Tarih : 26.02.2016
GİB'de Yayım Dönemi : Ekim 2016

T.C.

ARTVİN VALİLİĞİ

Defterdarlık Gelir Müdürlüğü

Sayı: 29973770-130[2015/1]-4

26/02/2016

Konu: Özel Fatura Hk.

            İlgide kayıtlı özelge talep formunuz ve eklerinin incelenmesinden; uluslararası taşımacılık faaliyetinden doğan katma değer vergisi (KDV) iade taleplerinde tevsik edici belge olarak Türkiye'de ikamet etmeyen yolculara döviz karşılığı yapılan satışlar için düzenlenen ve arka yüzünde Şirketinize ait aracın plaka ve yurtdışına çıkış bilgisi bulunan özel faturanın kullanılıp kullanılamayacağı konusunda Defterdarlığımız görüşünün talep edildiği anlaşılmıştır.

 

            KDV Kanununun 14/1 inci maddesinin Bakanlar Kuruluna verdiği yetkiye dayanılarak yayımlanan 84/8889 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile transit ve Türkiye ile yabancı ülkeler arasında deniz, hava ve demiryolu ile yapılan yük ve yolcu taşıma işleri katma değer vergisinden istisna edilmiştir.

 

            Taşımacılık istisnasının uygulamasına ilişkin ayrıntılı açıklamalara 26.04.2014 tarih ve 28983 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanarak 01.05.2014 tarihi itibariyle yürürlüğe giren KDV Genel Uygulama Tebliğinin (II/C.) bölümü ile 06.03.2012 tarihinde yayımlanan 61 No.lu KDV Sirküleri ile değişik 60 No.lu KDV Sirkülerinin (3.4.) bölümünde yer verilmiştir.

 

            Söz konusu Tebliğin (II/C.1.3.) bölümünde ise, taşımacılık işinin mahiyetine göre hangi belgelerin KDV iade talebinde tevsik edici belge olarak kullanılacağı sayılmak suretiyle belirlenmiştir.

 

            Bu hüküm ve açıklamalara göre, özel faturanın uluslararası taşımacılığının tevsikinde kullanılması mümkün bulunmamaktadır.

 

            Bilgi edinilmesini rica ederim.

 

 

(*)     Bu Özelge 213 sayılı Vergi Usul Kanununun 413.maddesine dayanılarak verilmiştir.

(**)   İnceleme, yargı ya da uzlaşmada olduğu halde bu konuya ilişkin olarak yanlış bilgi verilmiş ise bu özelge geçersizdir.

(***) Talebiniz üzerine tayin edilmiş olan bu özelgeye uygun işlem yapmanız hâlinde, bu fiilleriniz dolayısıyla vergi tarh edilmesi icap ederse, tarafınıza vergi cezası kesilmeyecek ve tarh edilen vergi için gecikme faizi hesaplanmayacaktır.