Tarih : 13.05.2016
GİB'de Yayım Dönemi : Ekim 2016

T.C.

BİTLİS VALİLİĞİ

Defterdarlık Gelir Müdürlüğü

Sayı:10497383-010-4

13/05/2016

Konu: Yatırım Teşvik Belgesinin Devredilmesi

            İlgide kayıtlı özelge talep formunda Ahlat Malmüdürlüğünün … vergi sicil numaralı mükellefi Şirketinizin tamamlama vizesi yapılmamış olan yatırım teşvik belgesini Ekonomi Bakanlığı Teşvik Uygulama ve Yabancı Sermaye Genel Müdürlüğünün izni ile … Ltd. Şti.'den devir aldığını, söz konusu işlemle ilgili olarak fatura düzenlenip düzenlenmeyeceği, şayet fatura düzenlenecek ise katma değer vergisinden istisna olup olmayacağı konusunda bilgi verilmesi istenilmektedir.
 

            Katma Değer Vergisi Kanununun 13/d maddesinde yatırım teşvik belgesi sahibi mükelleflere belge kapsamındaki makine ve teçhizat teslimlerinin Katma Değer Vergisinden istisna olduğu hükme bağlanmıştır.
 

            26/04/2014 tarih ve 28983 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanarak 01/05/2014 tarihinde yürürlüğe giren KDV Genel Uygulama Tebliğinin ''II/B-5.Yatırım Teşvik Belgesi Kapsamında Makine ve Teçhizat Teslimlerinde İstisna'' başlıklı bölümünde;

            ''Yatırım teşvik belgesi kapsamında temin edilen makine ve teçhizatın, Ekonomi Bakanlığının izin ve onayı ile yatırım teşvik belgesi sahibi bir başka mükellefe, bu mükellefin sahip olduğu yatırım teşvik belgesi eki listede aynı makine ve teçhizatın yer alması şartıyla istisna kapsamında devri mümkündür. Yatırım teşvik mevzuatı çerçevesinde Ekonomi Bakanlığının onay ve iznine tabi olmayan devir ve satışlarda, onay ve izin aranmaz.'' denilmektedir.
        
            Buna göre yatırım teşvik belgesi sahibi mükellefin yatırım teşvik belgesi kapsamında KDV istisnası uygulayarak satın aldığı makine ve teçhizatı, Ekonomi Bakanlığı Teşvik Uygulama ve Yabancı Sermaye Genel Müdürlüğünün izin ve onayı ile bir başka şirket tarafından alınan Yatırım Teşvik Belgesi kapsamında teslimi KDV Kanununun 13/d maddesine göre KDV'den istisna tutulacaktır.

            Öte yandan, Vergi Usul Kanununun 229 uncu maddesinde "Fatura, satılan emtia veya yapılan iş karşılığında müşterinin borçlandığı meblağı göstermek üzere emtiayı satan veya işi yapan tüccar tarafından müşteriye verilen ticari vesikadır." şeklinde tanımlanmış ve müteakip maddelerde de fatura düzeni ve kullanma zorunluluğuna ilişkin hükümler yer almıştır.

            Yukarıda yer alan hüküm ve açıklamalar çerçevesinde; …Ltd. Şti tarafından alınan YTB'nin Ekonomi Bakanlığının izin ve onayı ile isim değişikliği yapılmak suretiyle yeni bir YTB olarak Şirketinize verilmesinde, ... Ltd. Şti. tarafından YTB satışı söz konusu olmadığından fatura düzenlenmesi gerekmemektedir. Ancak YTB eki listede yer alan makine ve teçhizat teslimlerinde KDV Kanununun 13/d maddesine göre KDV hesaplanmadan fatura düzenlenmesi gerekmektedir.
 

             Bilgi edinilmesini rica ederim.

 

 

(*)     Bu Özelge 213 sayılı Vergi Usul Kanununun 413.maddesine dayanılarak verilmiştir.

(**)   İnceleme, yargı ya da uzlaşmada olduğu halde bu konuya ilişkin olarak yanlış bilgi verilmiş ise bu özelge geçersizdir.

(***) Talebiniz üzerine tayin edilmiş olan bu özelgeye uygun işlem yapmanız hâlinde, bu fiilleriniz dolayısıyla vergi tarh edilmesi icap ederse, tarafınıza vergi cezası kesilmeyecek ve tarh edilen vergi için gecikme faizi hesaplanmayacaktır.