Tarih : 17.02.2016
GİB'de Yayım Dönemi : Mart 2016

T.C.

GELİR İDARESİ   BAŞKANLIĞI

ANTALYA VERGİ   DAİRESİ BAŞKANLIĞI

Mükellef   Hizmetleri Gelir Grup Müdürlüğü

Sayı

:

49327596-120[GVK.ÖZ.2014.83]-57

17/02/2016

Konu

:

Hindistan mukimi şirkete verilen danışmanlık hizmeti   karşılığı Hindistan'da yetkili makama ödenen tevkifatın Türkiye'de ödenecek   gelir vergisi ve gelir geçici vergiden mahsubu.

İlgide kayıtlı özelge talep formunda, şahsınızın Hindistan’da iş yeri bulunmaksızın Hindistan mukimi bir firmaya teknik hizmet- danışmanlık hizmeti verdiği, verilen bu hizmet dolayısıyla danışmanlık hizmeti faturası düzenlediği, bu faturaya ilişkin olarak Hindistan mukimi firmanın ödeme yaparken sözleşme gereği vergi mevzuatı çerçevesinde % 20 oranında tevkifat yaptığı ve tevkif edilen vergiyi şahsınız adına yetkili makama ödediği belirtilerek, şahsınız adına Hindistan’da yetkili makama ödenen tevkifat tutarının Türkiye’de ödenecek gelir vergisi ve gelir geçici vergiden mahsup edilip edilmeyeceği hususunda bilgi talep edildiği anlaşılmakta olup konu hakkında Başkanlığımız görüşleri aşağıda açıklanmıştır.

 

            193 sayılı Gelir Vergisi Kanunu'nun 3'üncü maddesinde; "Aşağıda yazılı gerçek kişiler Türkiye içinde ve dışında elde ettikleri kazanç ve iratların tamamı üzerinden vergilendirilirler:

 

            1.Türkiye'de yerleşmiş olanlar;

 

            2-Resmi daire ve müesseselere veya merkezi Türkiye'de bulunan teşekkül ve teşebbüslere bağlı olup adı geçen daire, müessese, teşekkül ve teşebbüslerin işleri dolayısıyla yabancı memleketlerde oturan Türk vatandaşları (Bu gibilerden, bulundukları memleketlerde elde ettikleri kazanç ve iratları dolayısıyla Gelr Vergisi'ne veya benzeri bir vergiye tabi tutulmuş bulunanlar, mezkur kazanç ve iratları üzerinden ayrıca vergilendirilmezler.)"

 

            6'ncı maddesinde, "Türkiye'de yerleşmiş olmayan gerçek kişiler sadece Türkiye'de elde ettikleri kazanç ve iratlar üzerinden vergilendirilirler."

 

            7'nci maddesinde "Dar mükellefiyete tabi kimseler bakımından kazanç ve iradın Türkiye'de elde edildiği aşağıdaki şartlara göre tayin olunur:

 

            4. Serbest meslek kazançlarında: Serbest meslek faaliyetlerinin Türkiye'de icra edilmesi veya Türkiye'de değerlendirilmesi;

 

            ...........

 

            Bu maddenin 3'üncü, 4'üncü, 5'inci ve 7'inci bentlerinde sözü edilen değerlendirmeden maksat, ödemenin Türkiye'de yapılması veya ödeme yabancı memlekette yapılmışsa, Türkiye'de ödeyenin veya nam ve hesabına ödeme yapılanın hesaplarına intikal ettirilmesi veya kârından ayrılmasıdır."

 

            8'inci maddesinde, "7'nci maddenin 1 numaralı bendinde yazılı iş yeri, Vergi Usul Kanunu hükümlerine göre tayin olunur.

 

            Aynı maddede yazılı daimi temsilci, bir hizmet veya vekalet akdi ile temsil edilene bağlı olup, onun nam ve hesabına muayyen veya gayrimuayyen bir müddetle veya müteaddit ticari muameleler ifasına yetkili bulunan kimsedir."hükümleri yer almakta olup söz konusu Kanunun 65'inci maddesinde ise Her türlü serbest meslek faaliyetinden doğan kazançlar serbest meslek kazancıdır.

