Tarih : 18.06.2015
GİB'de Yayım Dönemi : Ekim 2016

T.C.

GELİR İDARESİ BAŞKANLIĞI

İSTANBUL VERGİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI

Mükellef Hizmetleri Katma Değer Vergisi Grup Müdürlüğü

Sayı: 39044742-185-61706

18/06/2015

Konu: Telekomünikasyon şirketi tarafından düzenlenen fatura bedelinin müşterilere aynen yansıtılması halinde ÖİV uygulaması.

            İlgide kayıtlı özelge talep formunda, Şirketinizin internet reklamları faaliyetiyle iştigal ettiği; telekomünikasyon şirketlerinden SMS hizmeti gibi hizmetler satın alındığı; telekomünikasyon şirketleri tarafından adınıza düzenlenen faturalarda özel iletişim vergisi (ÖİV) hesaplandığı; anlaşma gereği alınan bu hizmetin üzerine hiç kâr ilave etmeksizin maliyet bedeli ile müşterilere yansıtıldığı; bu işlem karşılığında telekomünikasyon şirketleri tarafından şirketinize satış rakamları üzerinden prim ödendiği belirtilerek, bu faaliyetle ilgili olarak müşterilere düzenlenen faturalarda ÖİV gösterilip gösterilmeyeceği, bu işlem dolayısıyla ÖİV mükellefiyeti tesis ettirilip ettirilmeyeceği ile kâr ilave edilmeksizin müşterilere satılan hizmete ilişkin yüklenilen ÖİV'nin gider ya da maliyet unsuru olarak dikkate alınıp alınamayacağının bildirilmesi istenilmiştir.

 

            6802 sayılı Gider Vergileri Kanununun 39 uncu maddesinde;

 

            - 406 sayılı Telgraf ve Telefon Kanunu uyarınca Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumuyla görev veya imtiyaz sözleşmesi imzalamak suretiyle veya 5809 sayılı Elektronik Haberleşme Kanunu uyarınca bu Kuruma bildirim yapılması veya bu Kurumca kullanım hakkı verilmesi yoluyla yetkilendirilen veya yetkilendirilmiş sayılan işletmecilerin her nevi mobil elektronik haberleşme işletmeciliği kapsamındaki (ön ödemeli hatlara yüklemeler için yapılan satışlar dahil) tesis, devir, nakil ve haberleşme hizmetlerinin % 25; kablolu, kablosuz ve mobil internet servis sağlayıcılığı hizmetinin %5; radyo ve televizyon yayınlarının uydu platformu ve kablo ortamından iletilmesine ilişkin hizmetler ile diğer elektronik haberleşme hizmetlerinin % 15 oranında özel iletişim vergisine tabi olduğu,

 

            - Verginin mükellefinin birinci fıkrada sayılan işletmeciler olduğu,

 

            - Verginin matrahının, katma değer vergisi matrahını oluşturan unsurlardan teşekkül edeceği,

 

            - Bu verginin, katma değer vergisi matrahına dahil edilmeyeceği, gelir ve kurumlar vergisi uygulamasında gider kaydedilmeyeceği ve hiçbir vergiden mahsup edilmeyeceği

 

            belirtilmektedir.

 

            Diğer taraftan, 5809 sayılı Kanunun "Tanım ve Kısaltmalar" başlıklı 3 üncü maddesinde elektronik haberleşme; elektriksel işaretlere dönüştürülebilen her türlü işaret, sembol, ses, görüntü ve verinin kablo, telsiz, optik, elektrik, manyetik, elektromanyetik, elektrokimyasal, elektromekanik ve diğer iletim sistemleri vasıtasıyla iletilmesi, gönderilmesi ve alınması, elektronik haberleşme hizmeti ise elektronik haberleşme tanımına giren faaliyetlerin bir kısmının veya tamamının hizmet olarak sunulması şeklinde tanımlanmıştır.

 

            Öte yandan, 19 Sıra No.lu Kurumlar Vergisi Sirkülerinin "4-Özel İletişim Vergisinin Mükellefi Olmayan Gelir ve Kurumlar Vergisi Mükellefleri Tarafından Gider Yazılıp Yazılmayacağı" başlıklı bölümünde; "Özel iletişim vergisinin mükellefi olmayan gelir veya kurumlar vergisi mükellefleri, adlarına düzenlenen faturalarda yer alan özel iletişim vergisini, Kanunun "Bu vergi, ... gelir ve kurumlar vergisi uygulamasında gider kaydedilmez ve hiçbir vergiden mahsup edilmez." hükmü gereğince vergi matrahlarının tespitinde gider olarak dikkate alamayacakları gibi; hesaplanan gelir veya kurumlar vergisinden mahsup etmeleri de mümkün değildir." açıklaması yer almaktadır.

 

            Buna göre, ÖİV'nin mükellefi, Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu tarafından yetkilendirilmek suretiyle elektronik haberleşme hizmeti sunan işletmeciler olduğundan, bu kapsama dahil olmayan Şirketiniz adına ÖİV mükellefiyeti tesis ettirilmesi söz konusu değildir. Bu çerçevede, müşterileriniz adına düzenleyeceğiniz faturalarda ÖİV hesaplanmasına gerek bulunmamaktadır.

 

            Ayrıca, telekomünikasyon şirketleri tarafından Şirketiniz adına düzenlenen ve maliyet bedeliyle müşterilere yansıttığınız hizmetlere ilişkin adınıza düzenlenen faturalarda yer alan ÖİV'nin kurum kazancının tespitinde gider ve maliyet unsuru olarak dikkate alınması mümkün değildir.

 

            Bilgi edinilmesini rica ederim.        

 

 

(*)     Bu Özelge 213 sayılı Vergi Usul Kanununun 413.maddesine dayanılarak verilmiştir.

(**)   İnceleme, yargı ya da uzlaşmada olduğu halde bu konuya ilişkin olarak yanlış bilgi verilmiş ise bu özelge geçersizdir.

(***) Talebiniz üzerine tayin edilmiş olan bu özelgeye uygun işlem yapmanız hâlinde, bu fiilleriniz dolayısıyla vergi tarh edilmesi icap ederse, tarafınıza vergi cezası kesilmeyecek ve tarh edilen vergi için gecikme faizi hesaplanmayacaktır.