Tarih : 09.02.2016
GİB'de Yayım Dönemi : Ağustos 2016

T.C.

GELİR İDARESİ   BAŞKANLIĞI

İSTANBUL VERGİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI

Mükellef   Hizmetleri Usul Grup Müdürlüğü

Sayı: 11395140-105[MÜK-257-2015/VUK-1-19217]-10853

09/02/2016

Konu: 6493 sayılı Kanun kapsamında yapılan ödemelerin yeni   nesil ödeme kaydedici cihaz fişinde gösterilmesi hk.

            İlgide kayıtlı özelge talep formunuzda, müşterilerinizin ödemelerini nakit ve kredi kartının yanı sıra banka havalesi veya 6493 sayılı Kanun kapsamında düzenlenen elektronik para vb. ödeme sistemleri gibi araçlarla banka hesabınıza doğrudan veya 6493 sayılı Kanun kapsamında yetkilendirilen kuruluşlar aracılığıyla gerçekleştirdikleri belirtilerek, söz konusu ödemelerin yeni nesil ödeme kaydedici cihaz (YN ÖKC) fişlerinde ne şekilde gösterileceği hususunda Başkanlığımız görüşü talep edilmektedir.

 

            Bilindiği üzere 426 Sıra No.lu Vergi Usul Kanunu Genel Tebliğinin 2 numaralı bölümünün son paragrafında, Vergi Usul Kanununun mükerrer 257. maddesi ile Bakanlığımıza tanınan yetkiye dayanılarak satışı yapılan malları aynen veya işlendikten sonra satışını yapanlar dışındaki kimselere satan veya aynı kimselere hizmet veren birinci ve ikinci sınıf tüccarlara (perakende teslimde bulunan veya hizmet ifa eden) Vergi Usul Kanununa göre fatura vermek zorunda olmadıkları mal satışları veya hizmet ifalarının belgelendirilmesinde (6/12/1984 tarihli ve 3100 sayılı Katma Değer Vergisi Mükelleflerinin Ödeme Kaydedici Cihazları Kullanmaları Mecburiyeti Hakkında Kanuna göre kullanmak zorunda oldukları ödeme kaydedici cihazların yerine) "Yeni Nesil Ödeme Kaydedici Cihazları" kullanma mecburiyeti getirilmiştir.

 

            Ayrıca anılan Tebliğin 4 numaralı bölümünün (a) bendinde "3100 sayılı Katma Değer Vergisi Mükelleflerinin Ödeme Kaydedici Cihazları Kullanmaları Mecburiyeti Hakkında Kanun ve ilgili mevzuatına göre ödeme kaydedici cihaz kullanmak zorunda olan mükelleflerden, faaliyetlerinde seyyar EFT-POS cihazı kullananlar 01.10.2013 tarihinden itibaren yeni nesil ödeme kaydedici cihazlardan EFT-POS özellikli cihazları kullanmak zorundadırlar. Kapsama dâhil olan mükelleflerin, mezkûr tarihten sonra kullandıkları tüm seyyar EFT-POS cihazlarının yeni nesil ödeme kaydedici cihaz özelliği bulunmalıdır. Mükellefler bu tarihten önce de söz konusu yeni nesil ödeme kaydedici cihazları alarak kullanabilirler." açıklaması yer almaktadır.

 

            Diğer taraftan 435 Sıra No'lu Vergi Usul Kanunu Genel Tebliğinin "Yeni Nesil Ödeme Kaydedici Cihaz Fişleri" başlıklı bölümünün "ı" bendinde "Ödeme şekilleri (nakit, hediye çeki, kredi kartı vesaire.) ile para üstü, "TOPLAM" dan sonra gelecek şekilde ayrıca gösterilmelidir." açıklaması yer almaktadır.

 

            Öte yandan, 6493 sayılı Ödeme ve Menkul Kıymet Mutabakat Sistemleri, Ödeme Hizmetleri ve Elektronik Para Kuruluşları Hakkında Kanunun 1 inci maddesinde; bu Kanunun amacının, ödeme ve menkul kıymet mutabakat sistemlerine, ödeme hizmetlerine, ödeme kuruluşlarına ve elektronik para kuruluşlarına ilişkin usul ve esasları düzenlemek olduğu; 2 nci maddesinde ise; bu Kanunun ödeme ve menkul kıymet mutabakat sistemlerini, ödeme hizmetlerini, ödeme kuruluşları ile elektronik para kuruluşlarını kapsadığı hüküm altına alınmıştır.

 

            Buna göre, müşterileriniz tarafından nakit ve kredi kartının yanı sıra elektronik para ve havale gibi yollarla banka hesabınıza yapılan ödemeler ile 6493 sayılı Kanun kapsamında yetkilendirilmiş kuruluşlar aracılığıyla yapılan ödeme şekillerinin YN ÖKC fişlerinde "TOPLAM" satırının hemen altında gösterilmesi mümkün bulunmaktadır. Bunun gerçekleşmesi için cihazınızın üretici veya ithalatçısı olan yetkili ödeme kaydedici cihaz (ÖKC) firmasına müracaat etmeniz ve söz konusu firma tarafından geliştirilecek ve Bakanlığımızca onaylanacak uygun yazılımın cihazınıza yüklenmesini talep etmeniz gerekmektedir.

 

            Bilgi edinilmesini rica ederim.

 

 

(*)     Bu Özelge 213 sayılı Vergi Usul Kanununun 413.maddesine dayanılarak verilmiştir.

(**)   İnceleme, yargı ya da uzlaşmada olduğu halde bu konuya ilişkin olarak yanlış bilgi verilmiş ise bu özelge geçersizdir.

(***) Talebiniz üzerine tayin edilmiş olan bu özelgeye uygun işlem yapmanız hâlinde, bu fiilleriniz dolayısıyla vergi tarh edilmesi icap ederse, tarafınıza vergi cezası kesilmeyecek ve tarh edilen vergi için gecikme faizi hesaplanmayacaktır.