Tarih : 05.10.2015
GİB'de Yayım Dönemi : Ağustos 2016

T.C.

GELİR İDARESİ   BAŞKANLIĞI

İSTANBUL VERGİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI

Mükellef   Hizmetleri Usul Grup Müdürlüğü

Sayı: 11395140-105[MÜK257-2015/VUK1-19002]-84390

05/10/2015

Konu: Perakende faaliyetinde ödeme kaydedici cihaz kullanma mecburiyetinin bulunup bulunmadığı

            İlgide kayıtlı özelge talep formunuzda; gelinlik imalatı yaptığınız ve nihai tüketicilere satışını gerçekleştirdiğiniz, gelinlik satış fiyatlarının 2015 yılı için geçerli olan fatura düzenleme limitinin (880,00 TL.) üzerinde olduğu, bunun dışında taç, gelin çiçeği, duvak gibi aksesuarların gelinliğin tamamlayıcı ürünlerin ayrıca satışının yapılmadığı ve gelinlik fiyatına dahil olduğu, bununla birlikte vergi  levhanızda perakende ibaresinin yer aldığı belirtilerek bu durumda ödeme kaydedici cihaz kullanma mecburiyetinizin bulunup bulunmadığı hususunda Başkanlığımız görüşü talep edilmektedir.

           213 sayılı Vergi Usul Kanununun 232nci maddesinde; "Birinci ve ikinci sınıf tüccarlar, kazancı basit usulde tespit edilenlerle defter tutmak mecburiyetinde olan çiftçiler:

            1. Birinci ve ikinci sınıf tüccarlara,

            2. Serbest meslek erbabına,

            3. Kazançları basit usulde tespit olunan tüccarlara,

            4. Defter tutmak mecburiyetinde olan çiftçilere,

            5. Vergiden muaf esnafa,

            Sattıkları emtia veya yaptıkları işler için fatura vermek ve bunlar da fatura istemek ve almak mecburiyetindedirler.

            Yukarıdakiler dışında kalanların, birinci ve ikinci sınıf tüccarlar ile kazancı basit usulde tespit edilenlerden ve defter tutmak mecburiyetinde olan çiftçilerden satın aldıkları emtia veya onlara yaptırdıkları iş bedelinin 50.000.000 lirayı (1.1.2015'den itibaren 880,00.-TL) geçmesi veya bedeli 50.000.000 liradan (1.1.2015'den itibaren 880,00.-TL)  az olsa dahi istemeleri halinde emtiayı satanın veya işi yapanın fatura vermesi mecburidir." hükmü yer almaktadır.

           Diğer taraftan Katma Değer Vergisi Mükelleflerinin Ödeme Kaydedici Cihazları Kullanmaları Mecburiyeti Hakkında 3100 sayılı Kanunla, perakende mal satan veya hizmet ifa eden birinci ve ikinci sınıf tüccarlara, Vergi Usul Kanununa göre fatura verme mecburiyetinde olmadıkları satışlarının belgelendirilmesi için ödeme kaydedici cihaz kullanma mecburiyeti getirilmiştir.

            Anılan Kanunun 1inci maddesinin birinci fırkasında, "Satışı yapılan malları aynen veya işlendikten sonra satışını yapanlar dışındaki kimselere satan veya aynı kimselere hizmet veren birinci ve ikinci sınıf tüccarlar, bu Kanuna göre ödeme kaydedici cihaz kullanmak mecburiyetindedirler." , ikinci fıkrasında ise "Ödeme kaydedici cihazlar kullanılarak verilen satış fişleri ve rulolar yukarıda sayılan mükelleflerin fatura vermek mecburiyetinde olmadıkları satışların ve yaptıkları işlerin belgelendirilmesinde kullanılır ve fatura yerine geçer", üçüncü fıkrasında ise; Ödeme kaydedici cihazların kullanılması mecburiyeti Maliye Bakanlığınca tespit edilen faaliyetlerle uğraşanlar hakkında uygulanmaz."  hükümleri yer almaktadır.

             3100 sayılı Kanunla ilgili olarak yayımlanan 12 Seri Nolu Katma Değer Vergisi Mükelleflerinin Ödeme Kaydedici Cihazları Kullanmaları Mecburiyeti Hakkında Kanunla İlgili Genel Tebliğde; " Anılan hüküm ile Bakanlığımıza verdiği yetkiye dayanılarak; münhasıran aşağıda belirtilen faaliyetlerle uğraşan mükelleflerin, Vergi Usul Kanunu'nun ilgili hükümlerinde belirtilen fatura veya perakende satış fişlerini düzenlemeleri şartıyla ödeme kaydedici cihazları kullanma mecburiyetinin dışında bırakılmaları uygun görülmüştür.

            ......

            e) Terzicilik faaliyeti (aynı zamanda kumaş ticaretinde bulunanlar hariç),

            .........." denilmektedir

            Buna göre, iş yerinizdeki faaliyet konunuzun sadece terzicilik faaliyeti kapsamında imal ettiğiniz gelinliklerin satışından ibaret olması ve bunun haricinde herhangi başka bir satışınızın bulunmaması (kumaş, taç, gelin çiçeği, duvak vb.) durumunda, bu faaliyetinize münhasır olmak üzere fatura düzenlemeniz şartıyla ödeme kaydedici cihaz kullanma mecburiyetiniz bulunmamaktadır.

            Ancak terzicilik faaliyeti kapsamında imal ettiğiniz ve satışını gerçekleştirdiğiniz gelinliklerin haricinde herhangi başka bir satışınızın olması (kumaş, taç, gelin çiçeği, duvak vb.) durumunda ödeme kaydedici cihaz kullanma mecburiyeti dışında kalmanız mümkün bulunmamaktadır.

            Bilgi edinilmesini rica ederim.

 

 

 

(*)     Bu Özelge 213 sayılı Vergi Usul Kanununun 413.maddesine dayanılarak verilmiştir.

(**)   İnceleme, yargı ya da uzlaşmada olduğu halde bu konuya ilişkin olarak yanlış bilgi verilmiş ise bu özelge geçersizdir.

(***) Talebiniz üzerine tayin edilmiş olan bu özelgeye uygun işlem yapmanız hâlinde, bu fiilleriniz dolayısıyla vergi tarh edilmesi icap ederse, tarafınıza vergi cezası kesilmeyecek ve tarh edilen vergi için gecikme faizi hesaplanmayacaktır.