Tarih : 19.02.2016
GİB'de Yayım Dönemi : Ağustos 2016


T.C.

GELİR İDARESİ   BAŞKANLIĞI

SAKARYA VERGİ   DAİRESİ BAŞKANLIĞI

(Mükellef   Hizmetleri Grup Müdürlüğü)

Sayı: 41931384-195[1-2015-4]-8

19/02/2016

Konu: Tahsilat amaçlı kullanılması düşünülen seyyar banka   POS cihazı için ikinci bir YN ÖKC kullanma zorunluluğu olup olmadığı Hk.

            Başkanlığımıza vermiş olduğunuz ilgide kayıtlı özelge talep formunuzda; traktör alım-satım ve perakende yedek parça satış faaliyeti ile uğraştığınız, firmanızda sabit olarak kullanılması gereken yeni nesil ödeme kaydedici cihaz haricinde sadece tahsilat amacıyla kullanmayı düşündüğünüz seyyar pos cihazı için ikinci bir yeni nesil ödeme kaydedici cihaz kullanma zorunluluğunuzun bulunup bulunmadığı hususunda Başkanlığımız görüşü talep edilmektedir.

 

            426 sıra No' lu Vergi Usul Kanunu Genel Tebliğinin 2 numaralı bölümünün son paragrafında, Vergi Usul Kanununun mükerrer 257' nci maddesiyle Bakanlığımıza tanınan yetkiye istinaden satışı yapılan malları aynen veya işlendikten sonra satışını yapanlar dışındaki kimselere satan veya aynı kimselere hizmet veren birinci ve ikinci sınıf tüccarlara (perakende teslimde bulunan veya hizmet ifa eden) Vergi Usul Kanununa göre fatura vermek zorunda olmadıkları mal satışları veya hizmet ifalarının belgelendirilmesinde (06.12.1984 tarihli ve 3100 sayılı Katma Değer Vergisi Mükelleflerinin Ödeme Kaydedici Cihazları Kullanmaları Mecburiyeti Hakkında Kanuna göre kullanmak zorunda oldukları ödeme kaydedici cihazların yerine) Yeni Nesil Ödeme Kaydedici Cihazları kullanma mecburiyeti getirilmiştir.

 

            Anılan Genel Tebliğin 4 numaralı bölümünde;

 

            "a) 3100 sayılı Katma Değer Vergisi Mükelleflerinin Ödeme Kaydedici Cihazları Kullanmaları Mecburiyeti Hakkında Kanun ve ilgili mevzuatına göre ödeme kaydedici cihaz kullanmak zorunda olan mükelleflerden, faaliyetlerinde seyyar EFT-POS cihazı kullananlar 01.10.2013 (427 Sıra No.lu VUK. Tebliği ile belirlendi)  tarihinden itibaren yeni nesil ödeme kaydedici cihazlardan EFT-POS özellikli cihazları kullanmak zorundadırlar. Kapsama dâhil olan mükelleflerin, mezkûr tarihten sonra kullandıkları tüm seyyar EFT-POS cihazlarının yeni nesil ödeme kaydedici cihaz özelliği bulunmalıdır. ...

 

            açıklamaları yer almaktadır.

 

 

            Bu nedenle, yukarıda yapılan açıklamalardan da anlaşılacağı üzere; ödeme kaydedici cihaz kullanma mecburiyeti kapsamına giren mükellefler, perakende mal satışları veya hizmet ifaları ile ilgili olarak müşterinin ayağına gitmek suretiyle nakit/kredi kartıyla yapacakları tahsilatlarda seyyar banka POS'u değil, EFT-POS özellikli yeni nesil ödeme kaydedici cihazları kullanmak zorunda olduklarından, anılan Kanun kapsamına girmeniz sebebiyle faaliyetinizde tahsil amaçlı olarak kullanmayı düşündüğünüz seyyar POS cihazının yerine EFT-POS özelliği olan yeni nesil ödeme kaydedici cihazları kullanmanız gerekmektedir.

                    

            Bilgi edinilmesini rica ederim.

 

(*)     Bu Özelge 213 sayılı Vergi Usul Kanununun 413.maddesine dayanılarak verilmiştir.

(**)   İnceleme, yargı ya da uzlaşmada olduğu halde bu konuya ilişkin olarak yanlış bilgi verilmiş ise bu özelge geçersizdir.

(***) Talebiniz üzerine tayin edilmiş olan bu özelgeye uygun işlem yapmanız hâlinde, bu fiilleriniz dolayısıyla vergi tarh edilmesi icap ederse, tarafınıza vergi cezası kesilmeyecek ve tarh edilen vergi için gecikme faizi hesaplanmayacaktır.