Tarih : 31.12.2015
GİB'de Yayım Dönemi : Ekim 2016

T.C.

GELİR İDARESİ BAŞKANLIĞI

ANKARA VERGİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI

(Mükellef Hizmetleri Usul Grup Müdürlüğü)

Sayı: 27575268-105[229-2014-186]-8045

31/12/2015

Konu: 5018 sayılı Kanuna ekli cetvelde yer alan Kuruma ifa edilen güzellik salonu işletim hizmetinde uygulanacak KDV tevkifatı ve belge düzeni hk.
  

            İlgi özelge talep formunuz ve ekinde yer alan dilekçenizde, ... Hitit Vergi Dairesi Müdürlüğünün … vergi numaralı mükellefi olduğunuzu, … adresinde manikür pedikür salonu işlettiğinizi, ancak dilekçeniz ekinde sunduğunuz şartnameye istinaden Etiler Orduevi Müdürlüğü içerisinde bulunan sosyal tesislere bağlı olarak cilt bakımı ve güzellik salonu işletim işini yapmak üzere Orduevi Müdürlüğü ile sözleşme imzalayacağınızı, kendi bünyenizde bulunan iki sigortalı işçi ile Orduevine girme hakkı olan astsubay eşleri ve yakınlarına (müşteri), şartnamede belirlenen işlem ve fiyatlar üzerinden hizmet vereceğinizi, müşterinin almak istediği hizmeti söyleyerek öncelikle adisyon düzenlettireceği ve adisyon fişine işaretlenen işlem ücretinin Orduevi kasasına ödenmesine müteakiben işlemlere başlanılacağı, hizmet bedellerinin tamamının Orduevi ...  kasasında toplanacağı, toplanan hizmet bedellerinin içerisinden ihale sonucunda belirlenen yüzde komisyon oranında fatura düzenlemek suretiyle tahsilat yapacağınızı belirterek,

 

            - Faturalarınızı hangi periyotlarda düzenlemeniz gerektiği,

 

            - Yaptığınız işin durumuna göre KDV tevkifatı yapılıp yapılmayacağı ile yapılması durumunda hangi esaslara göre yapılması gerektiği,

 

            - KDV tevkifatı yapılması gerekiyor ise, 7 günde bir düzenlenen faturaların tutarının 1000 TL'nin altında olması durumunda, tevkifat uygulanması gerekip gerekmediği,

 

            - Tevkifat uygulamasının gerekli olmaması halinde, şimdiye kadar yapmış olduğunuz tevkifatlı işlemler için düzeltmenin nasıl yapılacağı ve tarafınızca bu düzeltmenin yapılıp yapılamayacağı hususlarında Başkanlığımız görüşü talep edilmiştir.

 

            I-VERGİ USUL KANUNU YÖNÜNDEN YAPILAN DEĞERLENDİRME:

 

            213 sayılı Vergi Usul Kanununun "İspat Edici Kağıtlar" başlıklı 227'nci maddesinde; "Bu kanunda aksine hüküm olmadıkça bu kanuna göre tutulan ve üçüncü şahıslarla olan münasebet ve muamelelere ait olan kayıtların tevsiki mecburidir."

 

            "Faturanın Tarifi" başlıklı 229'uncu maddesinde; "Fatura satılan emtia veya yapılan iş karşılığında müşterinin borçlandığı meblağı göstermek üzere emtiayı satan veya işi yapan tüccar tarafından müşteriye verilen ticari vesikadır."

 

            "Faturanın Nizamı" başlıklı 231'inci maddesinin 5'inci bendinde ise; "Fatura, malın teslimi veya hizmetin yapıldığı tarihten itibaren azami 7 gün içinde düzenlenir. Bu süre içerisinde düzenlenmeyen faturalar hiç düzenlenmemiş sayılır."

 

            hükümleri yer almaktadır.

