Tarih : 26.03.2015
GİB'de Yayım Dönemi : Ağustos 2016

T.C.

GELİR İDARESİ   BAŞKANLIĞI

 İSTANBUL VERGİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI

Mükellef   Hizmetleri Usul Grup Müdürlüğü

Sayı: 11395140-105[Mük242-2014/VUK1-18694]-536

26/03/2015

Konu: İndirim kartı satışı faaliyetinde ödeme kaydedici cihaz kullanma zorunluluğu hk.
 

            İlgide kayıtlı özelge talep formunda,  01/09/2014 tarihinde indirim kartı satışı işi ile uğraşmaya başladığınız, anlaştığınız veya anlaşacağınız kurumlarda geçerli olmak üzere, fiyatı belli ve öğrencilerin kullanımına sunulacak olan söz konusu indirim kartlarını çeşitli yerlerde satacağınız belirtilerek ödeme kaydedici cihaz (ÖKC) kullanma mecburiyetinizin bulunup bulunmadığı sorulmaktadır.

             213 sayılı Vergi Usul Kanununun 232' nci maddesinde; “Birinci ve ikinci sınıf tüccarlar, kazancı basit usulde tespit edilenlerle defter tutmak mecburiyetinde olan çiftçiler:

            1. Birinci ve ikinci sınıf tüccarlara;

            2. Serbest meslek erbabına;

            3. Kazançları basit usulde tespit olunan tüccarlara;

            4. Defter tutmak mecburiyetinde olan çiftçilere;

            5. Vergiden muaf esnafa.

             Sattıkları emtia veya yaptıkları işler için fatura vermek ve bunlar da fatura istemek ve almak mecburiyetindedirler.

             Yukarıdakiler dışında kalanların, birinci ve ikinci sınıf tüccarlar ile kazancı basit usulde tespit edilenlerden ve defter tutmak mecburiyetinde olan çiftçilerden satın aldıkları emtia veya onlara yaptırdıkları iş bedelinin (01.01.2014 tarihinden geçerli olmak üzere) 800 TL'yi geçmesi veya bedeli 800 TL' den az olsa dahi istemeleri halinde emtiayı satanın veya işi yapanın fatura vermesi mecburidir." hükmü yer almaktadır.

            3100 sayılı Katma Değer Vergisi Mükelleflerinin Ödeme Kaydedici Cihazları Kullanmaları Mecburiyeti Hakkında Kanunun 1 inci maddesinin 1 inci fıkrasında ise "Satışı yapılan malları aynen veya işledikten sonra satışını yapanlar dışındaki kimselere satan veya aynı kimselere hizmet veren birinci ve ikinci sınıf tüccarlar, bu Kanuna göre ödeme kaydedici cihaz kullanmak mecburiyetindedirler." denilmektedir.

            Anılan Kanunla ilgili olarak muhtelif tarihlerde yayımlanan genel tebliğler ile ÖKC kullanma mecburiyeti dışında bırakılan faaliyetler arasında, indirim kartı satışına yer verilmemiştir.

            Öte yandan, 426 sıra no.lu Vergi Usul Kanunu Genel Tebliğinin 2 numaralı bölümünün son paragrafında,  Vergi Usul Kanununun mükerrer 257 nci maddesi ile Bakanlığımıza tanınan yetkiye dayanılarak satışı yapılan malları aynen veya işlendikten sonra satışını yapanlar dışındaki kimselere satan veya aynı kimselere hizmet veren birinci ve ikinci sınıf tüccarlara (perakende teslimde bulunan veya hizmet ifa eden) Vergi Usul Kanununa göre fatura vermek zorunda olmadıkları mal satışları veya hizmet ifalarının belgelendirilmesinde (6/12/1984 tarihli ve 3100 sayılı Katma Değer Vergisi Mükelleflerinin Ödeme Kaydedici Cihazları Kullanmaları Mecburiyeti Hakkında Kanuna göre kullanmak zorunda oldukları ödeme kaydedici cihazların yerine) “Yeni Nesil Ödeme Kaydedici Cihazları” kullanma mecburiyeti getirilmiştir.         

            Aynı Genel Tebliğin 4 üncü bölümünde faaliyetlerinde seyyar EFT-POS cihazı kullananlar ile yol kenarı otopark hizmeti veren mükelleflerin 01/10/2013 tarihinden itibaren EFT-POS özelliği olan yeni nesil ÖKC'leri kullanmak zorunda oldukları, bunlar dışında kalan ve faaliyetlerindeBasit/Bilgisayar bağlantılı yeni nesil ödeme kaydedici cihazları kullanan mükelleflerin yeni nesil ÖKC kullanma mecburiyetlerinin ise 01/01/2016 tarihinde başlayacağı açıklanmaktadır.

            Bu nedenle, bahse konu indirim kartı satışı faaliyetinizle ile ilgili olarak, Vergi Usul Kanununa göre fatura düzenlemeyi gerektirmeyen satışlarınızın belgelendirilmesinde, 3100 Sayılı Kanuna istinaden ÖKC kullanma mecburiyetiniz bulunmaktadır. 426 Sıra No.lu Vergi Usul Kanunu Genel Tebliğinde belirtilen süreler itibariyle mecburiyetinizin başladığı tarihten itibaren ise yeni nesil ÖKC'leri alarak kullanmaya başlamanız gerekmektedir. Şu kadar ki yeni nesil ÖKC kullanma mecburiyetinizin başlama tarihinden önce de bu cihazları alarak kullanmanız mümkün bulunmaktadır.

            Bilgi edinilmesini rica ederim.

 

 

 

(*)     Bu Özelge 213 sayılı Vergi Usul Kanununun 413.maddesine dayanılarak verilmiştir.

(**)   İnceleme, yargı ya da uzlaşmada olduğu halde bu konuya ilişkin olarak yanlış bilgi verilmiş ise bu özelge geçersizdir.

(***) Talebiniz üzerine tayin edilmiş olan bu özelgeye uygun işlem yapmanız hâlinde, bu fiilleriniz dolayısıyla vergi tarh edilmesi icap ederse, tarafınıza vergi cezası kesilmeyecek ve tarh edilen vergi için gecikme faizi hesaplanmayacaktır.