilgi verilmiş ise bu özelge geçersizdir.

(***) Talebiniz üzerine tayin edilmiş olan bu özelgeye uygun işlem yapmanız hâlinde, bu fiilleriniz dolayısıyla vergi tarh edilmesi icap ederse, tarafınıza vergi cezası kesilmeyecek ve tarh edilen vergi için gecikme faizi hesaplanmayacaktır.