Tarih : 02.03.2016
GİB'de Yayım Dönemi : Ekim 2016

T.C.

GELİR İDARESİ BAŞKANLIĞI

ERZURUM VERGİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI

(Mükellef Hizmetleri Grup Müdürlüğü)

Sayı: 30094508-130[1-2014/2.17]-4

02/03/2016

Konu: Eğitim ve öğretim desteği
 

            İlgide kayıtlı özelge talep formunda;

            7/8/2014 tarih ve 29081 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan “2014-2015 Eğitim ve Öğretim Yılında Özel Okullarda Öğrenim Gören Öğrenciler İçin Eğitim ve Öğretim Desteği Verilmesine İlişkin Tebliğ” kapsamında, Okulunuzda öğrenim gören öğrenci velileri adına Milli Eğitim Müdürlüğünce 3 taksit halinde verilecek 3.000-3.500.-TL eğitim ve öğretim desteği için bir belge düzenlenip düzenlenmeyeceği, belge düzenlenmesi halinde bu belgenin öğrenci adına mı yoksa devlet adına mı düzenleneceği,

 

            Sağlanan desteğin katma değer vergisine (KDV) tabi olup olmadığı,

 

            Bu desteğin satış hasılatı olarak mı muhasebeleştirileceği,

 

            Söz konusu ödemelerin tevsik mecburiyetinizi nasıl etkileyeceği

 

            hususlarında Başkanlığımız görüşü talep edilmektedir.

 

            5580 sayılı Özel Öğretim Kurumları Kanununa 6528 Sayılı Kanunun 12 nci maddesi ile eklenen ek 1 inci madde de;

 

            “…

 

            Bu Kanun kapsamında örgün eğitim yapan özel ilkokul, özel ortaokul ve özel liselerde öğrenim gören Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı öğrenciler için, resmî okullarda öğrenim gören bir öğrencinin okul türüne göre her kademede okulun öğrenim süresini aşmamak üzere, eğitim ve öğretim desteği verilebilir. Bu fıkra kapsamındaki eğitim ve öğretim desteğinden özel okul öncesi eğitim kurumlarından eğitim alanlar da, 48-66 ay arasında olmak şartıyla en fazla bir eğitim-öğretim yılı süresince yararlandırılabilir.

 

            Eğitim ve öğretim desteği, Bakanlıkça eğitim kademelerine göre her bir derslik için belirlenen asgari öğrenci sayısının üzerinde ve her hâlükârda derslik başına belirlenen azami öğrenci sayısını geçmemek üzere verilebilir. Eğitim ve öğretim desteği verilecek toplam öğrenci sayısı her yıl Maliye Bakanlığı ve Bakanlıkça müştereken belirlenir.

 

            Eğitim ve öğretim desteği; yörenin kalkınmada öncelik derecesi ve gelişmişlik durumu, öğrencinin ailesinin gelir düzeyi, eğitim bölgesinin öğrenci sayısı, desteklenen öğrenci ve öğrencinin gideceği okulun başarı seviyeleri ile öncelikli öğrenciler gibi ölçütler ayrı ayrı veya birlikte dikkate alınarak verilebilir.”

 

            hükmü yer almaktadır.

 

            Söz konusu hükmün uygulanmasına ilişkin usul ve esaslar Millî Eğitim Bakanlığı Özel Öğretim Kurumları Yönetmeliğine, 23.10.2012 tarih ve 28450 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan Yönetmelikle eklenen ek 2 nci madde ile belirlenmiş olup, bu kapsamda, eğitim ve öğretim desteği verilecek okul kademe ve türleri, destek tutarları, öğrenci sayısı ve bunlara ilişkin diğer hususlar da 7/8/2014 tarih ve 29081 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan 2014-2015 Eğitim ve Öğretim Yılında Özel Okullarda Öğrenim Gören Öğrenciler İçin Eğitim ve Öğretim Desteği Verilmesine İlişkin Tebliğde düzenlenmiştir.

