Tarih : 24.11.2015
GİB'de Yayım Dönemi : Ekim 2016

T.C.

GELİR İDARESİ BAŞKANLIĞI

İSTANBUL VERGİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI

Mükellef Hizmetleri Katma Değer Vergisi Grup Müdürlüğü

Sayı: 39044742-KDV.11-97166

24/11/2015

Konu: Süresinden sonra temin edilen döviz alım belgeleri.
 
İlgide kayıtlı özelge talep formunuzda, 2013/Ekim, Kasım, Aralık ve 2014/Ocak, Şubat dönemlerinde mülga 61 Seri No.lu KDV Genel Tebliği kapsamında yurtdışına özel fatura ile gerçekleştirilen tekstil ürünleri satışlarının ilgili dönem KDV beyannamelerinde beyan edildiği belirtilerek söz konusu dönem içerisinde döviz alım belgeleri temin edilen özel faturalı satışların iadesinin talep edildiği, ancak süresinden sonra (Ağustos, Eylül, Ekim ve Kasım/2014 dönemlerinde) temin edilen belgelerin tarihinin KDV Genel Uygulama Tebliğinin yayım tarihinden sonra olduğu ve söz konusu Tebliğ ile DAB zorunluluğu kaldırıldığından iade tutarının KDV beyannamesinin hangi bölümünde beyan edilmesi gerektiği konusunda tereddüte düşüldüğü belirtilerek Başkanlığımız görüşü talep edilmektedir.

3065 Sayılı KDV Kanununun 11/1-a maddesinde, ihracat teslimleri ve bu teslimlere ilişkin hizmetlerin KDV'den istisna olduğu hüküm altına alınmıştır. Bu istisna uygulamasının usul ve esasları mülga 61 ve 84 Seri No.lu KDV Genel Tebliğlerinde düzenlenmiştir.

66 No.lu KDV Sirkülerinin "2.2. Genel Açıklama" başlıklı bölümünde;

"Tebliğin yürürlük tarihinden sonraki vergilendirme dönemlerine ilişkin iade talepleri, standart iade talep dilekçesi kullanılmak suretiyle ve Katma Değer Vergisi Genel Uygulama Tebliğindeki usul ve esaslara göre sonuçlandırılır. Tebliğin yürürlük tarihinden önceki vergilendirme dönemlerine ilişkin iade talepleri ise, standart iade talep dilekçesi Tebliğin yürürlük tarihinden sonra verilse dahi mülga Tebliğlerdeki usul ve esaslara göre sonuçlandırılır." denilmektedir.

Yukarıda yer alan hüküm ve açıklamalar çerçevesinde, 2013/Ekim, Kasım, Aralık ve 2014/Ocak, Şubat dönemlerinde bavul ticareti kapsamında yaptığınız satışlara mülga 61 Seri No.lu KDV Genel Tebliğindeki usul ve esaslar uygulanacak ve bu satışlara ilişkin onaylı özel fatura ve döviz alım belgesinin satışın beyan edilme süresinden sonra intikal etmesi halinde, önceden hesaplanarak beyan edilen KDV "103-Satıştan İade Edilen, İşlemi Gerçekleşmeyen veya İşleminden Vazgeçilen Mal ve Hizmetler Nedeniyle İndirilmesi Gereken KDV" satırı kullanılarak indirim konusu yapılacak, indirimin mümkün olmaması durumunda ise bu kısmın iadesi, "450-Diğerleri" satırı kullanılarak beyan edilecektir.

Bilgi edinilmesini rica ederim.

 

 

(*)     Bu Özelge 213 sayılı Vergi Usul Kanununun 413.maddesine dayanılarak verilmiştir.

(**)   İnceleme, yargı ya da uzlaşmada olduğu halde bu konuya ilişkin olarak yanlış bilgi verilmiş ise bu özelge geçersizdir.

(***) Talebiniz üzerine tayin edilmiş olan bu özelgeye uygun işlem yapmanız hâlinde, bu fiilleriniz dolayısıyla vergi tarh edilmesi icap ederse, tarafınıza vergi cezası kesilmeyecek ve tarh edilen vergi için gecikme faizi hesaplanmayacaktır.