Tarih : 17.02.2016
GİB'de Yayım Dönemi : Mart 2016

T.C.

GELİR İDARESİ   BAŞKANLIĞI

 İSTANBUL VERGİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI

Mükellef   Hizmetleri Gelir Vergileri Grup Müdürlüğü

Sayı

:

62030549-120[32-2016/20]-13337

17/02/2016

Konu

:

Anadolu Üniversitesi Açık Öğretim Fakültesinde okuyan   öğrencinin asgari geçim indiriminden yararlanıp yararlanamayacağı.

İlgide kayıtlı özelge talep formunuzda, matbaa sektöründe sigortalı olarak çalıştığınız, 04/10/1993 doğumlu çocuğunuzun Anadolu Üniversitesi Açık Öğretim Fakültesi İşletme Bölümünde okuduğunu belirtilerek, söz konusu çocuğunuz için asgari geçim indiriminden yararlanıp yararlanamayacağınız hususunda Başkanlığımız görüşü talep edilmektedir.

 

            193 sayılı Gelir Vergisi Kanununun "Asgari Geçim İndirimi" başlıklı 32 nci maddesinde; "ücretin gerçek usûlde vergilendirilmesinde asgarî geçim indirimi uygulanır.

 

              ....

 

            İndirimin uygulamasında "çocuk" tabiri, mükellefle birlikte oturan veya mükellef tarafından bakılan (nafaka verilenler, evlat edinilenler ile ana veya babasını kaybetmiş torunlardan mükellefle birlikte oturanlar dâhil) 18 yaşını veya tahsilde olup 25 yaşını doldurmamış çocukları, "eş" tabiri ise, aralarında yasal evlilik bağı bulunan kişileri ifade eder.…" hükmü yer almaktadır.

 

            Öte yandan, asgari geçim indirimi uygulamasına ilişkin usul ve esaslar 265 Seri No.lu Gelir Vergisi Genel Tebliğinde açıklanmış olup, Tebliğin "Medeni Durum ve Eşin Gelirinin Olmadığının Tespiti" başlığını taşıyan 6 numaralı bölümünde,

 

            "Ücretliler, medeni durumları ve çocuk sayıları ile eşinin iş ve gelir durumu hakkında Tebliğ ekinde yer alan  "Aile Durumu Bildirimi" (EK:1) ile işverenlerine bildirimde bulunacaklardır. Durumlarında herhangi bir değişiklik olması halinde (evlenme, boşanma, ölüm, doğum vb.) bu değişiklikleri işverene bir ay içerisinde bildireceklerdir. Asgari geçim indirimi oranını etkileyen değişiklikler, söz konusu değişikliğin işverene bildirildiği tarih itibariyle uygulanacak olup, eşlerin her ikisinin de ücretli olması halinde çocuklar yalnızca sosyal güvenlik yönünden tabi oldukları eşin bildirimine dâhil edilecektir." denilmiştir.

 

            Diğer taraftan, 1739 sayılı Milli Eğitim Temel Kanununun 18 inci maddesinde örgün eğitim kurumlarının, okul öncesi eğitimi, ilköğretim, orta öğretim ve yüksek eğitim kurumlarından ibaret olduğu belirtilmiştir.

 

            Bu hüküm ve açıklamalara göre, açık öğretim okullarında (açık ilköğretim, açık lise,  açık öğretimi fakültesi gibi) okuyan çocuklar ile öğretim gördükleri okullarda beklemeli durumda olanların öğrenci olarak kayıtlarının devam ettiği ve 25 yaşını doldurmamış olmaları şartıyla bakmakla yükümlü oldukları kişilerce "Aile Durumu Bildirimine" dâhil edilmek suretiyle asgari geçim indirimi hesabında dikkate alınması mümkün bulunmaktadır.

 

            Buna göre, bakmakla yükümlü olduğunuz Anadolu Üniversitesi Açık Öğretim Fakültesi İşletme Bölümünde okuyan 04/10/1993 doğumlu çocuğunuzun herhangi bir işyerinde çalışıp asgari geçim indiriminden yararlanmaması şartıyla, 265 Seri No.lu Gelir Vergisi Genel Tebliğinde açıklanan esaslar dâhilinde "tahsilde olan çocuk" kapsamında asgari geçim indiriminden faydalanmanız mümkün bulunmaktadır.

 

            Bilgi edinilmesini rica ederim.

 

(*)     Bu Özelge 213 sayılı Vergi Usul Kanununun 413.maddesine dayanılarak verilmiştir.

(**)   İnceleme, yargı ya da uzlaşmada olduğu halde bu konuya ilişkin olarak yanlış bilgi verilmiş ise bu özelge geçersizdir.

(***) Talebiniz üzerine tayin edilmiş olan bu özelgeye uygun işlem yapmanız hâlinde, bu fiilleriniz dolayısıyla vergi tarh edilmesi icap ederse, tarafınıza vergi cezası kesilmeyecek ve tarh edilen vergi için gecikme faizi hesaplanmayacaktır.