 

            I-KURUMLAR VERGİSİ KANUNU YÖNÜNDEN:

 

            5520 sayılı Kurumlar Vergisi Kanununun 6 ncı maddesinin birinci fıkrasıyla kurumlar vergisinin, mükelleflerin bir hesap dönemi içinde elde ettikleri safi kurum kazancı üzerinden hesaplanacağı, ikinci fıkrasıyla da safî kurum kazancının tespitinde Gelir Vergisi Kanunu’nun ticarî kazanç hakkındaki hükümlerinin uygulanacağı hükme bağlanmıştır. Bu hüküm uyarınca tespit edilecek kurum kazancından Kurumlar Vergisi Kanununun 8 inci maddesi ile Gelir Vergisi Kanununun 40 ıncı maddesinde yer alan giderler indirilebilecektir.

 

            Bu itibarla, 5580 sayılı Özel Öğretim Kurumları Kanununun ek 1 inci maddesine göre okulunuzda öğrenim gören öğrenciler için ödenecek olan eğitim ve öğretim desteği ticari kazancın bir unsuru olarak kurum kazancına dâhil edilmesi gerekmektedir.

 

            II-KATMA DEĞER VERGİSİ KANUNU YÖNÜNDEN:

 

            3065 sayılı KDV Kanununun;

 

            1/1 inci maddesinde; ticari, sınai, zirai faaliyet ve serbest meslek faaliyeti çerçevesinde Türkiye’de yapılan teslim ve hizmetlerin KDV ye tabi olduğu,

 

            9/1 inci maddesinde; mükellefin Türkiye içinde ikametgâhının, işyerinin, kanuni merkezi ve iş merkezinin bulunmaması hallerinde ve gerekli görülen diğer hallerde Maliye Bakanlığının, vergi alacağının emniyet altına alınması amacıyla, vergiye tabi işlemlere taraf olanları verginin ödenmesinden sorumlu tutabileceği

 

            20 nci maddesinde ise; teslim ve hizmet işlemlerinde matrahın bu işlemlerin karşılığını teşkil eden bedel olduğu, bedel deyiminin; malı teslim alan veya kendisine hizmet yapılan veyahut bunlar adına hareket edenlerden bu işlemler karşılığında her ne suretle olursa olsun alınan veya borçlanılan para, mal ve diğer suretlerde sağlanan ve para ile temsil edilebilen menfaat, hizmet ve değerler toplamını ifade ettiği

 

            hüküm altına alınmıştır.

 

            26/4/2014 tarih ve 28983 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak 1/5/2014 tarihinden itibaren yürürlüğe giren KDV Genel Uygulama Tebliğinin (I/C-2.1.3.1) bölümünde kısmi tevkifat uygulayacak alıcılar, (I/C-2.1.3.2) bölümünde kısmi tevkifat uygulanacak hizmetler, (I/C-2.1.3.3) bölümünde de kısmi tevkifat uygulanacak teslimler belirtilmiştir.

 

            Söz konusu Tebliğin “Yukarıda Belirlenenler Dışındaki Hizmetler” başlıklı (I/C-2.1.3.2.13) bölümünde; “KDV mükellefleri tarafından, 5018 sayılı Kanuna ekli cetveller kapsamındaki idare, kurum ve kuruşlara ifa edilen ve yukarıda belirtilmeyen diğer bütün hizmet ifalarında söz konusu idare, kurum ve kuruşlar tarafından (5/10) oranında KDV tevkifatı uygulanır.” ifadesine yer verilmiştir.

