Tarih : 05.02.2016
GİB'de Yayım Dönemi : Mart 2016

T.C.

GELİR İDARESİ   BAŞKANLIĞI

 İSTANBUL VERGİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI

MÜKELLEF   HİZMETLERİ USUL GRUP MÜDÜRLÜĞÜ

Sayı

:

11395140-105[230-2015/VUK-1-19275]-9671

05/02/2016

Konu

:

Şirket aktifine kayıtlı görüntü sistemlerinin   kiralanması durumunda sevk irsaliyesi düzenlenmesi.

 İlgide kayıtlı özelge talep formunuzda; görüntü sistemleri kiralama faaliyetiyle iştigal ettiğinizi belirterek, kiralamaya konu olan demirbaş eşyaların hizmetin verildiği yerlere taşınması durumunda sevk irsaliyesi düzenleme zorunluluğunun bulunup bulunmadığı hususunda görüş talep etmektesiniz.

            213 sayılı Vergi Usul Kanununun 230 uncu maddesinin birinci fıkrasının (5) numaralı bendi uyarınca, satılan malın alıcıya teslim edilmek üzere satıcı tarafından taşındığı veya taşıttırıldığı hallerde satıcının, teslim edilen malın alıcı tarafından taşınması veya taşıttırılması halinde alıcının taşınan veya taşıttırılan mallar için sevk irsaliyesi düzenlemesi ve taşıtta bulundurması şarttır.

            Anılan madde hükmünden de anlaşılacağı üzere, sevk irsaliyesi; ticari mal hareketinin izlenmesi için düzenlenen bir belgedir. Dolayısıyla işletmenin aktifine kayıtlı ve amortisman konusu olan bir iktisadi kıymetin taşınması esnasında satılan veya satışa sunulan bir malın hareketinden söz edilemez. Ancak, amortisman konusu edilen iktisadi kıymetlerin kiralanması ve ticaretinin yapılması işleriyle birlikte uğraşılması durumlarında, bu malların ticari amaçla taşınıp taşınmadığının tespiti mümkün bulunmamaktadır.

            Buna göre, görüntü sistemlerine ilişkin söz konusu kıymetlerin (kiralama ve ticaret dahil) müşterilerinize teslim edilmek üzere şirketiniz tarafından taşındığı veya taşıttırıldığı hallerde şirketinizin; müşterileriniz tarafından taşınması veya taşıttırılması halinde ise, müşterilerinizin sevk irsaliyesi düzenlemesi gerekmektedir.

             Öte yandan, sevkiyatın hangi amaçla yapıldığına ilişkin olarak sevk irsaliyesi üzerine şerh düşülmesi gerekeceği tabiidir.

            Bilgi edinilmesini rica ederim.