Tarih : 11.01.2016
GİB'de Yayım Dönemi : Şubat 2016

T.C.

GELİR İDARESİ BAŞKANLIĞI

İZMİR VERGİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI

Mükellef Hizmetleri Usul Grup Müdürlüğü

Sayı

:

67854564-105[1741]-9

11/01/2016

Konu

:

Özel hesap döneminde e- arşiv uygulaması

 İlgide kayıtlı özelge talep formu ve dilekçenin incelenmesinden; … Vergi Dairesi Müdürlüğünün … vergi kimlik numarasında kayıtlı mükellefi olduğunuz, birliğinizin  01 Ağustos-31 Temmuz özel hesap dönemine tabi olduğu, aynı zamanda e-fatura ve e-defter kullanma zorunluluğunun bulunduğu, 01 Ağustos 2013-31 Temmuz 2014 ile 01 Ağustos 2014-31 Temmuz 2015 özel hesap dönemlerinde brüt satış hasılatının 5.000.000.- TL'nin üzerinde olduğu, internet satışlarına 23.03.2015 tarihinde başladığı belirtilerek, 433 Seri Nolu Vergi Usul Kanunu Genel Tebliğindeki açıklamalar uyarınca internet üzerinden mal ve hizmet satışı yapan ve 2014 dönemi gelir tablosu brüt satış hasılatı tutarı 5.000.000.-TL ve üzerinde olan mükellefler kapsamında 01.01.2016 tarihinde e-arşiv uygulamasına geçme zorunluluğunun bulunup bulunmadığı hususunda Başkanlığımız görüşünün istenildiği anlaşılmıştır.

 

            213 sayılı Vergi Usul Kanununun 174 numaralı Hesap dönemi başlıklı maddesinde; ''Defterler hesap dönemi itibariyle tutulur. Kayıtlar her hesap dönemi sonunda kapatılır ve ertesi dönem başında yeniden açılır. Hesap dönemi normal olarak takvim yılıdır. Şu kadar ki, takvim yılı dönemi faaliyet ve muamelelerinin mahiyetine uygun bulunmayanlar için, bunların müracaatı üzerine Maliye Bakanlığı 12 şer aylık özel hesap dönemleri belli edebilir. Yeniden işe başlama veya işi bırakma hallerinde, hesap dönemi içinde bir yıldan eksik olan faaliyet süresi, hesap dönemi sayılır. Bu maddeye göre özel hesap dönemi tâyin edilenlerin ticari ve zirai kazançlan, hesap dönemlerinin kapandığı takvim yılının kazancı sayılır.'' ifadesiyle özel hesap döneminin hangi yıla ait olduğu konusuna açıklık getirilmiştir.

 

            433 Sıra No lu Vergi Usul Kanunu Genel Tebliğinin "10-İnternet Üzerinden Mal ve Hizmet Satışında Düzenlenen Faturalar" başlıklı bölümünde; "…İnternet üzerinden mal ve hizmet satışı yapan ve 2014 yılı gelir tablosu brüt satış hasılatı tutarı 5 milyon lira ve üzerinde olan mükellefler, en geç 01.01.2016 tarihine kadar e-Arşiv Uygulamasına geçmek zorundadır. Kapsama giren mükelleflerin belirlenen tarihten önce e-fatura ve e-arşiv başvurularını ve fiili geçiş hazırlıklarını tamamlamaları gerekmektedir…" şeklinde açıklama yapılmıştır.

 

            Yukarıda yapılan açıklamalar çerçevesinde; birliğinizin, 2014 yılı (01 Ağustos 2013 - 31 Temmuz 2014 özel hesap dönemi sayıldığından) gelir tablosu brüt satış hasılatı tutarı 5 milyon lira üzerinde olmasına rağmen birliğinizin ilgili yılda internet satışı bulunmaması nedeniyle 01.01.2016 tarihine kadar e-Arşiv fatura uygulamasına geçiş zorunluluğunuz bulunmamaktadır.

 

            Bilgi edinilmesini rica ederim.          

(*)     Bu Özelge 213 sayılı Vergi Usul Kanununun 413.maddesine dayanılarak verilmiştir.

(**)   İnceleme, yargı ya da uzlaşmada olduğu halde bu konuya ilişkin olarak yanlış bilgi verilmiş ise bu özelge geçersizdir.

 

(***) Talebiniz üzerine tayin edilmiş olan bu özelgeye uygun işlem yapmanız hâlinde, bu fiilleriniz dolayısıyla vergi tarh edilmesi icap ederse, tarafınıza vergi cezası kesilmeyecek ve tarh edilen vergi için gecikme faizi hesaplanmayacaktır.