Tarih : 18.02.2016
GİB'de Yayım Dönemi : Ekim 2016

T.C.

GELİR İDARESİ BAŞKANLIĞI

KAYSERİ VERGİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI

(Mükellef Hizmetleri Grup Müdürlüğü)

Sayı: 50426076-130[1-2014/20-1182]-40

18/02/2016

Konu: Belediyeden mahkeme kararı ile tahsil edilen ilam ve icra vekalet ücretinin Yargıtay bozma kararı üzerine bir kısmının belediyeye iade edilmesinin KDV karşısındaki durumu.
 

            İlgide kayıtlı özelge talep formunuzda,  Melikgazi Belediyesinden mahkeme kararına istinaden …. tarihinde … sıra nolu serbest meslek makbuzu ile 41.517,14 TL ilam ve icra vekalet ücreti tahsil ettiğiniz, Yargıtayın bozma kararı üzerine vekalet ücreti maktu olarak belirlendiğinden dolayı brüt hesaplanan 41.517,14 TL ücretten 1.750,00 TL ilam ve icra vekalet ücreti düşülerek fazla ödenen 39.767,14 TL nin 10.10.2014 tarihinde H-728024 nolu tahsilat makbuzu ile tarafınızca iade edildiğinden bahisle, Melikgazi Belediyesinin fatura kesememesinden dolayı iade etmiş olduğunuz 39.767,14 TL nin gider kayıtlarınızdaki Katma Değer Vergisi (KDV) ayrımının yapılıp yapılamayacağı hususunda Başkanlığımız görüşünün talep edildiği anlaşılmıştır.

 

            3065 sayılı KDV Kanununun;

 

            -1/1 inci maddesinde, ticari, sınai, zirai faaliyet ve serbest meslek faaliyeti çerçevesinde Türkiye'de yapılan teslim ve hizmetlerin KDV ye tabi olduğu,

 

            -35 inci maddesinde, malların iade edilmesi, işlemin gerçekleşmemesi, işlemden vazgeçilmesi veya sair sebeplerle matrahta değişiklik vukubulduğu hallerde, vergiye tabi işlemleri yapmış olan mükellef bunlar için borçlandığı vergiyi; bu işlemlere muhatap olan mükellef ise indirme hakkı bulunan vergiyi değişikliğin mahiyetine uygun şekilde ve değişikliğin vukubulduğu dönem içinde düzeltir. Şu kadar ki, iade olunan malların fiilen işletmeye girmiş olması ve bu girişin defter kayıtları ile beyannamede gösterilmesinin şart olduğu,

 

            hükümlerine yer verilmiştir.

 

            Konuya ilişkin olarak 26.04.2014 tarih ve 28983 sayılı Resmi Gazete' de yayımlanarak 01.05.2014 tarihinde yürürlüğe giren KDV Genel Uygulama Tebliğinin "III/C-6. Matrah ve İndirim Miktarlarının Değişmesi" başlıklı bölümlerinde ayrıntılı açıklamalara yer verilmiştir.

 

            Yukarıda yer alan hüküm ve açıklamalara göre, mahkeme kararı uyarınca tarafınıza ödenen vekalet ücreti ile ilgili olarak, anılan kararın Yargıtayca kısmen bozulmasına hükmedilmesi durumunda, tarafınıza fazla ödenen vekalet ücreti de ortadan kalkmış olacağından, KDV nin konusuna girecek bir hizmet kalmayacaktır. Dolayısıyla fazla ödenen bedelin Melikgazi Belediyesine iade edilmesinde, Belediyenin 5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu kapsamında sayılan kurumlardan biri olması nedeniyle bu Belediye tarafından Merkezi Yönetim Harcama Belgeleri Yönetmeliği hükümlerine göre düzenlenecek belgenin tevsik edici belge olarak kabul edilmesi mümkün olup, değişikliğin vuku bulduğu vergilendirme dönemi içinde defter kayıtları ve beyanname üzerinde KDV Kanununun 35 inci maddesi hükmü gereğince düzeltme yapılması mümkün bulunmaktadır.

 

            Bilgi edinilmesini rica ederim.

 

 

 

(*)     Bu Özelge 213 sayılı Vergi Usul Kanununun 413.maddesine dayanılarak verilmiştir.

(**)   İnceleme, yargı ya da uzlaşmada olduğu halde bu konuya ilişkin olarak yanlış bilgi verilmiş ise bu özelge geçersizdir.

(***) Talebiniz üzerine tayin edilmiş olan bu özelgeye uygun işlem yapmanız hâlinde, bu fiilleriniz dolayısıyla vergi tarh edilmesi icap ederse, tarafınıza vergi cezası kesilmeyecek ve tarh edilen vergi için gecikme faizi hesaplanmayacaktır.