Tarih : 16.02.2016
GİB'de Yayım Dönemi : Nisan 2016

T.C.

GELİR İDARESİ   BAŞKANLIĞI

MALATYA VERGİ   DAİRESİ BAŞKANLIĞI

Mükellef   Hizmetleri Grup Müdürlüğü

 

 

 

Sayı

:

37538499-135[15-2015-3]-3

16/02/2016

Konu

:

ÖTV İstisnasından Faydalanılarak Alınan Aracın   Ölünceye Kadar Bakma Sözleşmesine İstinaden Aracın Devrinde ÖTV Ödenip   Ödenmeyeceği hk.

 

İlgide kayıtlı özelge talep formunuz ve eklerinin incelenmesinden, … tarafından 4760 sayılı Özel Tüketim Vergisi Kanununun (7/2) maddesi kapsamında ilk iktisabı ÖTV'den müstesna olarak yapılan 2015 model … plakalı taşıtın, adı geçenin vefatı üzerine, daha önce yapılmış "Ölünceye Kadar Bakma Sözleşmesi" kapsamında tarafınıza intikal ettiğinden bahisle, söz konusu aracın adınıza kayıt ve tescilinde ÖTV ödenip ödenmeyeceği hususunda Başkanlığımız görüşünün talep edildiği anlaşılmaktadır.

            4760 Özel Tüketim Vergisi Kanununun (15/2-a) maddesinde, (II) sayılı listedeki kayıt ve tescile tabi mallardan, veraset yoluyla intikaller hariç ilk iktisabında istisna uygulananların istisnadan yararlananlar dışındakilerce iktisabında, ilk iktisabındaki matrah esas alınarak adına kayıt ve tescil işlemi yapılandan, kayıt ve tescili tarihinde geçerli olan oran üzerinden, bu tarihte ÖTV alınacağı; ancak Kanunun (7/2) maddesi çerçevesinde istisnadan yararlananların bu istisnadan yararlanarak iktisap ettikleri kayıt ve tescile tabi malları 5 yıldan fazla kullanarak elden çıkarmaları durumunda bu hükmün uygulanmayacağı hüküm altına alınmış olup, söz konusu hükmün uygulama usul ve esaslarına ilişkin açıklamalar ise Özel Tüketim Vergisi (II) Sayılı Liste Uygulama Genel Tebliğinin (IV/G) bölümünde yapılmıştır.

            Bu çerçevede, Özel Tüketim Vergisi Kanununun (15/2-a) maddesi gereğince, ilk iktisabında istisna uygulanan kayıt ve tescile tabi bir taşıtın, doğrudan veraset yoluyla intikaline bağlı olarak mirasçı/mirasçılar adına kayıt ve tescil edilmesi safhasında, bu intikal işlemi nedeniyle ÖTV aranmamaktadır.

            Bunun yanı sıra miras, kişilerin sağlığında elde etmiş olduğu taşınır ve taşınmaz malları ile hak, alacak ve borçlarının mirasçılara geçmesini; mirasçı ise ölmüş veya gaipliğine karar verilmiş bir kimsenin mirasının (terekesinin) intikal ettiği gerçek veya tüzel kişiyi ifade etmekte olup, mirasçılık ya kanundan ya da miras bırakanın iradesinden doğmaktadır. Miras bırakanın iradesine göre mirasçılık sıfatını kazananlar (iradi/mansup mirasçı), miras bırakanın yaptığı, ölüme bağlı tasarrufla (vasiyet ve miras mukavelesiyle) mirasçı tayin edilmektedir. Ölümle murisin malları bir bütün olarak, doğrudan doğruya ve kendiliğinden mirasçılarına (kanuni ve/veya iradi varislerine) intikal etmekte ve söz konusu intikal veraset yoluyla intikal olarak ifade edilmektedir.

            Diğer taraftan, ölünceye kadar bakma sözleşmesi, bakım borçlusunun bakım alacaklısına ölünceye kadar bakıp gözetmeyi, bakım alacaklısının da malvarlığını veya bazı malvarlığı değerlerini ona devretme borcunu üstlendiği sözleşmelerdir. Bu sözleşmeler karşılıklı borç doğuran sözleşmeler olduğundan ve bakma vaadi karşılığında, menkul devri, gayrimenkul devri veya hak tesisi gerçekleştiğinden, bu devir ve/veya tesisler hukuken ivazlı intikal mahiyetindedir.

            Bu bağlamda, müteveffa …’ın mirasçısı olmamanız ve söz konusu intikalin ölünceye kadar bakma vaadi karşılığında (sözleşmede öngörülen yükümlülüklerin yerine getirilmesi karşılığında) ivazlı bir intikal olması sebepleriyle, bahse konu taşıtın tarafınıza intikalinin veraseten intikal kapsamında değerlendirilmesi mümkün değildir.

            Dolayısıyla, intikale konu taşıtın, … tarafından ilk iktisabındaki matrah üzerinden, adınıza kayıt ve tescil tarihindeki orana göre hesaplanacak ÖTV'nin, Kanunun (15/2-a) maddesi gereğince, kayıt ve tescilden önce tarafınızca beyan edilip ödenmesi gerekmektedir.

            Bilgi edinilmesini rica ederim.

 

(*)     Bu Özelge 213 sayılı Vergi Usul Kanununun 413.maddesine dayanılarak verilmiştir.

(**)   İnceleme, yargı ya da uzlaşmada olduğu halde bu konuya ilişkin olarak yanlış bilgi verilmiş ise bu özelge geçersizdir.

(***) Talebiniz üzerine tayin edilmiş olan bu özelgeye uygun işlem yapmanız hâlinde, bu fiilleriniz dolayısıyla vergi tarh edilmesi icap ederse, tarafınıza vergi cezası kesilmeyecek ve tarh edilen vergi için gecikme faizi hesaplanmayacaktır.