Tarih : 29.04.2016
GİB'de Yayım Dönemi : Ekim 2016

T.C.

GELİR İDARESİ BAŞKANLIĞI

HATAY VERGİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI

Mükellef Hizmetleri Grup Müdürlüğü

Sayı: 35672403-010[130-01-2016]-22

29/04/2016

Konu: Diplomatik İstisna Belgesine Sahip Kuruluşa Yapılan Yük Aktarma (İşgücü) Hizmetinde KDV İstisnası HK

           İlgide kayıtlı özelge talep formunuzun incelenmesinden; diplomatik istisna kartı sahibi BM Dünya Programı Temsilcisinin, şirketinizin arsasını garaj olarak kiraladığını, garaj için güvenlik hizmeti aldığını, Türkiye'nin başka yerlerinden Türk araçlarıyla mühürlü olarak sevk edilen malların bahse konu garajda gümrük memurları nezaretinde mührünün sökülerek Suriye uyruklu araçlara aktarılması işinin tarafınıza yaptırıldığını belirterek, araçtan araca yük aktarma (işgücü) hizmetinin diplomatik istisna kartı kapsamında KDV'den muaf olup olmayacağı konusunda Başkanlığımızdan bilgi talebinde bulunduğunuz anlaşılmıştır.

 

            Bilindiği üzere, 3065 sayılı KDV Kanununun 15/1-b maddesinde, uluslararası anlaşmalar gereğince vergi muafiyeti tanınan uluslararası kuruluşlara ve bunların mensuplarına yapılan teslim ve hizmetlerin KDV'den istisna olduğu hükme bağlanmış, istisnanın uygulanmasına ilişkin usul ve esaslar ile istisnanın uygulanacağı asgarî miktarların tespitine Maliye Bakanlığı yetkili kılınmıştır.

 

            KDV Genel Uygulama Tebliği'nin "II/Ç" bölümünün "2. Uluslararası Kuruluşlara Yapılan Teslim ve Hizmetlerde İstisna" alt bölümünde;

 

            "3065 sayılı Kanunun (15/1-b) maddesine göre, uluslararası anlaşmalar gereğince vergi muafiyeti tanınan uluslararası kuruluşlara ve bunların mensuplarına yapılan teslim ve hizmetler vergiden istisnadır.

 

            İstisnadan, Türkiye Cumhuriyeti'nin taraf olduğu anlaşmalar gereğince vergi muafiyeti tanınan uluslararası kuruluşlar yararlanır. Kapsam esas itibarıyla, vergi bağışıklığı veya ayrıcalığın tanındığı uluslararası anlaşmalardaki hükümlere göre belirlenir.

 

            Bu kapsamdaki kuruluşlara resmi ihtiyaçlarında kullanacakları mal ve hizmetlerin KDV'den istisna olarak temin edilmesini sağlamak amacıyla Maliye Bakanlığının görüşü alınmak suretiyle Dışişleri Bakanlığınca istisnadan faydalanacakları mal ve hizmetleri gösteren KDV/ÖİV Diplomatik İstisna Belgesi verilir.

 

            Satıcılar tarafından, kendilerine ibraz edilen istisna belgeleri incelenerek, satın alınmak istenen mal ve hizmetlerin istisna kapsamına girip girmediği tespit edilir, kapsama giren mal ve hizmetlerin satışına ilişkin olarak düzenlenen faturada KDV hesaplanmaz.

 

            Uluslararası kuruluşlar adına düzenlenmesi gereken faturada, kuruluşun adı, adresi, istisna belgesinin tarih ve numarası ve uluslararası kuruluş adına alım yapanın bilgilerine (adı-soyadı, adresi, kimlik kartı numarası) yer verilir.

 

            Söz konusu belgede uluslararası kuruluş adına alım yapmaya yetkili olduğu belirtilenler dışındakilere istisna kapsamında satış yapılmaz. Ayrıca, istisnadan yararlanmak isteyen kuruluşların uluslararası bir temsilcisi niteliğinde olmayıp sadece söz konusu kuruluşların bir üyesi niteliğinde olmaları durumunda da istisna uygulanmaz.

 

            Takrir yöntemi uygulanan teslimler için yukarıdaki açıklamalar geçerli değildir."

 

            açıklamalarına yer verilmiştir.

 

            01.08.2003 tarihli ve 4972 sayılı Kanunla onaylanması uygun bulunan "Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Birleşmiş Milletler Dünya Gıda Programı Arasında Temel Anlaşma" 01.06.2006 tarih ve 5516 sayılı Kanunla onaylanması uygun bulunan Anlaşma Eki ile revize edilmiştir.

 

            Bahsi geçen Anlaşmanın "Nakil ve İletişim" başlıklı 7 nci maddesinin 3 üncü bendinde; "DGP tarafından Türkiye'deki kaynaklardan satın alınan mallar ve hizmetler KDV ve Özel Tüketim Vergilerinden muaf olacaklardır. Bu gibi vergi muafiyetleri sadece insani faaliyetler ile ilişkili mallara ve hizmetlere uygulanacaktır." hükmü yer almaktadır.

 

 

            Bu hüküm ve açıklamalar çerçevesinde, söz konusu kuruluş adına Dışişleri Bakanlığınca düzenlenen "Katma Değer Vergisi ve Özel İletişim Vergisi Diplomatik İstisna Belgesi"nde yük aktarma hizmetinin bulunması şartıyla adı geçen temsilciliğe yapılan yük aktarma hizmetinin KDV'den istisna tutulması mümkün bulunmaktadır.

 

            Bilgi edinilmesini rica ederim.            

 

 

(*)     Bu Özelge 213 sayılı Vergi Usul Kanununun 413.maddesine dayanılarak verilmiştir.

(**)   İnceleme, yargı ya da uzlaşmada olduğu halde bu konuya ilişkin olarak yanlış bilgi verilmiş ise bu özelge geçersizdir.

(***) Talebiniz üzerine tayin edilmiş olan bu özelgeye uygun işlem yapmanız hâlinde, bu fiilleriniz dolayısıyla vergi tarh edilmesi icap ederse, tarafınıza vergi cezası kesilmeyecek ve tarh edilen vergi için gecikme faizi hesaplanmayacaktır.