Tarih : 01.10.2015
GİB'de Yayım Dönemi : Ekim 2016

T.C.

GELİR İDARESİ BAŞKANLIĞI

 İSTANBUL VERGİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI

Mükellef Hizmetleri Katma Değer Vergisi Grup Müdürlüğü

Sayı: 39044742-185-83733

01/10/2015

Konu: Sanal santral hizmetinin ÖİV'ye tabi olup olmadığı.
 
İlgide kayıtlı özelge talep formunuzda, Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu tarafından Sabit Telefon Hizmeti (STH) kapsamında elektronik haberleşme hizmeti sunmak üzere yetkilendirilen şirketinizin, telekom ve iletişim hizmetleri kapsamında "Bulut Santral" adı altında verilen sanal santral hizmetini, müşteri lokasyonuna kurulu olan fiziksel santralin bütün özelliklerinin bulut teknolojisi ile birleştirerek kurulum, işletim ve bakım maliyetlerine katlanılmayan bir hizmet olarak sunduğunuzu; bu hizmetin konferans görüşmesi, çağrı yönlendirme, detaylı çağrı kaydı, sesli yanıt hizmeti, gelişmiş çağrı transferi, çağrı karşılama grubu, kuyruk oluşturma, başka dahiliden çağrı çekme, çağrı bekletme, rahatsız etmeyin modu, beni bul hizmeti, ses kaydı, faks ve e-posta vb hizmetleri içerdiği belirtilerek, "Bulut Santral" adı altında verilen sanal santral hizmetinin özel iletişim vergisine tabi olup olmadığına ilişkin Başkanlığımız görüşü sorulmaktadır.

6802 sayılı Kanunun 39 uncu maddesinde;

 

- 406 sayılı Telgraf ve Telefon Kanunu uyarınca Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumuyla görev veya imtiyaz sözleşmesi imzalamak suretiyle veya 5809 sayılı Elektronik Haberleşme Kanunu uyarınca bu Kuruma bildirim yapılması veya bu Kurumca kullanım hakkı verilmesi yoluyla yetkilendirilen veya yetkilendirilmiş sayılan işletmecilerin her nevi mobil elektronik haberleşme işletmeciliği kapsamındaki (ön ödemeli hatlara yüklemeler için yapılan satışlar dâhil) tesis, devir, nakil ve haberleşme hizmetlerinin % 25; kablolu, kablosuz ve mobil internet servis sağlayıcılığı hizmetinin %5; radyo ve televizyon yayınlarının uydu platformu ve kablo ortamından iletilmesine ilişkin hizmetler ile diğer elektronik haberleşme hizmetlerinin % 15 oranında özel iletişim vergisine tâbi olduğu,

 

- Özel iletişim vergisinin mükellefinin sayılan hizmetleri veren işletmeciler olduğu,

 

- Verginin matrahının, katma değer vergisi matrahını oluşturan unsurlardan teşekkül edeceği,

 

- Bu maddede hüküm bulunmayan hallerde, 3065 sayılı Katma Değer Vergisi Kanunu hükümlerinin uygulanacağı

 

hükme bağlanmıştır.

 

Öte yandan, 5809 sayılı Elektronik Haberleşme Kanununun 3 üncü maddesinde, elektronik haberleşme, elektriksel işaretlere dönüştürülebilen her türlü işaret, sembol, ses, görüntü ve verinin kablo, telsiz, optik, elektrik, manyetik, elektromanyetik, elektrokimyasal, elektromekanik ve diğer iletişim sistemleri vasıtasıyla iletilmesi, gönderilmesi ve alınması; elektronik haberleşme hizmeti ise elektronik haberleşme tanımına giren faaliyetlerin bir kısmının veya tamamının hizmet olarak sunulması şeklinde tanımlanmıştır.

 

Bu hükümlerden anlaşılacağı üzere, Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumuyla görev veya imtiyaz sözleşmesi imzalamak suretiyle veya 5809 sayılı Elektronik Haberleşme Kanunu uyarınca bu Kuruma bildirim yapılması veya bu Kurumca kullanım hakkı verilmesi yoluyla yetkilendirilen veya yetkilendirilmiş sayılan işletmeciler tarafından yapılabilen elektronik haberleşme hizmetleri ÖİV'ye tâbi olup, bu nitelikte olmayan hizmetler ise elektronik haberleşme hizmeti olmadığından ÖİV'ye tâbi bulunmamaktadır.

 

Buna göre, Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu tarafından yetkilendirilmek suretiyle STH kapsamında elektronik haberleşme hizmeti sunan şirketinizin, "Bulut Santral" adı altında verdiği sanal santral hizmetinin yetkilendirme kapsamında verdiğiniz ses hizmetlerinden bağımsız olarak, ses hizmeti vermediğiniz müşterilere sunulması halinde söz konusu hizmetin verilmesi özel iletişim vergisine tâbi değildir. "Bulut Santral" hizmetinin yetkilendirme kapsamında verdiğiniz ses hizmetleri ile birlikte sunulması halinde ise söz konusu hizmet elektronik haberleşme hizmetinin bir parçası haline geleceğinden ve sunulan iki hizmet birbirinden bağımsız olarak değerlendirilemeyeceğinden, şirketinizce "Bulut Santral" adı altında verilen sanal santral hizmeti özel iletişim vergisine tâbi olacaktır.

      

Bilgi edinilmesini rica ederim

 

 

(*)     Bu Özelge 213 sayılı Vergi Usul Kanununun 413.maddesine dayanılarak verilmiştir.

(**)   İnceleme, yargı ya da uzlaşmada olduğu halde bu konuya ilişkin olarak yanlış bilgi verilmiş ise bu özelge geçersizdir.

(***) Talebiniz üzerine tayin edilmiş olan bu özelgeye uygun işlem yapmanız hâlinde, bu fiilleriniz dolayısıyla vergi tarh edilmesi icap ederse, tarafınıza vergi cezası kesilmeyecek ve tarh edilen vergi için gecikme faizi hesaplanmayacaktır.