Tarih : 02.06.2016
GİB'de Yayım Dönemi : Ekim 2016

T.C.

GELİR İDARESİ BAŞKANLIĞI

İSTANBUL VERGİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI

Mükellef Hizmetleri Katma Değer Vergisi Grup Müdürlüğü

Sayı: 39044742-185-71748

02/06/2016

Konu: KDV istisna belgesini haiz şirketlere verilen elektronik haberleşme hizmetinin ÖİV'den istisna olup olmadığı.

            İlgide kayıtlı özelge talep formunda, telekomünikasyon alanında faaliyet gösteren firmanızca, yetkili mercilerden KDV istisna belgesi almış şirketlere belge kapsamındaki işleri için katma değer vergisi istisnası uygulanmak suretiyle verilen uydu kapasite, internet vb haberleşme hizmetlerine özel iletişim vergisi istisnası uygulanıp uygulanmayacağı hususunda görüş talep edilmektedir.

            6802 sayılı Gider Vergileri Kanununun 39 uncu maddesinde, 406 sayılı Telgraf ve Telefon Kanunu uyarınca Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumuyla görev veya imtiyaz sözleşmesi imzalamak suretiyle veya 5809 sayılı Elektronik Haberleşme Kanunu uyarınca bu Kuruma bildirim yapılması veya bu Kurumca kullanım hakkı verilmesi yoluyla yetkilendirilen veya yetkilendirilmiş sayılan işletmecilerin (kablo tv altyapısı üzerinden teknik olarak verilebilecek her türlü hizmetleri dışında, görev sözleşmesi ile ulusal egemenlik kapsamındaki uydu yörünge pozisyonlarının hakları, yönetimi ve işletme yetkisine sahip olanlar hariç);

            a) Her nevi mobil elektronik haberleşme işletmeciliği kapsamındaki (ön ödemeli hatlara yüklemeler için yapılan satışlar dâhil) tesis, devir, nakil ve haberleşme hizmetlerinin % 25,

            b) Radyo ve televizyon yayınlarının uydu platformu ve kablo ortamından iletilmesine ilişkin hizmetlerinin % 15,

            c) Kablolu, kablosuz ve mobil internet servis sağlayıcılığı hizmetinin %5,

            d) (a), (b) ve (c) bentleri kapsamına girmeyen diğer elektronik haberleşme hizmetlerinin %15

             oranında özel iletişim vergisine tabi olduğu ve bu maddede hüküm bulunmayan hallerde, 3065 sayılı Katma Değer Vergisi Kanunu hükümlerinin uygulanacağı hükme bağlanmıştır.

            Özel iletişim vergisinde indirim, istisna ve iade uygulamasına ilişkin açıklamaların yer aldığı 1 Seri No.lu Özel İletişim Vergisi Genel Tebliğinin "İstisna Uygulaması" başlıklı 2. bölümünde,

 

            - KDV Kanununda yer alan istisnaların, prensip olarak, özel iletişim vergisi bakımından da geçerli olduğu, ancak katma değer vergisinin çok safhalı, özel iletişim vergisinin tek safhalı olması, özel iletişim vergisinin teslim işlemlerinde uygulanmaması ve iki vergi arasındaki mahiyet ve yapı farklılıklarının KDV Kanunundaki bazı istisnaların özel iletişim vergisinde uygulanmasına imkan vermediği, bu nedenle, istisna kapsamında işlem yapmak isteyen özel iletişim vergisi mükelleflerinin Sirküler veya Genel Tebliğlerde istisna kapsamına girdiği açıkça belirtilmeyen işlemler hakkında Gelir İdaresi Başkanlığından görüş almalarının gerekmekte olduğu,

 

            - İstisna kapsamına giren işlemler dolayısıyla düzenlenen faturalarda özel iletişim vergisinin hesaplanmayacağı, bu faturada ayrıca, "6802 sayılı Gider Vergileri Kanununun 39 ve 3065 sayılı Katma Değer Vergisi Kanununun …. nci maddesi hükmü gereğince özel iletişim vergisi hesaplanmamıştır." açıklamasına yer verileceği

 

            belirtilmiştir.

 

            Buna göre, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı Petrol İşleri Genel Müdürlüğünce 6491 sayılı Türk Petrol Kanunu kapsamında münhasıran petrol arama faaliyetlerinde kullanılmak üzere verilen, "Petrol Arama Faaliyetlerine Dair Katma Değer Vergisi İstisna Belgesi"ni haiz şirketlere belge kapsamında KDV istisnası uygulanarak verilen uydu kapasite, internet vb. elektronik haberleşme hizmetlerinin özel iletişim vergisinden istisna tutulması mümkün bulunmaktadır.

 

            Ancak, münhasıran petrol arama faaliyetinde bulunmayıp üretim, taşıma veya tasfiye faaliyetleriyle de iştigal edenlere verilen telekomünikasyon hizmetleri özel iletişim vergisine tabi olacaktır.

          

            Öte yandan, benzer şekilde yetkili başkaca merciler tarafından verilen KDV istisna belgelerini haiz şirketlere verilecek elektronik haberleşme hizmetlerinin özel iletişim vergisinden istisna olup olamayacağı hususunda Başkanlığımız görüşünün her bir işlem için ayrıca sorulması gerekmektedir.

 

 

            Bilgi edinilmesini rica ederim.

 

 

(*)     Bu Özelge 213 sayılı Vergi Usul Kanununun 413.maddesine dayanılarak verilmiştir.

(**)   İnceleme, yargı ya da uzlaşmada olduğu halde bu konuya ilişkin olarak yanlış bilgi verilmiş ise bu özelge geçersizdir.

(***) Talebiniz üzerine tayin edilmiş olan bu özelgeye uygun işlem yapmanız hâlinde, bu fiilleriniz dolayısıyla vergi tarh edilmesi icap ederse, tarafınıza vergi cezası kesilmeyecek ve tarh edilen vergi için gecikme faizi hesaplanmayacaktır.