Tarih : 05.02.2016
GİB'de Yayım Dönemi : Mart 2016

T.C.

GELİR İDARESİ   BAŞKANLIĞI

 BÜYÜK MÜKELLEFLER VERGİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI

Mükellef   Hizmetleri Grup Müdürlüğü

Sayı

:

64597866-105[313-2016]-2216

05/02/2016

Konu

:

Reklam filmlerinin amortisman oranı.

 İlgide kayıtlı özelge talep formunda; Başkanlığımız  ... vergi kimlik numaralı mükellefi olan şirketinizin, şirket veya ürün tanıtımı amacıyla yapılan ve bir yıldan fazla kullanılabilecek olması nedeniyle etkilerinin birden fazla yıla yayılması mümkün olan reklam filmleri için yapılan harcamaların itfasında uygulanacak amortisman oranı hususunda tereddütte düşüldüğü belirtilerek, Başkanlığımız görüşü talep edilmektedir.

 

            213 sayılı Vergi Usul Kanununun 5024 sayılı Kanunla değişik 315 inci maddesinde; "Mükellefler amortismana tâbi iktisadî kıymetlerini Maliye Bakanlığının tespit ve ilân edeceği oranlar üzerinden itfa ederler. İlân edilecek oranların tespitinde iktisadî kıymetlerin faydalı ömürleri dikkate alınır." hükmü yer almaktadır.

 

            Aynı maddenin Bakanlığımıza verdiği yetkiye istinaden amortismana tabi iktisadi kıymetler için uygulanacak "Faydalı Ömür ve Amortisman Oranları" tespit edilmiş ve bu oranlar 339, 365, 389, 399, 406, 418 ve 439 sıra no.lu Vergi Usul Kanunu Genel Tebliğleri ile değişik 333 sıra no.lu Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği eki liste ile açıklanmıştır.

                     

            Buna göre, şirket veya ürün tanıtımı amacıyla yapılan ve bir yıldan fazla kullanılabilecek olması nedeniyle etkileri birden fazla yıla yayılan reklam filmlerinin, 333 sıra no.lu Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği ekinde yer alan listenin "44.Medya ve iletişim hizmetleri" başlıklı bölümünün, "44.9.Filmler ve Kasetler" başlıklı ayırımının, "44.9.1 Filmler" başlıklı alt ayırımına göre faydalı ömrünün 2 yıl,  amortisman oranının ise 1. Yıl %60, 2.Yıl %40 olarak uygulanması gerekmektedir.

 

           Bilgi edinilmesini rica ederim.