Tarih : 26.02.2016
GİB'de Yayım Dönemi : Ağustos 2016

T.C.

GELİR İDARESİ   BAŞKANLIĞI

İSTANBUL VERGİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI

MÜKELLEF   HİZMETLERİ USUL GRUP MÜDÜRLÜĞÜ

Sayı: 11395140-105[MÜK.257-2015/VUK1-19211]-16025

26/02/2016

Konu: Yeni nesil ödeme kaydedici cihaz kullanmak suretiyle yapılan satışın belgelendirilmesi.


            İlgide kayıtlı özelge talep formu ve eki dilekçenizde, elektrikli ev aletleri ve dayanıklı tüketim malları toptan ve perakende satışı faaliyetinde bulunduğunuzu, satışlarınızda EFT-POS özellikli Yeni Nesil Ödeme Kaydedici Cihaz (YN ÖKC) kullandığınızı, satışlarınızın 2015 yılı ödeme kaydedici cihaz fişi düzenleme üst sınırı olan 880 TL aşması halinde fatura düzenlediğinizi, ödemenin kredi kartı ile yapıldığı, ürün tesliminin ise ileri ki bir tarihte yapılması durumunda fatura ve sevk irsaliyesini bu tarihlerde düzenlediğinizi belirterek, kredi kartı ile yapılan ödeme esnasında YN ÖKC' nin fatura numarası sorması nedeniyle, fatura numarası yerine ödeme makbuzu numarasının yazılıp yazılamayacağı hususunda Başkanlığımız görüşünü talep etmektesiniz.

            Bilindiği üzere, 426 sıra no.lu Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği'nin 2 numaralı bölümünün son paragrafında, Vergi Usul Kanunu'nun mükerrer 257 nci maddesiyle Bakanlığımıza tanınan yetkiye dayanılarak "...satışı yapılan malları aynen veya işlendikten sonra satışını yapanlar dışındaki kimselere satan veya aynı kimselere hizmet veren birinci ve ikinci sınıf tüccarlara (perakende teslimde bulunan veya hizmet ifa eden) Vergi Usul Kanununa göre fatura vermek zorunda olmadıkları mal satışları veya hizmet ifalarının belgelendirilmesinde (06.12.1984 tarihli ve 3100 sayılı Katma Değer Vergisi Mükelleflerinin Ödeme Kaydedici Cihazları Kullanmaları Mecburiyeti Hakkında Kanuna göre kullanmak zorunda oldukları ödeme kaydedici cihazların yerine) 'Yeni Nesil Ödeme Kaydedici Cihazları' kullanma mecburiyeti getirilmiştir." denilmektedir.

            Yeni Nesil Ödeme Kaydedici Cihazlar Teknik Kılavuzları TK-1 ve TK-2'nin "Harici EFT POS/PinPad Uyumu" başlıklı 16/d bölümünün ikinci paragrafında "... ÖKC' ler kullanılmak suretiyle gerçekleştirilen ve fatura ile belgelendirilmesi gereken satışlar için ÖKC' lerde kayıt oluşturulması, ÖKC' lerden bir "Bilgi Fişi" düzenlenmesi ve Bilgi Fişi' nin alıcıya verilmesi gerekmektedir..." denilmektedir.

            Diğer taraftan, Başkanlığımız internet sitesinin YN ÖKC sayfasında yer alan YN ÖKC Bilgi Fişleri Teknik Kılavuzun' da, bilgi fişlerinin düzenlenmesine ilişkin usul ve esaslar açıklanmış bulunmaktadır.

            Buna göre, bahse konu satış işlemi ile ilgili olarak  " YN ÖKC Bilgi Fişleri Teknik Kılavuzu" nda belirtilen "(1) No.lu Faturalı Satışlara Ait Bilgi Fişi" nin düzenlenmesi, anılan bilgi fişinin "Sıra No" satırına, malın teslimi anında fatura düzenlenmiş ise bu faturanın, faturanın bilahare düzenlenmesi halinde bu teslime ait olmak üzere ayrılacak fatura nüshasının veya sevk irsaliyesinin sıra numarasının yazılması gerekmektedir. Bilgi fişinin tanzimi açısından YN ÖKC'de fatura veya sevk irsaliyesi için sorulan fatura/sevk irsaliyesi sıra numarası yerine başka bir belgenin ( Örneğin: ödeme makbuzunun) bilgisinin ilgili alana girilmesi imkânı bulunmamaktadır. Kullanmakta olduğunuz ödeme kaydedici cihazınızın bu fonksiyonlarını yerine getirebilmesi için yetkili ÖKC firmasına veya yetkili servisine müracaat ederek gerekli yazılımın yüklenmesini veya güncellenmesini talep etmeniz gerekmektedir.

            Bilgi edinilmesini rica ederim.

(*)     Bu Özelge 213 sayılı Vergi Usul Kanununun 413.maddesine dayanılarak verilmiştir.

(**)   İnceleme, yargı ya da uzlaşmada olduğu halde bu konuya ilişkin olarak yanlış bilgi verilmiş ise bu özelge geçersizdir.

(***) Talebiniz üzerine tayin edilmiş olan bu özelgeye uygun işlem yapmanız hâlinde, bu fiilleriniz dolayısıyla vergi tarh edilmesi icap ederse, tarafınıza vergi cezası kesilmeyecek ve tarh edilen vergi için gecikme faizi hesaplanmayacaktır.