Tarih : 05.02.2016
GİB'de Yayım Dönemi : Mart 2016

T.C.

GELİR İDARESİ   BAŞKANLIĞI

İSTANBUL VERGİ   DAİRESİ BAŞKANLIĞI

MÜKELLEF   HİZMETLERİ USUL GRUP MÜDÜRLÜĞÜ

Sayı

:

11395140-105[313-2015/VUK-1-19164]-9673

05/02/2016

Konu

:

Müşteri siparişleri için firmaya ve ürüne özel baskı   yapabilmek üzere üretilen klişeler için yapılan harcamaların doğrudan gider   olarak mı, amortisman yoluyla mı itfa edileceği hk.

 İlgide kayıtlı özelge talep formunuzda; her türlü mukavva ve kutu imalatı, ambalaj malzemelerinin üretimi, bu ürünlerin alım satım ve pazarlama işleri ile iştigal ettiğiniz, oluklu mukavva ürünlerinin müşterilerin siparişlerine göre üretildiği, üzerlerine yerleştirilecek olan görsellere, müşterilerin istekleri doğrultusunda karar kılınıp, bu görselleri oluşturmak için her bir sipariş bazında uygun klişeler temin edildiği, klişelerin firmaya ve ürüne özel baskı yapabilmek üzere üretildiği için aynı klişenin başka siparişte kullanılabilmesinin mümkün olmadığından, kullanılan klişelerin teknik verim ve kıymetlerinin düştüğü belirtilerek, söz konusu klişeler için yapılan harcamaların doğrudan gider olarak mı, amortisman yoluyla mı itfa edileceği hususunda Başkanlığımız görüşü talep edilmektedir.

 

            213 sayılı Vergi Usul Kanununun 313 üncü maddesinin birinci fıkrasında; "İşletmede bir yıldan fazla kullanılan ve yıpranmaya, aşınmaya veya kıymetten düşmeye maruz bulunan gayrimenkullerle 269 uncu madde gereğince gayrimenkul gibi değerlenen iktisadi kıymetlerin, alet, edavat, mefruşat, demirbaş ve sinema filmlerinin birinci kısımdaki esaslara göre tespit edilen değerinin bu Kanun hükümlerine göre yok edilmesi amortisman mevzuunu teşkil eder." hükmü yer almaktadır.

 

            Aynı Kanunun 315 inci maddesinde ise; "Mükellefler amortismana tâbi iktisadî kıymetlerini Maliye Bakanlığının tespit ve ilân edeceği oranlar üzerinden itfa ederler. İlân edilecek oranların tespitinde iktisadî kıymetlerin faydalı ömürleri dikkate alınır." hükmüne yer verilmiştir. Bu hükmün Bakanlığımıza verdiği yetkiye istinaden amortismana tabi iktisadi kıymetler için uygulanacak "Faydalı Ömür ve Amortisman Oranları" tespit edilmiş ve bu oranlar 339, 365, 389, 399, 406, 418, 439 ve 458 sıra numaralı Vergi Usul Kanunu Genel Tebliğleri ile değişik 333 sıra numaralı Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği eki liste ile açıklanmıştır.

 

            Buna göre, klişelerin, kullanıldıkları süreç gereği faydalı ömürlerinin bir yıldan uzun olması durumunda aktifleştirilerek 339, 365, 389, 399, 406, 418, 439 ve 458 sıra numaralı Vergi Usul Kanunu Genel Tebliğleri ile değişik 333 sıra numaralı Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği eki listede belirtilen oranlar üzerinden itfa edilmesi, faydalı ömrünün bir yılı aşmaması durumunda ise doğrudan giderleştirilmesi gerekmektedir.

 

            Bilgi edinilmesini rica ederim.