 

            Serbest meslek faaliyeti; sermayeden ziyade şahsi mesaiye, ilmi veya mesleki bilgiye veya ihtisasa dayanan ve ticari mahiyette olmıyan işlerin işverene tabi olmaksızın şahsi sorumluluk altında kendi nam ve hesabına yapılmasıdır." hükmüne yer verilmiştir.

 

             "Öte yandan, "Türkiye Cumhuriyeti ile Hindistan Cumhuriyeti Arasında Gelir Üzerinden Alınan Vergilerde Çifte Vergilendirmeyi Önleme ve Vergi Kaçakçılığına Engel Olma Anlaşması" 01.01.1994 tarihinden itibaren uygulanmakta olup, söz konusu Anlaşmanın "Gayrimaddi Hak Bedelleri ve Teknik Hizmet Ücretleri" başlıklı 12 nci maddesinde;

 

            "1. Bir Akit Devlette doğan ve diğer Akit Devletin bir mukimine ödenen gayrimaddi hak bedelleri ve teknik hizmet ücretleri, bu diğer Devlette vergilendirilebilir.

 

            2. Bununla beraber, sözkonusu gayrimaddi hak bedelleri veya teknik hizmet ücretleri elde edildikleri Akit Devlette ve o Devletin mevzuatına göre de vergilendirilebilir; ancak, gayrimaddi hak bedeli ve teknik hizmet ücretleri elde eden kişi gayrimaddi hak bedeli veya teknik hizmet ücretlerinin gerçek lehdarı ise bu şekilde alınacak vergi, gayrimaddi hak bedelinin veya teknik hizmet ücretlerinin gayrisafi tutarının yüzde 15'ini aşmayacaktır.

 

            ...

 

            4. Bu maddede kullanılan "teknik hizmet ücretleri" terimi, ödemeleri yapan kişinin istihdam ettiği kişilere yapılan ödemelerin dışında herhangi bir kişiye yönetim, teknik veya danışma nitelikli hizmetler karşılığında, diğer personel veya teknik hizmetler sağlama da dahil ödemeleri ifade eder.

 

            5. Bir Akit Devlet mukimi olan gayrimaddi hak bedelinin veya teknik hizmet ücretlerinin gerçek lehdarı, sözkonusu bedelin veya teknik hizmet ücretlerinin elde edildiği diğer Akit Devlette yer alan bir işyeri vasıtasıyla ticari faaliyette bulunursa ve sözkonusu gayrimaddi hak bedelinin veya teknik hizmet ücretlerinin ödendiği hak veya varlık ile bu işyeri arasında etkin bir bağ bulunmaktaysa, 1 inci ve 2 nci fıkra hükümleri uygulama dışı kalacaktır. Bu durumda 7 nci madde hükümleri uygulanacaktır.

 

            6. Gayrimaddi hak bedelleri veya teknik hizmet ücretleri ödeyen, bir Devletin kendisi,bir politik alt bölümü, bir mahalli idaresi veya bir mukimi olduğunda, gayrimaddi hak bedelleri veya teknik hizmet ücretlerinin, o Akit Devlette elde edildiği kabul olunacaktır. Bununla beraber, gayrimaddi hak bedeli veya teknik hizmet ücretlerini ödeyen kişi bir Akit Devletin mukimi olsun veya olmasın, bir Akit Devlette gayrimaddi hak bedelini veya teknik hizmet ücretlerini ödemeye neden olan hak veya varlık veya sözleşme ile bağlantılı bir işyerine veya sabit bir yere sahip olduğunda ve bu gayrimaddi hak bedeli veya teknik hizmet ücretleri bu işyerinden veya sabit yerden kaynaklandığında, sözkonusu gayrimaddi hak bedelinin veya teknik hizmet ücretlerinin, işyerinin veya sabit yerin bulunduğu Akit Devlette elde edildiği kabul olunacaktır.

 

            ..."

 

            hükümlerine yer verilmiştir.

