Tarih : 26.02.2016
GİB'de Yayım Dönemi : Ağustos 2016

T.C.

GELİR İDARESİ   BAŞKANLIĞI

 İSTANBUL VERGİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI

Mükellef   Hizmetleri Usul Grup Müdürlüğü


Sayı: 11395140-105[Mük.257-2015/VUK-1-19582]-16027

26/02/2016

Konu: Depoculuk lisansına sahip şirketin e-fatura e-defter uygulamasına geçip geçmeyeceği
 

            İlgide kayıtlı özelge talep formunuzda şirketinizin, Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu'ndan aldığı depolama lisansına sahip olduğu belirtilerek 454 Sıra No.lu Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği uyarınca elektronik fatura ve elektronik defter kullanma zorunluluğunuzun bulunup bulunmadığı hususunda Başkanlığımız görüşü talep edilmektedir.

 

            213 sayılı Vergi Usul Kanunun mükerrer 257 nci maddesinin birinci fıkrasının (3) numaralı bendinde, Maliye Bakanlığının, tutulması ve düzenlenmesi zorunlu defter, kayıt ve belgelerin mikro film, mikro fiş veya elektronik bilgi ve kayıt araçlarıyla yapılması veya bu kayıt ortamlarında saklanması hususunda izin vermeye veya zorunluluk getirmeye, bu şekilde tutulacak defter ve kayıtların kopyalarının Maliye Bakanlığında veya muhafaza etmekle görevlendireceği kurumlarda saklanması zorunluluğu getirmeye, bu konuda uygulama usul ve esaslarını belirlemeye yetkili olduğu hükme bağlanmıştır.

 

            Anılan Kanunun mükerrer 242 nci maddesi ile Maliye Bakanlığının, elektronik defter, belge ve kayıtlar için diğer defter, belge ve kayıtlara ilişkin usul ve esaslardan farklı usul ve esaslar belirlemeye yetkili olduğu hükme bağlanmıştır.

 

            Konuya ilişkin yayımlanan 421 Sıra No.lu Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği ile bir kısım mükelleflere 2013 takvim yılında e-fatura uygulamasına, 2014 takvim yılı içerisinde ise e-defter uygulamasına geçme zorunluluğu getirilmiştir.

 

            Mezkûr Tebliğ ile zorunluluk getirilen mükelleflere ilave olarak 20.06.2015 tarihli Resmi Gazetede yayımlanan 454 Sıra No.lu Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği ile aşağıda sayılan mükelleflere de elektronik defter tutma ve e-fatura uygulamasına geçme zorunluluğu getirilmiştir.

 

            a) 2014 veya müteakip hesap dönemleri brüt satış hâsılatı 10 Milyon TL ve üzeri olan mükellefler.
 

            b) 06.06.2002 tarihli ve 4760 sayılı Özel Tüketim Vergisi Kanununa ekli I sayılı listedeki malların imali, ithali, teslimi vb. faaliyetleri nedeniyle Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu (EPDK)'dan lisans alan mükellefler. Bayilik lisansı olanlar, münhasıran bu lisansa sahip olmaları nedeniyle bu bent kapsamında değerlendirilmeyecektir.

 

            c) Özel Tüketim Vergisi Kanununa ekli III sayılı listedeki malları imal, inşa ve ithal eden mükellefler.


            (a) bendindeki şartı, 2014 hesap döneminde sağlayan mükellefler 01.01.2016 tarihinden itibaren, 2015 veya müteakip hesap dönemlerinde sağlayan mükellefler ise ilgili hesap dönemine ilişkin gelir/kurumlar vergisi beyannamesinin verileceği tarihi takip eden hesap döneminin başından itibaren, (b) ve (c) bentlerinde sayılanlardan bu Tebliğin yayım tarihinden önce lisans alan veya mükellefiyet tesis ettirenler 01.01.2016 tarihinden itibaren, bu Tebliğin yayım tarihinden sonra lisans alan veya mükellefiyet tesis ettirenler ise, lisans aldıkları ya da mükellefiyet tesis ettirdikleri tarihi izleyen hesap döneminin başından itibaren elektronik fatura ve elektronik defter uygulamasına geçmek zorundadır. Bununla birlikte, lisans ya da mükellefiyet tesis tarihi ile izleyen hesap dönemi arasındaki sürenin üç aydan kısa olması halinde isteyen mükellefler bir sonraki hesap döneminin başından itibaren elektronik defter tutabilecekler ve e-Fatura uygulamasına geçebileceklerdir.

