Tarih : 20.01.2016
GİB'de Yayım Dönemi : Ağustos 2016

T.C.

GELİR İDARESİ   BAŞKANLIĞI

SAKARYA VERGİ   DAİRESİ BAŞKANLIĞI

(Mükellef   Hizmetleri Grup Müdürlüğü)

ÇOK İVEDİ

Sayı: 41931384-195[1-2015-2]-3

20/01/2016

Konu:Nev'i Değişikliği Halinde ÖKC Kullanımı


            İlgide kayıtlı özelge talep formunuzda, akaryakıt ürünleri perakende satışı yaptığınızı,  kollektif şirketinizin Limited Şirketi'ne dönüştüğünü belirterek, limited şirket kimliği altında gerekli izin ve ruhsatları alıncaya kadar akaryakıt satışlarında kollektif şirkete ait ödeme kaydedici cihazları kullanmaya devam edip edemeyeceğiniz hususunda Başkanlığımızdan görüş talep edilmektedir.

 

            213 sayılı Vergi Usul Kanununun 161 inci maddesinde işi bırakma, vergiye tabi olmayı gerektiren muamelelerin tamamen durdurulması ve sona ermesi şeklinde tanımlanmıştır.

 

            Bu hükme göre, bir şahıs şirketinin aktif ve pasifiyle bir limited şirkete devredilmesi durumunda şahsi sorumluluk altında yürütülen faaliyet son bulacağından şahıs işletmesi açısından işi bırakma olarak kabul edilmesi gerekmektedir.

 

            Diğer taraftan, sermaye şirketi tescil ile tüzel kişilik kazandığından sermaye şirketi tüzel kişilik kazanıncaya kadar geçecek süredeki faaliyetler şahıs işletmesinin kanuni defter ve belgeleri üzerinden yürütülecektir. Dolayısıyla, devir bilançosu tarihi ile tescil tarihi arasındaki döneme ait işlemler şahıs işletmesinin defterlerine kaydedilecektir. Tescil tarihi itibarıyla mükellefiyet tesisi yapılacaktır.

 

            Ayrıca, kollektif şirketin limited şirkete dönüşmesi durumunda, kollektif şirketin limited şirket olarak tescil edildiği tarihe kadar yapılan işlemlerin kollektif şirketin defterlerine intikal ettirilmesi, tescil tarihinden sonra yapılan işlemlerin ise limited şirketin defterlerine intikal ettirilmesi gerekmektedir.        

       

            Öte yandan, Katma Değer Vergisi Mükelleflerinin Ödeme Kaydedici Cihazları Kullanmaları Mecburiyeti Hakkında 3100 sayılı Kanunla ilgili olarak yayımlanan 60 Seri No.lu Genel Tebliğin 6 ncı bölümünde, kullandıkları cihazları satmak veya devretmek isteyen mükelleflerin yetkili servise başvuruda bulunarak cihaz hafızasında kayıtlı bilgileri tespit ettirecekleri, yetkili servisin, cihazın kullanıldığı döneme ilişkin mali hafıza raporunu alacağı ve servisin, satıcının ve alıcının imzalarını taşıyan Tebliğe ekli (EK:2) tutanağı düzenleyeceği, düzenlenen mali hafıza raporu ve tutanağın birer örneği mükelleflere (alıcıya yalnızca tutanak) verileceği, diğer örneği ise serviste kalacağı vb. hususlar açıklanmıştır.

 

            Ayrıca, Katma Değer Vergisi Mükelleflerinin Ödeme Kaydedici Cihazları Kullanmaları Mecburiyeti Hakkında 1996/1 Seri No.lu İç Genelgenin 2 nci bölümünde de, Gelir Vergisi Kanununun 81 inci maddesine uygun olarak ferdi işletmelerin, kollektif şirketlerin ve adi komandit şirketlerin sermaye şirketlerine dönüşümlerinde, devre konu varlıklar arasında yer alan ödeme kaydedici cihazların mali hafızasının değişmesinin zorunlu olmadığı belirtilmiştir.

 

         Buna göre, limited şirketin kazancı kurumlar vergisi mükellefiyetini, kollektif şirket ortaklarının kazançları ise gelir vergisi mükellefiyetini gerektirdiğinden, mükellefiyet türünde değişiklik olması nedeniyle kollektif şirket adına basılan belgelerin  ve  kollektif şirket adına kayıtlı ödeme kaydedici cihazların gerekli devir ve satış işlemleri yapılmadan limited şirket bünyesinde kullanılması mümkün bulunmamaktadır.

            Bilgi edinilmesini rica ederim.


 

(*)     Bu Özelge 213 sayılı Vergi Usul Kanununun 413.maddesine dayanılarak verilmiştir.

(**)   İnceleme, yargı ya da uzlaşmada olduğu halde bu konuya ilişkin olarak yanlış bilgi verilmiş ise bu özelge geçersizdir.

(***) Talebiniz üzerine tayin edilmiş olan bu özelgeye uygun işlem yapmanız hâlinde, bu fiilleriniz dolayısıyla vergi tarh edilmesi icap ederse, tarafınıza vergi cezası kesilmeyecek ve tarh edilen vergi için gecikme faizi hesaplanmayacaktır.