Tarih : 23.11.2015
GİB'de Yayım Dönemi : Ekim 2016

T.C.

GELİR İDARESİ BAŞKANLIĞI

KAYSERİ VERGİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI

(Mükellef Hizmetleri Grup Müdürlüğü)

Sayı: 50426076-130[29-2014/20-1158]-176

23/11/2015

Konu: İthalatta Gözetim Uygulanmasına İlişkin Tebliğ kapsamında ithal edilen mallar için ödenen KDV nin indirim yoluyla giderilemeyerek sonraki döneme devredilen kısmının başka bir firmaya yansıtılıp yansıtılmayacağı
 
            İlgide kayıtlı özelge talep formunuzda, İthalatta Gözetim Uygulanmasına İlişkin Tebliğ kapsamında ithal ettiğiniz mallar için gümrükte hesaplanan katma değer vergisinin (KDV), satılan firmaya yansıtılmasının mümkün olup olmadığı, yansıtılan firmanın KDV yi indirim konusu yapıp yapamayacağı hususunda Başkanlığımız görüşünün talep edildiği anlaşılmıştır.

            Katma Değer Vergisi (KDV) Kanununun;

            1/2 nci maddesinde, her türlü mal ve hizmet ithalatının KDV ye tabi olduğu,

            21 inci maddesinde, ithalatta verginin matrahının, ithal edilen malın gümrük vergisi tarhına esas olan kıymeti, gümrük vergisinin kıymet esasına göre alınmaması veya malın gümrük vergisinden muaf olması halinde sigorta ve navlun bedelleri dahil (CIF) değeri, bunun belli olmadığı hallerde malın gümrükçe tespit edilecek değeri, ithalat sırasında ödenen her türlü vergi, resim, harç ve paylar, gümrük beyannamesinin tescil tarihine kadar yapılan diğer giderler ve ödemelerden vergilendirilmeyenler ile mal bedeli üzerinden hesaplanan fiyat farkı, kur farkı gibi ödemelerin toplamı olduğu,

            29/1-b maddesinde, mükellefler, yaptıkları vergiye tabi işlemler üzerinden hesaplanan KDV den, bu Kanunda aksine hüküm olmadıkça, faaliyetlerine ilişkin olarak ithal olunan mal ve hizmetler dolayısıyla ödenen KDV yi indirebilecekleri,

            29/2 nci maddesinde, bir vergilendirme döneminde indirilecek KDV toplamı, mükellefin vergiye tâbi işlemleri dolayısıyla hesaplanan KDV toplamından fazla olduğu takdirde, aradaki farkın sonraki dönemlere devrolunacağı ve iade edilmeyeceği,

            58 inci maddesinde, mükellefin vergiye tabi işlemleri üzerinden hesaplanan KDV ile mükellefçe indirilebilecek KDV nin, Gelir ve Kurumlar Vergisi matrahlarının tespitinde gider olarak kabul edilmeyeceği

            hüküm altına alınmıştır.

           Buna göre, İthalatta Gözetim Uygulanmasına İlişkin Tebliğ kapsamında ithal ettiğiniz mallar için ödenen KDV, KDV Kanununun 29 uncu maddesi kapsamında indirim konusu yapılabileceğinden, indirim yoluyla giderilemeyen KDV nin ise sonraki döneme devredilmesi gerekmekte olup, başka bir firmaya yansıtılması mümkün bulunmamaktadır.

            Bilgi edinilmesini rica ederim.

 

(*)     Bu Özelge 213 sayılı Vergi Usul Kanununun 413.maddesine dayanılarak verilmiştir.

(**)   İnceleme, yargı ya da uzlaşmada olduğu halde bu konuya ilişkin olarak yanlış bilgi verilmiş ise bu özelge geçersizdir.

(***) Talebiniz üzerine tayin edilmiş olan bu özelgeye uygun işlem yapmanız hâlinde, bu fiilleriniz dolayısıyla vergi tarh edilmesi icap ederse, tarafınıza vergi cezası kesilmeyecek ve tarh edilen vergi için gecikme faizi hesaplanmayacaktır.