Tarih : 31.12.2015
GİB'de Yayım Dönemi : Ekim 2016

T.C.

GELİR İDARESİ BAŞKANLIĞI

BÜYÜK MÜKELLEFLER VERGİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI

(Mükellef Hizmetleri Grup Müdürlüğü)

Sayı: 64597866-130[25-2016]-27024

31/12/2015

Konu: Distrübütörler tarafından abonelere yansıtılan Yeni Tesis Özel İletişim Vergisi ve Telsiz Ücretleri üzerinden KDV hesaplanıp hesaplanmayacağı.
 
            İlgide kayıtlı özelge talep formunuzda;

         … İletişim Hizmetleri A.Ş.’nin sözleşmeli distribütörü olarak telekomünikasyon alanında faaliyet gösteren Şirketinizin, bu kapsamda ön ödemeli aboneliğin ilk tesisi için gerekli tanışma setlerinin (bu tesis için gerekli vergi ve yasal yükümlülükler ile bedelsiz sim kart) abonelere satışına aracılık ettiği,

            Tanışma seti bedelinin yalnızca aboneliğin ilk tesisinde tahakkuk eden yeni tesis özel iletişim vergisi ve telsiz ücretlerinden oluşacağı,

            … İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından Şirketiniz adına düzenlenecek fatura üzerinde sim kart bedelinden ayrı olarak gösterilecek söz konusu vergi ve yasal yükümlülük bedellerinin Şirketiniz tarafından tanışma setini satın alanlara yansıtılacağı ve daha sonra bu işlem üzerinden Şirketinizce prim/komisyon faturası düzenleneceği

            belirtilerek, düzenlenecek faturada abonelere yansıtılan yeni tesis özel iletişim vergisi (ÖİV) ve telsiz ücretleri üzerinden katma değer vergisi (KDV) hesaplanıp hesaplanmayacağı konusunda Başkanlığımız görüşü talep edilmektedir.

            6802 sayılı Gider Vergileri Kanununun 39 uncu maddesinde;

            406 sayılı Telgraf ve Telefon Kanunu uyarınca Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumuyla görev veya imtiyaz sözleşmesi imzalamak suretiyle veya 5809 sayılı Elektronik Haberleşme Kanunu uyarınca bu Kuruma bildirim yapılması veya bu Kurumca kullanım hakkı verilmesi yoluyla yetkilendirilen veya yetkilendirilmiş sayılan işletmecilerin her nevi mobil elektronik haberleşme işletmeciliği kapsamındaki tesis, devir, nakil ve haberleşme hizmetlerinin % 25, kablolu, kablosuz ve mobil internet servis sağlayıcılığı hizmetinin % 5, radyo ve televizyon yayınlarının uydu platformu ve kablo ortamından iletilmesine ilişkin hizmetler ile diğer elektronik haberleşme hizmetlerinin % 15 oranında özel iletişim vergisine tabi olduğu,

            Mobil telefon aboneliğinin ilk tesisinde (iş ve hizmetlerin merkezi bir sunucu tarafından uzaktan izlenmesi ve yürütülmesine yönelik makineler arası veri aktarımına mahsus olan ve bunların yürütülmesi için zorunlu olanlar dışında sesli, görsel iletişim veya genel amaçlı internet erişimi için kullanılmayan mobil telefon aboneliğinin ilk tesisi ile operatör değişiklikleri hariç) yirmimilyon lira (01.01.2014 tarihinden itibaren 40 TL) ayrıca özel iletişim vergisi alınacağı,

            Verginin mükellefinin yukarıda sayılan elektronik haberleşme hizmetlerini sunan işletmeciler olduğu,

            Verginin matrahının KDV matrahını oluşturan unsurlardan teşekkül ettiği, bu maddede hüküm bulunmayan hallerde 3065 sayılı KDV Kanunu hükümlerinin uygulanacağı,

            Bu verginin katma değer vergisi matrahına dahil edilmeyeceği, gelir ve kurumlar vergisi uygulamasında gider kaydedilmeyeceği ve hiçbir vergiden mahsup edilmeyeceği

            hüküm altına alınmıştır.

