Tarih : 19.10.2015
GİB'de Yayım Dönemi : Ağustos 2016

T.C.

GELİR İDARESİ   BAŞKANLIĞI

 İSTANBUL VERGİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI

Mükellef   Hizmetleri Usul Grup Müdürlüğü

Sayı: 11395140-105[229-2014/VUK1-18823]-87659

19/10/2015

Konu:Elektronik fatura kullanıcısının nihai tüketiciye   faturayı e-posta yoluyla gönderip gönderemeyeceği

            İlgide kayıtlı Özelge Talep Formunuzda; Şirketinizin e-fatura kayıtlı kullanıcısı olduğu, işyerlerine-konutlara alarm sistemi kurma ve araç takip sistemi hizmeti verdiğinizi, vergi mükellefi olmayan müşterilerinize Vergi Usul Kanunu (VUK) Genel Tebliğlerinde öngörülen esaslara uyarak fatura düzenleyip gönderdiğiniz belirtilerek, bireysel müşterilerinize kâğıt ortamında her ay kağıt fatura düzenleyip göndermek yerine faturaların e-posta adresi olan müşterilerinize e-posta yoluyla gönderilip gönderilemeyeceği hususunda Başkanlığımız görüşü talep edilmektedir.

 

            Bilindiği üzere 213 sayılı Vergi Usul Kanunu'nun Mükerrer 242'nci maddesinin 2 nci fıkrasının 5766 sayılı Kanunun 17 nci maddesiyle değiştirilen 5'nci paragrafı uyarınca; Maliye Bakanlığı, elektronik defter, belge ve kayıtların oluşturulması, kaydedilmesi, iletilmesi, muhafaza ve ibrazı ile defter ve belgelerin elektronik ortamda tutulması ve düzenlenmesi uygulamasına ilişkin usul ve esasları belirlemeye yetkili olduğu belirtilmiş ve aynı Kanunun  Mükerrer 257'nci maddesinin birinci fıkrasının (3) numaralı bendinde de Maliye Bakanlığı'nın, tutulması ve düzenlenmesi zorunlu defter, kayıt ve belgelerin mikro film, mikro fiş veya elektronik bilgi ve kayıt araçlarıyla yapılması veya bu kayıt ortamlarında saklanması hususunda izin vermeye veya zorunluluk getirmeye, bu konuda uygulama usul ve esaslarını belirlemeye yetkili olduğu hükme bağlanmıştır.

 

          Maliye Bakanlığı'na tanınan bu yetkiler çerçevesinde yaygın olarak kullanılan belgelerden biri olan "faturanın" elektronik belge olarak düzenlenmesi, elektronik ortamda iletilmesi, muhafaza ve ibraz edilmesine ilişkin usul ve esaslara yönelik olarak 397, 416, 421, 424, 433, 447 ve 448 Sıra No'lu Vergi Usul Kanunu Genel Tebliğleri ile  düzenlemeler yapılmıştır.

 

           397 Sıra Nolu Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği ile e-fatura uygulamasına başvuran ve sisteme kayıtlı kullanıcı olarak tanımlanan mükelleflerin birbirlerine sattıkları mal veya hizmetler için e-fatura düzenlenebilmesi ve bu faturaların alıcılara elektronik ortamda iletilebilmesi olanağı getirilmiştir. Söz konusu uygulama ile faturanın elektronik olarak düzenlenebilmesi ve alıcısına gönderilebilmesi için satıcı ve alıcının her ikisinin de e-fatura uygulamasına kayıtlı kullanıcı olması gerekmektedir. Bunlardan birinin kayıtlı kullanıcı olmaması durumunda düzenlenecek faturanın kağıt ortamında düzenlenen fatura olması gerekmektedir.

 

            Maliye Bakanlığı 397 Sıra Nolu Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği ile getirilen e-fatura uygulaması haricinde, "e-Arşiv" uygulamasına yönelik olarak 433 Sıra Nolu Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği 30.12.2013 tarihinde yayımlamış ve 443 Sıra Nolu Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği ile tebliğ hükümleri güncellenmiştir. Söz konusu tebliğde; e-Arşiv uygulamasına kayıtlı bulunan satıcılar tarafından sunulan mal veya hizmetler karşılığında düzenlenen faturaların, alıcının e-Fatura sistemine kayıtlı olmayan mükellef veya nihai tüketici durumunda olması halinde dahi elektronik ortamda (e-Arşiv uygulaması aracılığı ile) düzenlenebilmesine ve elektronik ortamda iletilebilmesine ilişkin usul ve esaslar belirlenmiştir. 433 Sıra Nolu Vergi Usul Kanunu (e-Arşiv) Genel Tebliği ile Mezkur Kanun uyarınca kâğıt ortamında düzenlenmek, muhafaza ve ibraz edilmek zorunluluğu bulunan faturanın elektronik ortamda düzenlenmesi ve ikinci nüshasının elektronik ortamda muhafaza ve ibraz edilmesine imkân tanıyan e-Arşiv Uygulaması mükelleflerin kullanımına açılmıştır. e-Arşiv uygulamasına ilişkin usul ve esasları düzenlendiği 433 Sıra Nolu Vergi Usul Kanunu Genel Tebliğin ile 433 Sıra Nolu Vergi Usul Kanunu Genel Tebliğine değişiklik getiren 443 Seri Nolu Vergi Usul Kanunu Genel Tebliğinin 3. bölümü birlikte değerlendirildiğinde, e-Arşiv uygulamasına kayıtlı bulunan satıcının;

