Tarih : 26.03.2015
GİB'de Yayım Dönemi : Mart 2016

T.C.

GELİR İDARESİ   BAŞKANLIĞI

İSTANBUL VERGİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI

Mükellef Hizmetleri Usul Grup Müdürlüğü

Sayı: 11395140-105[229-2014/VUK1-18721]-537

26/03/2015

Konu: Kupon karşılığında bedelsiz olarak verilen hediye kuponlarına ilişkin satışların ÖKC fişlerinde gösterilmesi

            İlgide kayıtlı özelge talep formunda; … firmasının sinema giriş bileti düzenlenen ve ürün satılan büfe bölümünde kullanılacak yazar kasa sistemleri için mali onayların alındığı, anılan firmanın belli bir tutarın üzerinde giriş bileti satın alan müşterilerine bir büfe ürününü (mısır, içecek) bedava ürün kuponu ile hediye etmek istediği, buna istinaden sembolik (sıfıra yakın) bedelli ÖKC fişi üretildiği belirtilerek uygunluğu konusunda Başkanlığımızdan görüş talep edilmektedir.

 

             Bilindiği üzere, 3065 sayılı Katma Değer Vergisi Kanununun 1/1 inci maddesine göre, Türkiye’de ticari, sınai, zirai faaliyet ve serbest meslek faaliyeti çerçevesinde yapılan teslim ve hizmetler KDV ye tabidir.

 

             26/04/2014 tarihli Resmi Gazetede yayımlanarak 01/05/2014 tarihinde yürürlüğe giren KDV Genel Uygulama Tebliğinin I/B-10.1. bölümünde promosyon ürünlerinde KDV uygulamasına yönelik açıklamalar yapılmıştır.

 

             İlgili bölümde;

 

             - Firmaların iktisadi faaliyetini genişletme, emsal işletmelerle rekabet edebilme, üretim veya satışını yaptıkları mallara olan talebi koruma veya artırma amacıyla bir malın yanında başka bir mal verilmesi şeklinde gerçekleşen işlemlerde, promosyon ürünü açısından bir bedelsiz teslimin söz konusu olmayacağı, zira firmanın genişleyen faaliyetiyle bağlantılı olarak işletmede yaratılan katma değerin arttığı,

 

             - Dolayısıyla, firmanın yarattığı katma değer içerisinde vergilenen promosyon mallarının  müşterilere verilmesi sırasında KDV hesaplanmasına gerek bulunmadığı ve bu ürünler için yüklenilen KDV nin ise prensip olarak indirim konusu yapılabileceği,

 

             belirtilmiştir.

 

             Buna göre, yapılacak kampanya çerçevesinde belirli tutarın üzerinde bilet alan müşterilere, sembolik bir bedelle ÖKC fişi düzenlenmek suretiyle sinema büfesinden hediye ürün tesliminin KDV Genel Uygulama Tebliğinin I/B-10.1. bölümünde yapılan açıklamalar çerçevesinde promosyon ürünü olarak değerlendirilmesi ve tesliminde KDV hesaplanmaması gerekmektedir.

 

             Ayrıca promosyon amacıyla teslim edilen söz konusu ürünlerin alımında yüklenilen vergilerinse indirim konusu yapılabileceği tabiidir.

 

            Öte yandan sinema bileti düzenlemede kullanılan ÖKC'den, belirli bir tutarın üzerinde bilet satın alanlara sistemden otomatik olarak promosyon kuponu basılmasına ve bu kuponlara dayanılarak büfedeki ÖKC'den sembolik (sıfıra yakın) bir bedel ihtiva eden fiş düzenlenmesine imkan verecek tarzda cihazlarınıza "promosyon ürünü verme" fonksiyonunun eklenmesi mümkündür. Ancak bu şekilde düzenlenecek kuponların üzerine (indirim değil) promosyon kuponu ibaresinin yazılması, ÖKC fişlerinin üzerinde de "promosyon ürünüdür .... tarih ve .... numaralı giriş biletine istinaden düzenlenmiştir." şerhinin düşülmesi gerekmektedir.

 

            Bilgi edinilmesini rica ederim.

 

 

 

(*)     Bu Özelge 213 sayılı Vergi Usul Kanununun 413.maddesine dayanılarak verilmiştir.

(**)   İnceleme, yargı ya da uzlaşmada olduğu halde bu konuya ilişkin olarak yanlış bilgi verilmiş ise bu özelge geçersizdir.

(***) Talebiniz üzerine tayin edilmiş olan bu özelgeye uygun işlem yapmanız hâlinde, bu fiilleriniz dolayısıyla vergi tarh edilmesi icap ederse, tarafınıza vergi cezası kesilmeyecek ve tarh edilen vergi için gecikme faizi hesaplanmayacaktır.