Tarih : 17.02.2016
GİB'de Yayım Dönemi : Mart 2016

T.C.

GELİR İDARESİ   BAŞKANLIĞI

 İSTANBUL VERGİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI

Mükellef   Hizmetleri Gelir Vergileri Grup Müdürlüğü

Sayı

:

62030549-120[32-2015/585]-13339

17/02/2016

Konu

:

Yurt dışında çalışan eşten dolayı ücretli çalışan eşin   asgari geçim indiriminden faydalanıp faydalanmayacağı

 İlgide kayıtlı özelge talep formunda; eşinizin yurt dışında çalıştığı, Türkiye'de ücret gelirinin bulunmadığı belirtilerek, eşinizden dolayı asgari geçim indiriminden faydalanıp faydalanamayacağınız hususunda bilgi talep ettiğiniz anlaşılmış olup konu hakkında Başkanlığımız görüşü aşağıda açıklanmıştır.

 

             193 sayılı Gelir Vergisi Kanununun 32 nci maddesinde; Ücretin gerçek usulde vergilendirilmesinde asgari geçim indiriminin  uygulanacağı hükme bağlanmıştır.

 

            

            Asgari geçim indirimine ilişkin açıklamaların yapıldığı 265 Seri No.lu Gelir Vergisi Genel Tebliğinin; "6.Medeni Durum ve Eşin Gelirinin Olmadığının Tespiti" başlıklı bölümünde;

 

            " Ücretliler, medeni durumları ve çocuk sayıları ile eşinin iş ve gelir durumu hakkında Tebliğ ekinde yer alan  "Aile Durumu Bildirimi" (EK:1) ile işverenlerine bildirimde bulunacaklardır. Durumlarında herhangi bir değişiklik olması halinde (evlenme, boşanma, ölüm, doğum vb.) bu değişiklikleri işverene bir ay içerisinde bildireceklerdir. Asgari geçim indirimi oranını etkileyen değişiklikler, söz konusu değişikliğin işverene bildirildiği tarih itibariyle uygulanacak olup, eşlerin her ikisinin de ücretli olması halinde çocuklar yalnızca sosyal güvenlik yönünden tabi oldukları eşin bildirimine dahil edilecektir.

 

            Bu uygulamada eşin çalışmadığı ve herhangi bir gelirinin olmadığına ilişkin olarak (aksi tespit edilmediği sürece) ücretlinin beyanı yeterli olacaktır.

 

            Sadece ücret geliri elde eden eş, "çalışmayan ve herhangi bir geliri olmayan eş" kapsamında değerlendirilmeyecektir. Bunlar dışındakiler ise çalışmayan ve herhangi bir geliri olmayan eş kapsamında değerlendirilecek olup, münhasıran emekli maaşı alanlar da çalışmayan ve herhangi bir geliri olmayan eş olarak kabul edilecektir."açıklamalarına yer verilmiştir.

 

            Öte yandan, aynı Genel Tebliğinin "Uygulamanın Esasları" başlığını taşıyan 3. bölümünde ise, dar mükellefiyet kapsamında ücret geliri elde edenlerin asgari geçim indiriminden yararlanamayacakları açıklanmıştır.

 

        

            Bu hüküm ve açıklamalara göre, eşinizin yurt dışında çalışıyor olması nedeniyle eşinizden dolayı asgari geçim indiriminden yararlanmanız mümkün bulunmamaktadır.

 

            Bilgi edinilmesini rica ederim.

 

(*)     Bu Özelge 213 sayılı Vergi Usul Kanununun 413.maddesine dayanılarak verilmiştir.

(**)   İnceleme, yargı ya da uzlaşmada olduğu halde bu konuya ilişkin olarak yanlış bilgi verilmiş ise bu özelge geçersizdir.

(***) Talebiniz üzerine tayin edilmiş olan bu özelgeye uygun işlem yapmanız hâlinde, bu fiilleriniz dolayısıyla vergi tarh edilmesi icap ederse, tarafınıza vergi cezası kesilmeyecek ve tarh edilen vergi için gecikme faizi hesaplanmayacaktır.