Tarih : 12.08.2015
GİB'de Yayım Dönemi : Ekim 2016

T.C.GELİR İDARESİ BAŞKANLIĞI

 BÜYÜK MÜKELLEFLER VERGİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI

Mükellef Hizmetleri Grup Müdürlüğü

Sayı: 64597866-130[12-2016]-18670

12/08/2015

Konu: Yurtdışında mukim lisans sahibi firma adına fatura edilen Ar-Ge projeleri ile ilgili harcamaların KDV'ye tabi olup olmayacağı
   

            İlgide kayıtlı özelge talep formunuzda, ana ortağınıza ait lisanslar kapsamında üretilen araçlardan Türkiye’de satılanlar için lisans bedeli ödendiği belirtilerek yurtdışındaki lisans sahibi ana firmaların talebi üzerine şirketinizin Ar-Ge merkezinizde gerçekleştirilen ve sonucu gerek Türkiye’de gerekse diğer ülkelerde üretilen “Mercedes” marka araçlarda uygulanan araştırma geliştirme çalışmalarının hizmet ihracı istisnası kapsamında değerlendirilip değerlendirilmeyeceği hususunda Başkanlığımız görüşü sorulmaktadır.

 

            Katma Değer Vergisi Kanununun 1/2 inci maddesine göre, her türlü mal ve hizmet ithalatı KDV'ye tabidir.

 

            KDV Kanununun 11/1-a maddesi ile yurt dışındaki müşteriler için yapılan hizmetler KDV den istisna edilmiş, 12/2 nci maddesinde de bir hizmetin yurt dışındaki müşterilere yapılan hizmet sayılabilmesi için hizmetin yurt dışındaki bir müşteri için yapılmış olması ve hizmetten yurt dışında faydalanılması gerektiği hükme bağlanmıştır.

 

            Hizmet ihracatı istisnası uygulanmasına ilişkin usul ve esaslar ise 26.04.2014 tarihli Resmi Gazetede yayımlanan Katma Değer Vergisi Genel Uygulama Tebliği üzerine mülga olan 26, 30 ve 113 Seri No.lu KDV Genel Tebliğleri ile belirlenmiş olup 60 No.lu KDV sirkülerinde de bu esaslara ilişkin açıklamalar yapılmıştır. Buna göre bir işlemin hizmet ihracı olarak değerlendirilebilmesi için

 

            - Hizmetin yurtdışındaki bir müşteri için yapılmış olması,

 

            - Hizmetten yurtdışında yararlanılması ve

 

            -Fatura veya benzeri nitelikteki belgenin yurtdışındaki müşteri adına düzenlenmesi

 

            gerekmekte olup, hizmet ihracatı istisnasından kaynaklanan iade taleplerinde iade için hizmet bedelinin döviz olarak Türkiye’ye getirilmesi şartı da aranılacaktır.

 

            Bu çerçevede, şirketinizce, yurtdışındaki lisans sahibi firmanın talebi üzerine Ar-Ge merkezinizde yapılan Ar-Ge çalışmaları sonucunda elde edilen gayrimaddi hakların (know-how)  yurt dışındaki lisans sahibi firmalara kendi merkezlerinde (yurtdışında) yapacakları çalışmalarda değerlendirmek üzere gönderilmesi, KDV Kanununun 11/1-a ve 12/2 nci maddesine göre yurt dışındaki müşteriler için yapılan ve yurt dışında yararlanılan bir hizmet sayılacağından bu işlemin diğer şartları taşıması şartıyla hizmet ihracı kapsamında değerlendirilmesi mümkün bulunmaktadır.

 

            Diğer taraftan, hizmet ihracı kapsamında yurtdışındaki lisans sahibi firmalara ihraç edilen gayrimaddi hakların bu firmalarca Türkiye'deki şubelerine veya diğer firmalara satılması halinde söz konusu satış, hizmet ithalatı kapsamında KDV'ye tabi olacaktır.

 

Bilgi edinilmesini rica ederim.

 

 

 

 

(*)     Bu Özelge 213 sayılı Vergi Usul Kanununun 413.maddesine dayanılarak verilmiştir.

(**)   İnceleme, yargı ya da uzlaşmada olduğu halde bu konuya ilişkin olarak yanlış bilgi verilmiş ise bu özelge geçersizdir.

(***) Talebiniz üzerine tayin edilmiş olan bu özelgeye uygun işlem yapmanız hâlinde, bu fiilleriniz dolayısıyla vergi tarh edilmesi icap ederse, tarafınıza vergi cezası kesilmeyecek ve tarh edilen vergi için gecikme faizi hesaplanmayacaktır.