 

            Diğer taraftan, Anlaşmanın Çifte Vergilendirmenin Önlenmesi başlıklı 22 nci maddesinde ise;

            "...

 

            3. Türkiye mukimleri için çifte vergilendirme aşağıdaki şekilde önlenecektir:

 

            a) Bir Türkiye mukimi, b) bendinde kavranan gelir hariç olmak üzere, bu Anlaşmanın hükümlerine göre Hindistan'da vergilendirilebilir bir gelir elde ettiğinde Türkiye, bu geliri vergiden muaf tutacaktır. Ancak, bu kişinin geriye kalan gelirine ilişkin verginin hesaplanmasında, söz konusu gelire, istisna bulunmaması halinde uygulanacak olan vergi oranını uygulayabilir.

 

            b) Bir Türkiye mukimi, bu Anlaşmanın 10, 11, 12 nci maddeleri ve 13 üncü maddesinin 4 üncü fıkrası hükümlerine göre, Hindistan'da vergilendirilebilir bir gelir elde ettiğinde, Türkiye bu kişinin söz konusu gelirleri üzerindeki vergiden Hindistan'da ödenen vergiye eşit bir meblağın mahsubuna izin verecektir.

 

            Bununla beraber, söz konusu mahsup, Hindistan'da vergilendirilebilen gelire isabet eden mahsuptan önce Türkiye'de hesaplanan gelir vergisi miktarını aşmayacaktır."

 

            hükümleri yer almaktadır.

 

            Bu hüküm ve açıklamalara göre, Hindistan mukimi şirkete verilen teknik ve danışma nitelikli hizmetler ile ilgili olarak yapılacak ödemelerin Anlaşmanın 12 nci maddesinin 4 üncü fıkrası uyarınca teknik hizmet ücreti kapsamında değerlendirilmesi gerekmektedir. Hindistan mukimi firma tarafından söz konusu hizmetler karşılığında yapılan ödemeleri vergilendirme hakkı 1 inci fıkra uyarınca Türkiye'ye aittir. Ancak, Hindistan'ın da 2 nci fıkra uyarınca bu ödemelerden vergi alma hakkı bulunmakta olup, gelirin 6 ncı fıkra kapsamında Hindistan'da elde edilmesi ve Türkiye'de mukim ve gelirin gerçek lehdarı olmanız durumunda alınacak bu vergi, teknik hizmet ücreti gayrisafi tutarının %15'ini aşamayacaktır. Söz konusu ödemeler üzerinden Hindistan'da Anlaşma'ya uygun olarak ödenen vergiler anılan Anlaşmanın Çifte Vergilendirmenin Önlenmesi başlıklı 22 nci maddesinin 3 (b) fıkrası çerçevesinde mahsup edilecektir.

 

            Türkiye - Hindistan Çifte Vergilendirmeyi Önleme Anlaşması hükümlerinden yararlanabilmeniz için İngilizce mukimlik belgesinin tarafınızca Hindistan yetkili makamlarına ibrazı gerekmektedir. Söz konusu belgenin düzenlenerek tarafınıza verilebilmesi için ise, Gelir İdaresi Başkanlığının www.gib.gov.tr  web sayfasından ulaşılabilecek olan 20.12.2013 tarihli ve 3 sayılı Çifte Vergilendirmeyi Önleme Anlaşmaları Sirkülerinde yapılan açıklamalara göre başvuruda bulunmanız gerekmektedir."

 

            Bilgi edinilmesini rica ederim.

 

(*)     Bu Özelge 213 sayılı Vergi Usul Kanununun 413.maddesine dayanılarak verilmiştir.

(**)   İnceleme, yargı ya da uzlaşmada olduğu halde bu konuya ilişkin olarak yanlış bilgi verilmiş ise bu özelge geçersizdir.

(***) Talebiniz üzerine tayin edilmiş olan bu özelgeye uygun işlem yapmanız hâlinde, bu fiilleriniz dolayısıyla vergi tarh edilmesi icap ederse, tarafınıza vergi cezası kesilmeyecek ve tarh edilen vergi için gecikme faizi hesaplanmayacaktır.