Tarih : 10.02.2016
GİB'de Yayım Dönemi : Mart 2016

T.C.

GELİR İDARESİ   BAŞKANLIĞI

 İSTANBUL VERGİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI

Mükellef   Hizmetleri Usul Grup Müdürlüğü

Sayı

:

11395140-105[229-2012/VUK-1- . . .]--10988

10/02/2016

Konu

:

Elektrik tüketimlerinin faturalandırma işleminin   farklı endeksör cihazları ile yapılması durumunda, ayırt edici bilgilere yer   verilmek suretiyle her bir cihazda ayrı seri ve sıra numarası takip edecek   şekilde fatura kullanılması hk.

İlgide kayıtlı özelge talep formunuzda, 4562 sayılı Organize Sanayi Bölgeleri Kanunu ve Uygulama Yönetmeliği doğrultusunda, OSB’nin sevk ve idaresi ile ilgili işleri yaptığınızı, ayrıca bölgede elektrik dağıtım, bakım ve onarımı işleri ile de iştigal ettiğinizi, elektrik dağıtım faaliyetiyle ilgili olarak yaklaşık ... adet işyerinin elektrik sayaçlarının okunarak tüketimleri endeksör cihazından anında düzenlenen fatura ile belgelendirdiğinizi belirterek, her bir endeksör cihazından üretilen faturalarda özel işaretle veya kodla seri tefrikine gerek olup olmadığı, şayet özel işaretleme yapılacaksa nasıl yapılacağı hususlarında Başkanlığımızdan görüş talep edilmiştir.

          

            213 sayılı Vergi Usul Kanununun 227 nci maddesinin birinci fıkrasında, bu Kanunda aksine hüküm olmadıkça bu Kanuna göre tutulan ve üçüncü şahıslarla olan münasebet ve muamelelere ait olan kayıtların tevsikinin mecburi olduğu hükme bağlanmıştır.

          

            Mezkûr Kanunun 229 uncu maddesinde, fatura, satılan emtia veya yapılan iş karşılığında müşterinin borçlandığı meblağı göstermek üzere emtiayı satan veya işi yapan tüccar tarafından müşteriye verilen ticari vesika olarak tanımlanmış, 230 uncu maddesinde faturada en az faturanın düzenlenme tarihi, seri ve sıra numarası; faturayı düzenleyenin adı, varsa ticaret unvanı, iş adresi, bağlı olduğu vergi dairesi ve vergi kimlik numarası; müşterinin adı, ticaret unvanı, adresi, varsa vergi dairesi ve vergi kimlik numarası; malın veya işin nevi, miktarı, fiyatı ve tutarı; satılan malların teslim tarihi ve irsaliye numarası bilgilerinin yer alması gerektiği, 231 nci maddesinin birinci bendinde faturanın sıra numarası dâhilinde teselsül ettirileceği, aynı müessesenin muhtelif şube ve kısımlarında her biri aynı numara ile başlamak üzere ayrı ayrı fatura kullanıldığı takdirde bu faturalara şube ve kısımlarına göre şube veya kısmın isimlerinin yazılması veya özel işaretle seri tefriki yapılmasının mecburi olduğu hüküm altına alınmıştır.

             

            Yukarıda yer verilen açıklamalardan da anlaşılacağı üzere faturaların seri ve sıra numarası takip edecek şekilde kullanılması gerekmektedir. Bununla birlikte faturalandırma işlemini farklı endeksör cihazları ile yapmanız durumunda, bu cihazlara ait ayırt edici bilgilere de yer verilmek suretiyle her bir cihazda ayrı seri ve sıra numarası takip edecek şekilde fatura bastırılarak kullanılması mümkün bulunmaktadır.

             

            Bilgi   edinilmesini rica ederim.