Tarih : 24.02.2016
GİB'de Yayım Dönemi : Ekim 2016

T.C.

GELİR İDARESİ BAŞKANLIĞI

BÜYÜK MÜKELLEFLER VERGİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI

(Mükellef Hizmetleri Grup Müdürlüğü)

Sayı: 64597866-130[14-2016]-3506

24/02/2016

Konu: İhraç malı taşıyan araçlara yapılan istisna kapsamındaki motorin teslimlerinde tevsik edici belgeler 

            İlgide kayıtlı özelge talep formunuzda, şirketinizce ihraç malı taşıyan araçlara  istisna kapsamında motorin teslimleri ile ilgili KDV iade sürecinde;

 

            - İhracatçılar tarafından iç gümrüklerde açılan Gümrük Beyannamelerinin ilgili gümrük müdürlükleri tarafından kapatıldıktan sonra ihraç malı taşıyan aracın sınır kapısına ulaşması,

 

            - Gece geç vakitlerde sınır gümrüğüne gelen araçların motorini alış tarihi ile sınırı geçiş tarihi arasında geçen birkaç saatlik süreden dolayı gümrük çıkış tarihinin ertesi güne sarkması,

 

            - İşletmenizin bilgisi ve iradesi dışında Gümrük Müdürlüklerindeki işlemlerden kaynaklanan çeşitli gerekçelerle Gümrük Beyannamelerinin geç kapatılması,

 

            - İhraç malı taşıyan araç gümrük hattını geçtiği halde Gümrük Beyannamelerinin uzun süre kapanmaması nedenleriyle oluşan tarih uyuşmazlıkları dolayısıyla söz konusu tutarlara isabet eden KDV'nin, iadesi istenilen tutardan tenzil edilip edilmeyeceği  hakkında  Başkanlığımız görüşü talep edilmektedir.

 

         

            3065 sayılı Katma Değer Vergisi Kanununun 14/3 üncü maddesinde,

 

 

            "4054 sayılı Rekabetin Korunması Hakkında Kanun ile 5015 sayılı Petrol Piyasası Kanunu hükümleri çerçevesinde, Bakanlar Kurulunca belirlenen sınır kapılarında 4458 sayılı Gümrük Kanununun ihracat rejimi kapsamında yurt dışına çıkarılacak eşyayı taşıyan kamyon, çekici ve soğutucu ünitesine sahip yarı römorkların depolarına (araçların ve soğutucu ünitelerin standart yakıt deposu miktarlarını aşmamak kaydıyla) yalnızca yurt dışına çıkışlarında yapılacak motorin teslimi vergiden istisnadır."

 

            hükmüne yer verilmiştir.

 

            Konuyla ilgili olarak yayımlanan Katma Değer Vergisi Genel Uygulama Tebliğinin (II/C-2.1.) bölümünde,

 

 

            "İstisna, sadece Bakanlar Kurulunca belirlenen sınır kapılarındaki gümrüklü sahalarda uygulanır.

 

            İstisna kapsamına, yurtdışına çıkarılacak eşyayı taşıyan kamyon, çekici ve soğutucu ünitesine sahip yarı römorkların depolarına (araçların ve soğutucu ünitelerin standart yakıt deposu miktarlarını aşmamak kaydıyla) 11 Seri No.lu Özel Tüketim Vergisi (ÖTV) Genel Tebliğinde belirtilen bayiler tarafından yine aynı Genel Tebliğ kapsamında yapılacak motorin teslimleri girmektedir.

 

 

            11 Seri No.lu ÖTV Genel Tebliğinin "Tanımlar" başlıklı (1.) bölümünde, söz konusu istisnadan yararlanacak araçların alabilecekleri akaryakıt miktarlarını belirleyen standart yakıt deposunun, 4458 sayılı Gümrük Kanununun 167 nci maddesinin (9) numaralı fıkrasının (c) bendindeki hüküm kapsamında gümrük vergisi istisnası uygulanan standart depolarını ifade ettiği belirtilmiştir.

 

 

            İstisna; Bakanlar Kurulu Kararlarıyla belirlenmiş olan sınır kapılarında, ihracat rejimi kapsamında yurtdışına çıkarılacak olan eşyayı taşıyan kamyon, çekici ve soğutucu ünitesine sahip yarı römorklara yapılacak motorin teslimi, gümrük vergisi istisnası uygulanan standart yakıt deposu miktarı ile sınırlı olarak uygulandığından, bu araçlara 4458 sayılı Kanun hükümlerine göre belirlenen standart yakıt deposu miktarının üzerinde yapılacak olan akaryakıt teslimlerinde istisna uygulanması mümkün değildir.

 

 

            Yukarıda belirtilen miktar ve uygulamalarla ilgili olarak 4458 sayılı Kanun ve 4760 sayılı Kanun uygulamaları hakkında yapılacak düzenlemeler, söz konusu KDV istisnası uygulaması için de geçerlidir."

 

 

            açıklamalarına yer verilmiştir.

 

 

             Buna göre, şirketinizce KDV Kanununun 14/3 üncü maddesi kapsamında  ihraç malı taşıyan araçlara yapılan  motorin teslim tarihi ile ihraç malının gümrük çıkış beyannamesi kapanma tarihleri arasındaki uyumsuzluğun karinesine esas teşkil eden belgelerin ibraz edilmesi veya söz konusu farklılığın YMM raporunda belgeleriyle birlikte izah edilmesi halinde istisna kapsamında işlem yapılabilecektir.

 

            Ancak, elektronik ortamda (VEDOP) erişilen bilgiler arasında ihraç malının gümrük çıkış beyannamesi kapanma tarihi yer almayan ihraç malı taşıyan araçlara şirketinizce yapılan motorin teslimlerinde ise yukarıda anılan  istisna hükümlerinin uygulanması  mümkün bulunmamaktadır.

 

 

            Bilgi edinilmesini rica ederim.

 

 

(*)     Bu Özelge 213 sayılı Vergi Usul Kanununun 413.maddesine dayanılarak verilmiştir.

(**)   İnceleme, yargı ya da uzlaşmada olduğu halde bu konuya ilişkin olarak yanlış bilgi verilmiş ise bu özelge geçersizdir.

(***) Talebiniz üzerine tayin edilmiş olan bu özelgeye uygun işlem yapmanız hâlinde, bu fiilleriniz dolayısıyla vergi tarh edilmesi icap ederse, tarafınıza vergi cezası kesilmeyecek ve tarh edilen vergi için gecikme faizi hesaplanmayacaktır.