Tarih : 17.02.2016
GİB'de Yayım Dönemi : Ekim 2016

T.C.

GELİR İDARESİ BAŞKANLIĞI

İSTANBUL VERGİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI

MÜKELLEF HİZMETLERİ KATMA DEĞER VERGİSİ GRUP MÜDÜRLÜĞÜ

Sayı: 39044742-KDV.G.20-13143

17/02/2016

Konu: Teknoloji Geliştirme Bölgesindeki faaliyetlerin vergisel boyutu
 
İlgi (a) da kayıtlı özelge talep formunuz ile ilgi (b) de kayıtlı dilekçenizde; Teknopark İstanbul Pendik yerleşkesinde bulunan Teknoloji Geliştirme Bölgesinde faaliyette bulunan Şirketiniz tarafından özel tipte gemilerin, su altı formunun optimizasyonu, hız-güç karakteristiklerinin belirlenmesi ve iyileştirilmesi, denge kriterlerinin sağlanması, ağırlık hesabı ve optimizasyonu, mukavemet hesapları ve yapı optimizasyonu, klas konstrüksiyon ve sistem resimlerinin oluşturulması, imalat bilgilerinin oluşturulması ve gemideki yardımcı sistem tasarımlarının Gemi Mühendisleri Odası tarafından tescil edilmesi sonrası Bölge dışındaki firmalara satışı işleminin Kurumlar Vergisi ve Katma Değer Vergisi Kanunu kapsamında istisna olup olmadığının bildirilmesi istenmektedir.

I) KURUMLAR VERGİSİ KANUNU YÖNÜNDEN

4691 sayılı Teknoloji Geliştirme Bölgeleri Kanunu'nun 12.03.2011 tarihinde yürürlüğe giren 6170 sayılı Kanunla değişen "Tanımlar" başlıklı 3'üncü maddesinde;

c) Araştırma ve Geliştirme (AR-GE): Araştırma ve geliştirme, kültür, insan ve toplumun bilgisinden oluşan bilgi dağarcığının artırılması ve bunun yazılım dahil yeni süreç, sistem ve uygulamalar tasarlamak üzere kullanılması için sistematik bir temelde yürütülen yaratıcı çalışmaları,

l) Yazılım: Bir bilgisayar, iletişim cihazı veya bilgi teknolojilerine dayalı bir diğer cihazın çalışmasını ve kendisine verilen verilerle ilgili gereken işlemleri yapmasını sağlayan komutlar dizisinin veya programların ve bunların kod listesini, işletim ve kullanım kılavuzlarını da içeren belgelerin, belli bir sistematik içinde, tasarlama, geliştirme şeklindeki ürün ve hizmetlerin tümü ile bu ürün ya da mal ve hizmetlerin lisanslama, kiralama ve tüm hakları ile devretme gibi teslim şekillerinin tümünü,

 

…''

 

hükümlerine yer verilmiştir.

 

Anılan Kanunun Geçici 2 nci maddesinin birinci fıkrasında ise "Yönetici şirketlerin bu Kanun uygulaması kapsamında elde ettikleri kazançlar ile Bölgede faaliyet gösteren gelir ve kurumlar vergisi mükelleflerinin, münhasıran bu Bölgedeki yazılım ve AR-GE faaliyetlerinden elde ettikleri kazançları 31/12/2023 tarihine kadar gelir ve kurumlar vergisinden müstesnadır." hükmü yer almaktadır.

 

Söz konusu istisnanın uygulanmasına yönelik ayrıntılı açıklamalara, 1 Seri No'lu Kurumlar Vergisi Genel Tebliği'nin "5.12.2. Teknoloji Geliştirme Bölgeleri Kanununda yer alan istisna" başlıklı bölümünde yer verilmiş olup bu Tebliğin "5.12.2.2. Yazılım ve Ar-Ge faaliyetlerinden elde edilen kazançlarda kurumlar vergisi istisnasının kapsamı" başlıklı bölümünde; teknoloji geliştirme bölgelerinde faaliyet gösteren mükelleflerin, münhasıran bu bölgedeki yazılım ve Ar-Ge faaliyetlerinden elde ettikleri kazançların, faaliyete başlanılan tarihten bağımsız olmak üzere, 31/12/2023 tarihine kadar kurumlar vergisinden istisna edildiği; bölgede faaliyette bulunan mükelleflerin bölge dışında gerçekleştirdikleri faaliyetlerinden elde ettiği kazançlar dolayısıyla yazılım ve Ar-Ge faaliyetlerinden elde edilmiş olsa dahi bu istisnadan yararlanamayacağı belirtilmiştir.

 

Bu hüküm ve açıklamalara göre şirketinizce münhasıran teknoloji geliştirme bölgesindeki Ar-Ge faaliyetlerinden elde edilen kazançların 31.12.2023 tarihine kadar kurumlar vergisinden istisna tutulması gerekmektedir. Ancak, şirketiniz tarafından bölge dışındaki başka bir şirkete satmak üzere yapılan gemi dizayn faaliyetinin Ar-Ge faaliyeti kapsamında değerlendirilmesi mümkün bulunmamaktadır.

 

II) KATMA DEĞER VERGİSİ KANUNU YÖNÜNDEN

 

3065 sayılı Katma Değer Vergisi (KDV) Kanununun,

 

            -1/1 maddesinde, ticari, sınai, zirai ve serbest meslek faaliyeti çerçevesinde Türkiye'de yapılan teslim ve hizmetlerin KDV'ye tabi olduğu,

 

            - 1/2 maddesinde ise her türlü mal ve hizmet ithalinin KDV'ye tabi olduğu,

 

            - Geçici 20/1 maddesinde ise; 4691 sayılı Teknoloji Geliştirme Bölgeleri Kanununa göre teknoloji geliştirme bölgesinde faaliyette bulunan girişimcilerin kazançlarının gelir veya kurumlar vergisinden istisna bulunduğu süre içinde münhasıran bu bölgelerde ürettikleri ve sistem yönetimi, veri yönetimi, iş uygulamaları, sektörel, internet, mobil ve askeri komuta kontrol uygulama yazılımı şeklindeki teslim ve hizmetlerin katma değer vergisinden müstesna olduğu,

 

            hüküm altına alınmıştır.

 

Konuyla ilgili olarak, 26/04/2014 tarih ve 28983 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan KDV Genel Uygulama Tebliğinin "II/G.2.Teknoloji Geliştirme Bölgelerinde Verilen Teslim ve Hizmetler" başlıklı bölümünde konuya ilişkin açıklamalar yer almaktadır.

 

            Buna göre, İstanbul Teknoloji Geliştirme Bölgesinde faaliyet gösteren Şirketinizin Bölgede yürüttüğü, özel gemi tasarımı kapsamındaki işlemleri, KDV Kanununun Geçici 20/1 inci maddesi kapsamında bir teslim ve hizmet olmadığından KDV'ye tabi olacaktır.

 

Bilgi edinilmesini rica ederim.

 

 

(*)     Bu Özelge 213 sayılı Vergi Usul Kanununun 413.maddesine dayanılarak verilmiştir.

(**)   İnceleme, yargı ya da uzlaşmada olduğu halde bu konuya ilişkin olarak yanlış bilgi verilmiş ise bu özelge geçersizdir.

(***) Talebiniz üzerine tayin edilmiş olan bu özelgeye uygun işlem yapmanız hâlinde, bu fiilleriniz dolayısıyla vergi tarh edilmesi icap ederse, tarafınıza vergi cezası kesilmeyecek ve tarh edilen vergi için gecikme faizi hesaplanmayacaktır.