            Diğer taraftan, 3065 sayılı KDV Kanununun 1 inci maddesinde katma değer vergisinin konusunu teşkil eden işlemler hüküm altına alınmış; bu işlemlere ait katma değer vergisinin üzerinden hesaplanacağı matraha ilişkin hükümlere ise Kanunun 20 ila 27 nci maddeleri arasında yer verilmiştir.

            Konuyla ilgili olarak 26.04.2014 tarih ve 28983 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak 01.05.2014 tarihinde yürürlüğe giren KDV Genel Uygulama Tebliğinin (III/A/6.3) bölümünde;

            “6802 sayılı Kanunun 39 uncu maddesinde, bu verginin KDV matrahına dahil edilmeyeceği hükme bağlanmıştır. Bu hüküm uyarınca özel iletişim vergisi mükellefleri tarafından düzenlenen faturalarda hesaplanan özel iletişim vergisi KDV matrahına dahil edilmez.

            Ancak, özel iletişim vergisi mükellefi olmayanların kendilerine yapılan teslim ve hizmetler nedeniyle hesaplanan özel iletişim vergisini, KDV matrahından indirmeleri söz konusu değildir.”

            açıklamalarına yer verilmiştir.

            Öte yandan, telsiz ruhsatname ve yıllık kullanım ücretleri 2813 sayılı Telsiz Kanununun 5 inci maddesi gereğince işletmeciler tarafından kullanıcılardan tahsil edilerek Bilişim Teknolojileri ve İletişim Kurumuna aktarılmaktadır. Söz konusu ücretler esas itibariyle Bilişim Teknolojileri ve İletişim Kurumunun geliri olup işletmeciler açısından emanet para niteliğindedir. Dolayısıyla, KDV ye tabi bir teslim veya hizmetin karşılığını oluşturmayan söz konusu ruhsat ve kullanım ücretlerinin, GSM operatörleri tarafından Bilişim Teknolojileri ve İletişim Kurumuna ödenmesinden sonra, frekans kullanıcısından tahsiline kadar olan safhalar arasında ön ödemeli hazır kart bedelleri ile birlikte yansıtılması halinde bu ücretler KDV matrahına dahil edilmeyecektir.

            Bu hüküm ve açıklamalara göre; Bilişim Teknolojileri ve İletişim Kurumu adına 2813 sayılı Kanun kapsamında, işletmeci tarafından abonelerden tahsil edilerek bu Kuruma aktarılan ruhsat ve kullanım ücretlerinin GSM operatör şirketlerine ve bu şirketler tarafından da Bilişim Teknolojileri ve İletişim Kurumuna aktarılması ve aktarımın belgelendirilmesi kaydıyla (ön ödemeli hazır kartlara ait faturalarda kart bedelinden ayrı olarak belirtilerek) KDV matrahına dahil edilmesine gerek bulunmamaktadır.

            Diğer taraftan işletmecilerin abonelerden tahsiline aracılık ettiği, satış bedelinin bir unsuru sayılmayan ve Şirketiniz tarafından abonelere bire bir yansıtılan Yeni Tesis Özel İletişim Vergisinin KDV matrahına dahil edilmemesi gerekmektedir.

            Bilgi edinilmesini rica ederim.

 

 

(*)     Bu Özelge 213 sayılı Vergi Usul Kanununun 413.maddesine dayanılarak verilmiştir.

(**)   İnceleme, yargı ya da uzlaşmada olduğu halde bu konuya ilişkin olarak yanlış bilgi verilmiş ise bu özelge geçersizdir.

(***) Talebiniz üzerine tayin edilmiş olan bu özelgeye uygun işlem yapmanız hâlinde, bu fiilleriniz dolayısıyla vergi tarh edilmesi icap ederse, tarafınıza vergi cezası kesilmeyecek ve tarh edilen vergi için gecikme faizi hesaplanmayacaktır.