 

            Buna göre, Genelkurmay Başkanlığı Etiler Orduevi ... Müdürlüğü Güzellik Salonu İşletim Hizmeti Alımı İdari Şartnamesi çerçevesinde anılan Kurum ile aranızda imzalanan sözleşme hükümleri gereği söz konusu kuruma vereceğiniz "güzellik salonu işletim hizmeti" karşılığında hizmetin gerçekleştiği tarihten itibaren 7 gün içinde fatura düzenlenmesi gerekmektedir.

 

            II-KATMA DEĞER VERGİSİ KANUNU YÖNÜNDEN YAPILAN DEĞERLENDİRME:

 

            3065 sayılı KDV Kanununun 1/1 inci maddesinde, Türkiye'de ticari, sınai, zirai faaliyet ve serbest meslek faaliyeti çerçevesinde yapılan teslim ve hizmetlerin KDV'ye tabi olduğu; 9 uncu maddesinde ise gerekli görülen diğer hallerde vergi alacağının emniyet altına alınması amacıyla vergiye tabi işlemlere taraf olanları verginin ödenmesinden sorumlu tutma hakkında Bakanlığımıza yetki verilmiştir.

Bu yetkiye dayanılarak 26/04/2014 tarih ve 28983 sayılı Resmi Gazetede yayımlanarak 01/05/2014 tarihinde yürürlüğe giren KDV Genel Uygulama Tebliğinin (I/C-2.1.3.1) bölümünde tevkifat uygulayacak alıcılar, (I/C-2.1.3.2.) bölümünde de tevkifat kapsamındaki hizmetler ile bu hizmetlere uygulanacak tevkifat oranlarına ilişkin açıklamalara yer verilmiştir.

Tebliğin "I/C-2.1.3.4.1. Tevkifat Uygulamasında Sınır" başlıklı bölümünde;

"Kısmi tevkifat uygulaması kapsamına giren her bir işlemin KDV dahil bedeli 1.000 TL'yi aşmadığı takdirde, hesaplanan KDV tevkifata tabi tutulmaz. Sınırın aşılması halinde ise tutarın tamamı üzerinden tevkifat yapılır.

Tespit edilen tutarı aşan işlemlerde KDV tevkifatı zorunluluğundan kaçınmak amacıyla bedel parçalara ayrılamaz, aynı işleme ait bedellerin toplamı dikkate alınarak bu sınırın aşılması halinde tevkifat yapılır.

Tevkifat zorunluluğundan kaçınmak amacıyla, birden fazla fatura düzenlenmek suretiyle bedelin parçalara bölündüğünün tespiti halinde vergi dairelerince, bütünlük arz ettiği anlaşılan alımların toplamının yukarıda belirtilen sınırı aşıp aşmadığına bakılarak gerekli işlemler yapılır." denilmektedir.

Ayrıca Tebliğin (I/C-2.1.3.2.13) bölümünde;

"KDV mükellefleri tarafından, 5018 sayılı Kanuna ekli cetveller kapsamındaki idare, kurum ve kuruluşlara ifa edilen ve Tebliğde belirtilmeyen diğer bütün hizmet ifalarında söz konusu idare, kurum ve kuruluşlar tarafından 5/10 oranında KDV tevkifatı uygulanır." açıklamalarına yer verilmiştir.

Buna göre, hizmetlerin ifası ile vergiyi doğuran olay meydana geldiğinden firmanızca verilen güzellik salonu işletim hizmeti için düzenlenen fatura tutarının belirlenen sınırı aşması halinde 5/10 oranında tevkifata tabi tutulması gerekmektedir.

Bilgi edinilmesini rica ederim.

 

(*)     Bu Özelge 213 sayılı Vergi Usul Kanununun 413.maddesine dayanılarak verilmiştir.

(**)   İnceleme, yargı ya da uzlaşmada olduğu halde bu konuya ilişkin olarak yanlış bilgi verilmiş ise bu özelge geçersizdir.

(***) Talebiniz üzerine tayin edilmiş olan bu özelgeye uygun işlem yapmanız hâlinde, bu fiilleriniz dolayısıyla vergi tarh edilmesi icap ederse, tarafınıza vergi cezası kesilmeyecek ve tarh edilen vergi için gecikme faizi hesaplanmayacaktır.