Tarih : 22.02.2016
GİB'de Yayım Dönemi : Ağustos 2016

T.C.

GELİR İDARESİ   BAŞKANLIĞI

ANKARA VERGİ   DAİRESİ BAŞKANLIĞI

(Mükellef   Hizmetleri Usul Grup Müdürlüğü)

Sayı: 27575268-105[3100-2015-392]-7228

22/02/2016

Konu:Kapanan şubede kullanılan ödeme kaydedici cihazların   serviste belleği değiştirilmeden açık olan diğer şubelerde kullanılıp   kullanmayacağı hk.
 
            İlgide kayıtlı özelge talep formu ve eki dilekçenizde;

-          … Müdürlüğünün … vergi kimlik numaralı mükellefi olduğunuz,

-          Merkezi Ankara olan şirketinizin Türkiye'nin çeşitli illerinde şubeler açarak zincir market işletmeciliği ile iştigal ettiği ve işin niteliği gereği mevcut şubelerden kapananlar olduğu gibi ilave olarak yeni şubelerin de açıldığı,

-          Bu durum karşısında herhangi bir nedenle kapanışını yaptığınız şubenizde kullanmış olduğunuz ödeme kaydedici cihazları geçici olarak kullanım dışı bırakmadan diğer şubelerde kullanma mecburiyetinin hasıl olduğu,

-          Bu nedenle, şube açılış işlemlerinin yoğunluğu da göz önünde bulundurularak, çeşitli nedenlerle kapanan şubelerinizde kullanmış olduğunuz ödeme kaydedici cihazlarınızı 60 Seri No'lu Katma Değer Vergisi Mükelleflerinin Ödeme Kaydedici Cihazları Kullanmaları Mecburiyeti Hakkında Kanunla İlgili Genel Tebliğin 5 inci bölümünde yer alan "Geçici Olarak Kullanım Dışı Bırakma" prosedürüne tabi tutulmaksızın bağlı bulunduğunuz vergi dairesi müdürlüğüne adres değişikliği yapıldığının ve kullanılacak şube bilgilerinin dilekçe ile bildirilmesi sonucu serviste belleğini değiştirmeden açık olan diğer şubelerinizde kullanıp kullanamayacağınız,

-          Şubelerinizin ihtiyacı doğrultusunda merkez adresinizde yedek olarak bulundurduğunuz ödeme kaydedici cihazlar için herhangi bir işlem yapılıp yapılmayacağı.

            hususlarında Başkanlığımızdan görüş talep edilmiştir.

            Bilindiği üzere, Katma Değer Vergisi Mükelleflerinin Ödeme Kaydedici Cihazları Kullanmaları Mecburiyeti Hakkında 3100 sayılı Kanun'un 3 üncü maddesinde, "Ödeme kaydedici cihazlar kullanılmak suretiyle verilen satış fişlerinde; satış fişini veren kişi veya kuruluşun adı ve soyadı veya ünvanının, adresinin, bağlı bulunduğu vergi dairesi ve hesap numarasının, satılan malların cinsi ve bedellerinin, vergili olup olmadıklarının ve bunlara ait toplamların, müteselsil fiş numarasının, işlem tarihinin, cihazın onaylandığını gösterir sembolün ve cihaz sicil numarasının gösterilmesi gerekir." hükmü yer almaktadır.

 

            Diğer taraftan, 240 Sıra No.lu Vergi Usul Kanunu Genel Tebliğinin A/2 bölümünde, ödeme kaydedici cihazların, kullanma kılavuzundan yararlanılarak (cihaz mührünü bozmadan) tuşlarına basılmak suretiyle fiş üzerine yeni vergi numarasını yazacak şekilde programlanabileceği veya aynı işlemin yetkili servislere yaptırılabileceği açıklanmıştır.

 

            Buna göre, ödeme kaydedici cihazların vergi numaralarının yazıldığı bölümünde yer alan mükellef adres bilgileri de vergi numarası uygulamasında olduğu gibi cihaz mührü sökülmeden tuşlarına basılmak suretiyle değiştirilebilir niteliktedir.

 

            Bu nedenle, kapanan işyerindeki ödeme kaydedici cihazların, kapanan işyerinde faaliyette bulunulmaması ve bağlı olduğunuz vergi dairesine bilgi verilmesi şartıyla, yetkili servis veya şirketiniz teknik personeli tarafından cihaz mührü sökülmeden tuşlarına basmak suretiyle fiş üzerine şube işyeri adres bilgilerini yazacak şekilde düzenlenerek kullanılması mümkün bulunmaktadır.

 

            Öte yandan, 60 Seri No'lu Katma Değer Vergisi Mükelleflerinin Ödeme Kaydedici Cihazları Kullanmaları Mecburiyeti Hakkında Kanunla İlgili Genel Tebliğin "5-Geçici Olarak Kullanım Dışı Bırakılan Cihazlar" başlıklı bölümünde; işi bırakma veya sair nedenlerle cihazlarını ileride tekrar kullanmak veya satmak gibi amaçlarla geçici olarak kullanım dışı bırakan mükellefler tarafından yapılacak işlemler açıklanmış olup, mezkur Tebliğ'de yer alan usul ve esaslara uyulmak şartıyla kapanan şube işyerlerinizde kullanmakta olduğunuz ödeme kaydedici cihazları ileride tekrar kullanmak üzere merkez adresinizde yedek olarak bekletmeniz mümkün bulunmaktadır.

 

            Bilgi edinilmesi rica ederim.

 

(*)     Bu Özelge 213 sayılı Vergi Usul Kanununun 413.maddesine dayanılarak verilmiştir.

(**)   İnceleme, yargı ya da uzlaşmada olduğu halde bu konuya ilişkin olarak yanlış bilgi verilmiş ise bu özelge geçersizdir.

(***) Talebiniz üzerine tayin edilmiş olan bu özelgeye uygun işlem yapmanız hâlinde, bu fiilleriniz dolayısıyla vergi tarh edilmesi icap ederse, tarafınıza vergi cezası kesilmeyecek ve tarh edilen vergi için gecikme faizi hesaplanmayacaktır.