Tarih : 26.02.2016
GİB'de Yayım Dönemi : Ekim 2016

T.C.

GELİR İDARESİ BAŞKANLIĞI

ANKARA VERGİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI

(Mükellef Hizmetleri KDV ve Diğer Vergiler Grup Müdürlüğü)

Sayı: 84974990-130[09-2012/124]-8354

26/02/2016

Konu: Sponsorluk harcamasında tevkifat.
 
İlgide kayıtlı dilekçenizde, kamu tüzel kişiliğini haiz bulunan ve kurumlar vergisinden muaf tutulan Üniversitenizin, vergi mükellefiyeti bulunmayan … gerçekleştireceği "Türkiye için Pedalla" adlı dünya turuna 1 yıllığına sponsor olduğu, Üniversiteniz hesabından 1 yıl boyunca her ay düzenli olarak adı geçene ödeme yapılacağı, 7 yıl sürecek olan bu organizasyonun devamı süresince her yıl bu sponsorluk durumunun yeniden değerlendirilerek, anlaşma sağlanması halinde ödemelere devam edileceği, adı geçenin bisiklet turu sırasında afiş, broşür ve her türlü tanıtımda ve ilanda Üniversiteniz logosu ve ismini kullanacağı belirtilerek, söz konusu ödemelerin vergi kanunları karşısındaki durumu sorulmaktadır.

 

             1.Gelir Vergisi Kanunu Yönünden Değerlendirme:

 

            193 sayılı Gelir Vergisi Kanununun 61 inci maddesinde, "Ücret, işverene tabi ve belirli bir işyerine bağlı olarak çalışanlara hizmet karşılığı verilen para ve ayınlar ile sağlanan ve para ile temsil edilebilen menfaatlerdir.

 

            Ücretin ödenek, tazminat, kasa tazminatı (Mali sorumluluk tazminatı), tahsisat, zam, avans, aidat, huzur hakkı, prim, ikramiye, gider karşılığı veya başka adlar altında ödenmiş olması veya bir ortaklık münasebeti niteliğinde olmamak şartı ile kazancın belli bir yüzdesi şeklinde tayin edilmiş bulunması onun mahiyetini değiştirmez." hükmüne yer verilmiştir.

 

            Aynı maddenin üçüncü fıkrasının 6 ncı bendinde ise, sporculara transfer ücreti veya sair adlarla yapılan ödemeler ve sağlanan menfaatlerin ücret sayılan ödemelerden olduğu hükme bağlanmıştır.

 

            Yine aynı Kanunun geçici 72 nci maddesinde;

         

            "(1) 31/12/2017 tarihine kadar sporculara yapılan ücret ve ücret sayılan ödemelerden aşağıdaki oranlarda gelir vergisi tevkifatı yapılır.

 

            a) Lig usulüne tabi spor dallarında;

 

            1) En üst ligdekiler için % 15,

            2) En üst altı ligdekiler için % 10,

            3) Diğer liglerdekiler için % 5,

 

            b) Lig usulüne tabi olmayan spor dallarındaki sporculara yapılan ödemeler ile milli sporculara uluslararası müsabakalara katılmaları karşılığında yapılan ödemelerden % 5 gelir vergisi tevkifatı yapılır.

 

            (2) Bu ödemeler üzerinden 94 üncü madde kapsamında ayrıca tevkifat yapılmaz. Bu gelirler için yıllık beyanname verilmez, diğer gelirler dolayısıyla beyanname verilmesi halinde de bu gelirler beyannameye dahil edilmez."

 

            denilmiştir.

 

            Bu hükümler çerçevesinde, … 7 yıl süreli "Türkiye İçin Pedalla" adlı bisikletle dünya turu süresince afiş, broşür ve her türlü tanıtımda ve ilanda Üniversiteniz logosu ve ismini kullanması karşılığında adı geçene yapacağınız ödemeler ücret sayılmakta ve Gelir Vergisi Kanununun geçici 72 nci maddesi gereğince söz konusu ödemeler üzerinden %5 gelir vergisi tevkifatı yapılması gerekmektedir.

 

            Diğer taraftan, yapılan ödemeler üzerinden Gelir Vergisi Kanununun 94 üncü maddesine istinaden ayrıca tevkifat yapılmayacağı tabiidir.

 

            2.Katma Değer Vergisi Kanunu Yönünden Değerlendirme:

 

            KDV Kanununun 1 inci maddesinde, Türkiye'de ticari, sınai, zirai faaliyet ve serbest meslek faaliyeti çerçevesinde yapılan teslim ve hizmetlerin KDV ye tabi olduğu, ticari, sınaî, ziraî faaliyet ile serbest meslek faaliyetinin devamlılığı, kapsamı ve niteliğinin Gelir Vergisi Kanunu hükümlerine göre; Gelir Vergisi Kanununda açıklık bulunmadığı hallerde, Türk Ticaret Kanunu ve diğer ilgili mevzuat hükümlerine göre tayin ve tespit edileceği hüküm altına alınmıştır.

 

            Buna göre, … 7 yıl süreli "Türkiye İçin Pedalla" başlıklı bisikletle dünya turu süresince afiş, broşür ve her türlü tanıtımda ve ilanda Üniversiteniz logosu ve ismini kullanması karşılığında adı geçene yapacağınız ödemeler Gelir Vergisi Kanunu açısından ücret olarak nitelendirildiğinden KDV'nin konusuna girmemekte olup, söz konusu ödemeler üzerinden KDV tevkifatı yapılmayacaktır.

 

            Bilgi edinilmesini rica ederim.

 

 

(*)     Bu Özelge 213 sayılı Vergi Usul Kanununun 413.maddesine dayanılarak verilmiştir.

(**)   İnceleme, yargı ya da uzlaşmada olduğu halde bu konuya ilişkin olarak yanlış bilgi verilmiş ise bu özelge geçersizdir.

(***) Talebiniz üzerine tayin edilmiş olan bu özelgeye uygun işlem yapmanız hâlinde, bu fiilleriniz dolayısıyla vergi tarh edilmesi icap ederse, tarafınıza vergi cezası kesilmeyecek ve tarh edilen vergi için gecikme faizi hesaplanmayacaktır.