Tarih : 03.02.2016
GİB'de Yayım Dönemi : Mart 2016

T.C.

GELİR İDARESİ   BAŞKANLIĞI

BURSA VERGİ   DAİRESİ BAŞKANLIĞI

(Mükellef   Hizmetleri Usul Grup Müdürlüğü)

Sayı

:

95462982-105[VUK.ÖZLG-14-9]-19

03/02/2016

Konu

:

İmalatçının ürettiği malları ihracatçıya KDV Kanununun   11/1-c maddesi kapsamında teslimi işleminde konsinye satış şeklinin   uygulanması hk.

  İlgide kayıtlı özelge talep formunuz ve eklerinde, şirketiniz tarafından üretilen malları konsinye olarak konsinyi firmaya gönderdiğinizi belirterek, konsinye satışlar için düzenlenecek faturanın, ihraç kayıtlı teslimler için düzenlenmesinin Katma Değer Vergisi Kanunu çerçevesinde uygun olup olmadığı hususunda Başkanlığımız görüşü talep edilmektedir.

            3065 sayılı Katma Değer Vergisi Kanununun;

            1/1 inci maddesinde, ticari, sınai, zirai faaliyet ve serbest meslek faaliyeti çerçevesinde Türkiye'de yapılan teslim ve hizmetlerin katma değer vergisine tabi olduğu,

            10/a maddesinde, mal teslimi ve hizmet ifası hallerinde, malın teslimi veya hizmetin yapılması ile 10/d maddesinde de, komisyoncular vasıtasıyla veya konsinyasyon suretiyle yapılan satışlarda, malların alıcıya teslimi ile vergiyi doğuran olayın meydana geldiği,

            11/1-a maddesinde, ihracat teslimleri ile bu teslimlere ilişkin hizmetler ile yurtdışındaki müşteriler için yapılan hizmetlerin KDV den istisna olduğu,

            11/1-c maddesinde de, ihraç edilmek şartıyla imalatçılar tarafından kendilerine teslim edilen mallara ait katma değer vergisinin, ihracatçılar tarafından ödenmeyeceği ve mükelleflerce tahsil edilmeyen ancak ilgili dönem beyannamesinde beyan edilecek olan bu verginin, vergi dairesince tarh ve tahakkuk ettirilerek tecil olunacağı, söz konusu malların, ihracatçıya teslim tarihini takip eden ay başından itibaren 3 ay içinde ihraç edilmesi halinde de, tecil edilen vergi terkin edileceği,

            hüküm altına alınmıştır.

            Buna göre, imalatçı şirket olarak ürettiğiniz malların ihracatçıya KDV Kanununun 11/1-c maddesi kapsamında teslimi işleminde konsinye satış şeklinin uygulanması mümkün bulunmamaktadır.

            Öte yandan, konsinye satış şeklinin KDV Kanununun 11/1-c maddesi kapsamında olmaması nedeniyle, taşınan veya taşıttırılan malların sevki sırasında sevk irsaliyesinin, malların satıldığı tarihten itibaren yedi gün içerisinde de faturanın alıcı adına düzenlenmesi gerekmektedir.

             Bilgi edinilmesini rica ederim.