Tarih : 09.02.2016
GİB'de Yayım Dönemi : Ağustos 2016

T.C.

GELİR İDARESİ   BAŞKANLIĞI

İSTANBUL VERGİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI

Mükellef   Hizmetleri Usul Grup Müdürlüğü

Sayı: 11395140-105[MÜK257-2015/VUK1-19288]-10874

09/02/2016

Konu: e-Arşiv uygulamasına geçme zorunluluğu bulunup bulunmadığı


            İlgide kayıtlı özelge talep formunda; 433 Sıra No.lu Vergi Usul Kanunu Genel Tebliğinin 10 uncu maddesinde internet üzerinden mal ve hizmet satışı yapan ve 2014 yılı gelir tablosu brüt satış hasılatı 5 milyon lira ve üzeri olan mükelleflerin en geç 01/01/2016 tarihine kadar e-Arşiv uygulamasına geçme zorunluluğunun bulunduğunun belirtildiği, firmanızın 2014 yılında internet üzerinden satış yaptığı ve bu satışların halen devam ettiği, 2014 yılı cironuzun da 5 milyon TL. nin üzerinde olduğu ancak internet üzerinden yapılan mal satışlarında yeterli karlılığın temin edilememesinden dolayı internet üzerinden satış yapmaktan vazgeçmeyi düşündüğünüz belirtilerek 2015 yılı içinde veya 2015 yılı sonunda internet üzerinden satış yapmayı bırakmanız durumunda yine de 2016 yılında e-Arşiv uygulamasına geçme zorunluluğunuzun bulunup bulunmadığı, internet üzerinden mal ve hizmet satışı yapan ibaresinde neyi dikkate almanız gerektiği hususlarında Başkanlığımız görüşü sorulmaktadır.

 

            213 sayılı Vergi Usul Kanunun 227 nci maddesinin 4 üncü fıkrası, mükerrer 242 nci maddesinin 2 numaralı bendi ile aynı Kanunun mükerrer 257 nci maddesinin 1 ve 3 numaralı bentlerinin Maliye Bakanlığına tanıdığı yetkilere istinaden, yaygın olarak kullanılan belgelerden biri olan faturanın elektronik belge olarak düzenlenmesi, elektronik ortamda iletilmesi, muhafaza ve ibraz edilmesine ilişkin usul ve esaslar 397, 416, 421, 424 Sıra No.lu Vergi Usul Kanunu Genel Tebliğleri ile 58 Sıra No.lu Vergi Usul Kanunu Sirkülerinde, faturanın elektronik ortamda düzenlenmesi ve ikinci nüshasının elektronik ortamda muhafaza ve ibraz edilmesine imkân tanıyan e-Arşiv Uygulamasına ilişkin usul ve esaslar ise 433, 443 Sıra No.lu Vergi Usul Kanunu Genel Tebliğlerinde açıklanmıştır.

 

            433 Sıra No.lu Vergi Usul Kanunu Genel Tebliğinin;

 

            "4-Uygulamadan Yararlanma Yöntemleri ve Başvuru" başlıklı bölümünde "Uygulamadan yararlanmak için mükelleflerin 397 sıra numaralı Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği ile getirilen e-Fatura Uygulamasına kayıtlı olmaları gerekmektedir."

 

            Aynı Tebliğin "10-İnternet Üzerinden Mal ve Hizmet Satışında Düzenlenecek Faturalar" başlıklı bölümünde "İnternet üzerinden mal ve hizmet satışı yapan ve 2014 yılı gelir tablosu brüt satış hasılatı tutarı 5 milyon lira ve üzerinde olan mükellefler, en geç 01/01/2016 tarihine kadar e-Arşiv Uygulamasına geçmek zorundadır. Kapsama giren mükelleflerin belirlenen tarihten önce e-fatura ve e-arşiv başvurularını ve fiili geçiş hazırlıklarını tamamlamaları gerekmektedir."

 

            açıklamaları yer almaktadır.

 

            Bu durumda; internet üzerinden satış yapıyor olmanız ve 2014 yılı gelir tablosu brüt satış hasılatınızın 5 milyon lira üzeri olması nedeniyle, 31/12/2015 tarihi itibariyle mükellefiyetiniz devam ettiği sürece internet üzerinden satış faaliyetiniz son bulsa dahi en geç 01/01/2016 tarihine kadar e-Arşiv Uygulamasına geçme zorunluluğunuz bulunmakta olup belirlenen tarihten önce e-fatura ve e-arşiv başvurularınızı ve fiili geçiş hazırlıklarınızı tamamlamanız gerekmektedir.

 

            Bilgi edinilmesini rica ederim.

 
(*)     Bu Özelge 213 sayılı Vergi Usul Kanununun 413.maddesine dayanılarak verilmiştir.

(**)   İnceleme, yargı ya da uzlaşmada olduğu halde bu konuya ilişkin olarak yanlış bilgi verilmiş ise bu özelge geçersizdir.

(***) Talebiniz üzerine tayin edilmiş olan bu özelgeye uygun işlem yapmanız hâlinde, bu fiilleriniz dolayısıyla vergi tarh edilmesi icap ederse, tarafınıza vergi cezası kesilmeyecek ve tarh edilen vergi için gecikme faizi hesaplanmayacaktır.