Tarih : 09.03.2016
GİB'de Yayım Dönemi : Ekim 2016

T.C.

GELİR İDARESİ BAŞKANLIĞI

ANKARA VERGİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI

(Mükellef Hizmetleri KDV ve Diğer Vergiler Grup Müdürlüğü)

Sayı: 84974990-130[1-2014/41]-11415

09/03/2016

Konu: Kooperatifin aktifine kayıtlı demirbaşı bedelsiz site yönetimine devrinin KDV ve Kurumlar Vergisi karşısındaki durumu

            İlgide kayıtlı özelge talep formunuzda, tasfiyeye girmiş olan kooperatifinizin envanterinde kayıtlı demirbaşları site yönetimine bedelsiz olarak devir işleminin KDV ve Kurumlar Vergisine tabi olup olmayacağı hususunda Başkanlığımızdan görüş talep edilmektedir.

            A- KURUMLAR VERGİSİ YÖNÜNDEN DEĞERLENDİRME:   

            5520 sayılı Kurumlar Vergisi Kanununun 2'nci maddesinin ikinci fıkrasında kooperatifler kurumlar vergisi mükellefleri arasında sayılmış, aynı Kanunun 4'üncü maddesinin birinci fıkrasının (k) bendinde ise tüketim ve taşımacılık kooperatifleri hariç olmak üzere, ana sözleşmelerinde sermaye üzerinden kazanç dağıtılmaması, yönetim kurulu başkan ve üyelerine kazanç üzerinden pay verilmemesi, yedek akçelerin ortaklara dağıtılmaması ve sadece ortaklarla iş görülmesine ilişkin hükümler bulunup, bu hükümlere fiilen uyan kooperatiflerin kurumlar vergisinden muaf olduğu hüküm altına alınmıştır.

            1 Seri No.lu Kurumlar Vergisi Genel Tebliğinin 4.13. Kooperatifler başlıklı bölümünde muafiyet şartları detaylı olarak açıklanmış olup, 4.13.1.4.3. Yapı kooperatiflerinde ortak dışı işlemler" başlıklı bölümünde de;

            " Kooperatifin amacını gerçekleştirmesinden sonra elinde kalan malzeme, alet ve edevatın satılması ortak dışı işlem olarak değerlendirilmeyecektir.

            açıklamalarına yer verilmiştir.

           Yukarıda yer alan hüküm ve açıklamalar çerçevesinde, kurumlar vergisinden muaf kooperatifinizce amacın gerçekleştirilmesinden sonra envanterde kayıtlı bulunan demirbaşların yeni kurulan site yönetimine devredilmesi ortak dışı işlem olarak değerlendirilemeyeceğinden, bu işlem dolayısıyla kooperatifiniz için kurumlar vergisi mükellefiyetinin tesis edilmesine gerek bulunmamaktadır.

            B- KATMA DEĞER VERGİSİ YÖNÜNDEN DEĞERLENDİRME;

            3065 sayılı Katma Değer Vergisi Kanununun,

             1/1 inci maddesinde; ticari, sınai, zirai faaliyet ve serbest meslek faaliyeti çerçevesinde Türkiye'de yapılan teslim ve hizmetlerin katma değer vergisine tabi olduğu,

            27/1 inci maddesinde; bedeli bulunmayan veya bilinmeyen işlemler ile bedelin mal, menfaat, hizmet gibi paradan başka değerler olması halinde matrah işlemin mahiyetine göre emsal bedeli veya emsal ücretidir,

            hükümlerine yer verilmiştir.

            Konuyla ilgili olarak yayımlanan Katma Değer Vergisi Genel Uygulama Tebliğinin (I/A-2) bölümünün son paragrafında,

            "Malın tasarruf hakkının mutlaka bir bedel karşılığı devredilmesi şart değildir. Bedelsiz teslimler de (hibe gibi) vergiye tabidir. Bu gibi durumlarda matrah,3065 sayılı Kanunun 27 nci maddesi uyarınca emsal bedeli olur."

            açıklamalarına yer verilmiştir.

            Buna göre, tasfiye edilen kooperatifinizin aktifine kayıtlı demirbaşlarların site yönetimine bedelsiz devri durumunda bu demirbaşların emsal bedeli üzerinden KDV hesaplanması gerekmektedir.

            Bilgi edinilmesini rica ederim.

 

 

(*)     Bu Özelge 213 sayılı Vergi Usul Kanununun 413.maddesine dayanılarak verilmiştir.

(**)   İnceleme, yargı ya da uzlaşmada olduğu halde bu konuya ilişkin olarak yanlış bilgi verilmiş ise bu özelge geçersizdir.

(***) Talebiniz üzerine tayin edilmiş olan bu özelgeye uygun işlem yapmanız hâlinde, bu fiilleriniz dolayısıyla vergi tarh edilmesi icap ederse, tarafınıza vergi cezası kesilmeyecek ve tarh edilen vergi için gecikme faizi hesaplanmayacaktır.