 

         

            Buna göre; 4760 sayılı Özel Tüketim Vergisi Kanunun I sayılı listedeki malların, imali, ithali, teslimi vb. faaliyetleri nedeniyle EPDK'dan lisans alan mükelleflerden,  brüt satış hasılatı rakamına bakılmaksızın  454 sıra nolu  Vergi Usul Kanunu  Genel Tebliğinin yayım tarihinden önce lisans alanların 31/12/2015 tarihine kadar başvurularını yapıp, 1/1/2016 tarihinde e-fatura ve e-defter kayıtlı kullanıcısı olması zorunludur.  Sözkonusu  tebliğin yayım tarihinden sonra lisans alan mükelleflerin ise lisans aldıkları tarihi izleyen hesap döneminin başından itibaren e-fatura ve e-defter kayıtlı kullanıcısı olması gerekmektedir.

 

            Öte yandan; söz konusu tebliğin 2/b maddesindeki açıklamalara göre bu düzenleme doğrultusunda elektronik fatura ve elektronik defter kapsamına girecek mükelleflerin 4760 sayılı Özel Tüketim Vergisi Kanununa ekli I sayılı liste mükellefiyeti olmasa bile, bu listedeki malların imali, ithali, teslimi vb. faaliyetleri nedeniyle EPDK 'ndan lisans almaları durumunda bu mükelleflerin brüt satış hasılatı tutarına bakılmaksızın elektronik fatura ve elektronik defter uygulamasına geçme zorunluluğu bulunmaktadır. Dolayısıyla mükellefin EPDK'dan aldığı lisans Özel Tüketim Vergisi Kanununa ekli I sayılı  listedeki malların imali, ithali, teslimi vb. faaliyetleri nedeniyle alınmadı ise ilgili tebliğin 2/b bendi kapsamında değerlendirilmesi gerekmeyecektir.

 

            Ayrıca  EPDK 'dan sadece bayilik lisansı olan mükellefler ilgili tebliğdeki diğer şartlardan herhangi birini taşımıyorlarsa sadece bu lisansa sahip olmaları sebebi ile e-fatura ve e-defter kullanma zorunluluğu  kapsamına girmeyeceklerdir. Ancak bayilik lisansı yanında ÖTV I sayılı  listedeki malların imali, ithali, teslimi vb. faaliyetleri nedeniyle EPDK'dan başka bir lisans alındı ise bayilik lisansı sebebiyle değil diğer lisansa sahip olunması sebebiyle e-fatura ve e-defter kullanıcı olunması gerekecektir.

 

 

            Yukarıda yapılan açıklamalara göre, şirketinizin ÖTV Kanununa ekli I sayılı listedeki malların imali, ithali, teslimi vb. faaliyetleri nedeniyle EPDK'dan depolama lisansı alan mükelleflerden olması halinde 01.01.2016 tarihi itibarıyla elektronik fatura ve elektronik defter uygulamasına geçme zorunluluğu bulunduğu tabiidir.

 

            Bilgi edinilmesini rica ederim.

 

(*)     Bu Özelge 213 sayılı Vergi Usul Kanununun 413.maddesine dayanılarak verilmiştir.

(**)   İnceleme, yargı ya da uzlaşmada olduğu halde bu konuya ilişkin olarak yanlış bilgi verilmiş ise bu özelge geçersizdir.

(***) Talebiniz üzerine tayin edilmiş olan bu özelgeye uygun işlem yapmanız hâlinde, bu fiilleriniz dolayısıyla vergi tarh edilmesi icap ederse, tarafınıza vergi cezası kesilmeyecek ve tarh edilen vergi için gecikme faizi hesaplanmayacaktır.