 

            Bu hüküm ve açıklamalara göre;

 

            Okulunuzda öğrenim gören öğrenciler için 5580 sayılı Kanunun ek 1 inci maddesi uyarınca, ödemesi Milli Eğitim Müdürlüğünce gerçekleştirilen eğitim ve öğretim destekleri, bu eğitim ve öğretim hizmetinin karşılığını teşkil ettiğinden ilgili hizmet bedeli üzerinden tabi olduğu oranda KDV hesaplanması,

 

            5580 sayılı Kanun kapsamında özel okullarda öğrenim gören öğrencilere sağlanan ve tutarları Milli Eğitim Bakanlığınca/Müdürlüklerince ödenen eğitim ve öğretim desteğine ilişkin olarak Kurumunuz tarafından Milli Eğitim Bakanlığı/Müdürlüğü adına düzenlenen faturalarda, ilgili Bakanlık/Müdürlük tarafından KDV Genel Uygulama Tebliğinin (I/C-2.1.3.2.13) bölümü uyarınca (5/10) oranında tevkifat uygulanması

 

            gerekmektedir.

 

            III-VERGİ USUL KANUNU YÖNÜNDEN:

 

            213 sayılı Vergi Usul Kanununun 229 uncu maddesinde, fatura, satılan emtia veya yapılan iş karşılığında müşterinin borçlandığı meblağı göstermek üzere emtiayı satan veya işi yapan tüccar tarafından müşteriye verilen vesika olarak tanımlanmıştır. Kanunun 231 inci maddesinin 5 numaralı bendinde, faturanın malın teslimi veya hizmetin yapıldığı tarihten itibaren azami yedi gün içinde düzenleneceği, bu süre içerisinde düzenlenmeyen faturaların hiç düzenlenmemiş sayılacağı; 232 nci maddesinde, birinci ve ikinci sınıf tüccarlarla, kazancı basit usulde tespit edilenler ve defter tutmak mecburiyetinde olan çiftçilerin sattıkları emtia veya yaptıkları iş için fatura vermek, satın aldıkları emtia ve hizmetler için de fatura istemek ve almak zorunda oldukları hükmü yer almaktadır.

 

            Bu itibarla, Milli Eğitim Bakanlığınca verilen eğitim ve öğretim desteği tutarları için kurumunuz tarafından Milli Eğitim Bakanlığı adına fatura düzenlenmesi gerekmektedir.

 

            Diğer taraftan, mezkûr Kanunun mükerrer 257 nci maddesinin Maliye Bakanlığına verdiği yetkiye istinaden yayımlanan 320, 323, 324, 332 ve 337 Sıra No.lu Vergi Usul Kanunu Genel Tebliğlerinde tahsilat ve ödemelerin tevsik zorunluluğu ve uygulamaya ilişkin esasları açıklanmıştır.

 

            320 Sıra No.lu Vergi Usul Kanunu Genel Tebliğinin “4. Tevsik Zorunluluğu Olmayan Ödeme ve Tahsilatlar” bölümünde “Tevsik zorunluluğu kapsamına giren kişiler ile nihai tüketicilerin genel ve katma bütçeli idareler ile döner sermaye işletmelerine yapacakları ödeme veya tahsilat işlemlerinin banka veya özel finans kurumlarınca düzenlenen belgelerle tevsiki zorunlu bulunmamaktadır.” hükmü yer almaktadır.

 

            Buna göre, Milli Eğitim Bakanlığı tarafından eğitim öğretim desteği çerçevesinde kurumunuza yapılacak ödemeler, tevsik zorunluluğu kapsamında bulunmamaktadır.

 

            Bilgi edinilmesini rica ederim.

 

 

(*)     Bu Özelge 213 sayılı Vergi Usul Kanununun 413.maddesine dayanılarak verilmiştir.

(**)   İnceleme, yargı ya da uzlaşmada olduğu halde bu konuya ilişkin olarak yanlış bilgi verilmiş ise bu özelge geçersizdir.

(***) Talebiniz üzerine tayin edilmiş olan bu özelgeye uygun işlem yapmanız hâlinde, bu fiilleriniz dolayısıyla vergi tarh edilmesi icap ederse, tarafınıza vergi cezası kesilmeyecek ve tarh edilen vergi için gecikme faizi hesaplanmayacaktır.