 

            a) Elektronik fatura sistemine kayıtlı kullanıcıya elektronik fatura düzenleyeceği ve bu faturaları e-Fatura uygulaması üzerinden alıcıya elektronik ortamda iletileceği,

 

          b) Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği (Sıra No: 397) ile getirilen e-Fatura Uygulamasına kayıtlı olmayan vergi mükelleflerine e-Arşiv Uygulaması kapsamında fatura oluşturmaya, kâğıt ortamında göndermeye ve oluşturulan faturaların ikinci nüshasını elektronik ortamda muhafaza ve istendiğinde ibraz etmeye zorunludurlar. Bununla birlikte söz konusu mükellefler, e-Arşiv Uygulaması kapsamında oluşturdukları faturaları alıcısının talebi doğrultusunda ve www.efatura.gov.tr internet adresinde yayımlanan e-fatura format ve standardını kullanmak ve de söz konusu faturanın basılabilir görüntüsünü de eklemek şartıyla, müşterilerine elektronik ortamda da iletebilirler. Bu durumda e-Arşiv Faturasının ayrıca kağıda basılmasına gerek bulunmadığı,

 

         c) Nihai tüketicilere (vergi mükellefi olmayan alıcılara) düzenlenmesi gereken faturaların, e-Arşiv uygulamasında elektronik olarak düzenlenebileceği ve müşterinin talebine (rızasına) uygun olarak kağıt veya elektronik ortamda teslim edilebileceği, alıcı  tarafından elektronik ortamda teslimi istenen faturaların,  internet dahil olmak üzere her türlü elektronik araç ve ortamlar vasıtasıyla iletilebileceği,  bu satışlara ait faturanın, malın teslimi ya da hizmetin ifası anında elektronik ortamda iletilmesi durumunda müşteriye bu faturanın kâğıt çıktısı verilmesi gerektiği ve çıktının satıcı veya yetkilisi tarafından imzalanması zorunlu olduğu ve bu imkândan yararlanabilmek için faturanın malın teslimi anında düzenlenmesi zorunlu olduğu,

 

            belirtilmiştir.

 

          Bu açıklamalar çerçevesinde, sadece e-fatura sistemine kayıtlı kullanıcılar arasında  e-fatura gönderim ve alımının  gerçekleşebilir olması sebebiyle , müşterilerinizin  e-fatura sistemine kayıtlı kullanıcı olmaması halinde kesilecek faturanın kağıt fatura olarak düzenlenmesi gerekmektedir. Ancak  e-Arşiv uygulamasına geçmeniz durumunda e-fatura sistemine kayıtlı bulunmayan vergi mükelleflerine veya vergi mükellefi olmayan alıcılara (nihai tüketicilere) 433 Sıra No'lu Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği ile 443 Seri Nolu Vergi Usul Kanunu Genel Tebliğinde belirtilen usul ve esaslar çerçevesinde elektronik olarak fatura düzenlenebilecek ve alıcısına (müşterilerinize) elektronik ortamda iletilebilecektir.

 

            Öte yandan; 397, 433 ve 443 Sıra No'lu Vergi Usul Kanunu Genel Tebliğlerinde belirtilen usul ve esaslar dışında, kağıt ortamında düzenlenmesi ve kağıt ortamında müşterilerinize verilmesi gereken faturaların e-posta yoluyla alıcısına iletilmesinin, kanuni bir geçerliği bulunmamakta olup, bu yöntemle elektronik ortamda iletilen kağıt faturaların e-Fatura veya e-Arşiv faturası olarak kabul edilmesi imkanı bulunmamaktadır.

 

             Bilgi edinilmesini rica ederim.

 

(*)     Bu Özelge 213 sayılı Vergi Usul Kanununun 413.maddesine dayanılarak verilmiştir.

(**)   İnceleme, yargı ya da uzlaşmada olduğu halde bu konuya ilişkin olarak yanlış bilgi verilmiş ise bu özelge geçersizdir.

(***) Talebiniz üzerine tayin edilmiş olan bu özelgeye uygun işlem yapmanız hâlinde, bu fiilleriniz dolayısıyla vergi tarh edilmesi icap ederse, tarafınıza vergi cezası kesilmeyecek ve tarh edilen vergi için gecikme faizi hesaplanmayacaktır.