Tarih : 22.02.2016
GİB'de Yayım Dönemi : Ekim 2016

T.C.

ERZİNCAN VALİLİĞİ

Defterdarlık Gelir Müdürlüğü

Sayı: 61316220-2014

22/02/2016

Konu: Kiralamada KDV

              İlgide kayıtlı özelge talep formunda, şirketinizce … Belediyesi'nden 2007-2009 yılları arasında … Kaplıcaları'nı  kiraladığınızı ve söz konusu dönemlere ilişkin kira bedelleri üzerinden KDV hesaplaması yapılmadığı, ancak … Belediyesi'nde 2013 yılında yapılan teftiş neticesinde ilgili dönemlere ait 24 aylık kira bedeli üzerinden adınıza KDV hesaplanarak şirketinizden tahsil edildiği belirtilerek, tarafınızdan ödenen KDV’nin indirim konusu yapılıp yapılmayacağı ile maliyet unsuru olarak değerlendirilip değerlendirilmeyeceği konusunda görüş talep ettiğiniz  anlaşılmıştır.

              3065 sayılı Katma Değer Vergisi Kanununun;

            1/1 inci maddesinde; ticari, sınai, zirai faaliyet ve serbest meslek faaliyeti çerçevesinde yapılan teslim ve hizmetlerin,

            1/3-f maddesinde; Gelir Vergisi Kanununun 70 inci maddesinde belirtilen mal ve hakların kiralanması işlemlerinin katma değer vergisine tabi olduğu hüküm altına alınmıştır.

            60 Sıra No.lu KDV Sirkülerinde, gelir vergisi açısından gayrimenkul sermaye iradı olarak tanımlansa dahi bir işletme veya müessesenin belirli bir bedel ve süre dahilinde başkasının kullanımına bırakılması şeklindeki işletme hakkının kiralanması işlemlerinin, KDV Kanununun 1/3-f maddesine göre KDV'ye tabi olduğu belirtilmiştir.

            KDV Kanununun 29/1 inci maddesine göre mükellefler, yaptıkları vergiye tabi işlemler üzerinden hesapladıkları KDV'den, Kanunda aksine bir hüküm bulunmadıkça faaliyetlerine ilişkin olarak yüklendikleri KDV'yi indirebilirler.

             29/3 üncü maddesine göre, indirim hakkı vergiyi doğuran olayın vuku bulduğu takvim yılı aşılmamak şartıyla, ilgili vesikaların kanuni defterlere kaydedildiği vergilendirme döneminde kullanılabilir.

            34/1 inci maddesine göre, yurt içinden sağlanan veya ithal olunan mal ve hizmetlere ait katma değer vergisi, alış faturası veya benzeri vesikalar ve gümrük makbuzu üzerinden ayrıca gösterilmek ve bu vesikalar kanunî defterlere kaydedilmek şartıyla indirilebilir.

           58 inci maddesine göre, mükellefin vergiye tabi işlemleri üzerinden hesaplanan katma değer vergisi ile mükellefçe indirilebilecek katma değer vergisi, gelir ve kurumlar vergisi matrahlarının tespitinde gider olarak kabul edilmez.

            Bu açıklamalar doğrultusunda, şirketinizce ödenen 2007 ve 2008 vergilendirme dönemlerine ait olan katma değer vergisinin, vergiyi doğuran olayın vuku bulduğu takvim yılı aşıldığı için 2014/Ocak vergilendirme döneminde indirim konusu yapılması mümkün bulunmamakta olup, söz konusu verginin kurumlar vergisi matrahının tespitinde gider olarak dikkate alınabileceği tabiidir.

            Bilgi edinilmesini rica ederim.

(*)     Bu Özelge 213 sayılı Vergi Usul Kanununun 413.maddesine dayanılarak verilmiştir.

(**)   İnceleme, yargı ya da uzlaşmada olduğu halde bu konuya ilişkin olarak yanlış bilgi verilmiş ise bu özelge geçersizdir.

(***) Talebiniz üzerine tayin edilmiş olan bu özelgeye uygun işlem yapmanız hâlinde, bu fiilleriniz dolayısıyla vergi tarh edilmesi icap ederse, tarafınıza vergi cezası kesilmeyecek ve tarh edilen vergi için gecikme faizi hesaplanmayacaktır.