Tarih : 26.02.2016
GİB'de Yayım Dönemi : Ağustos 2016


T.C.

GELİR İDARESİ   BAŞKANLIĞI

İSTANBUL VERGİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI

Mükellef   Hizmetleri Usul Grup Müdürlüğü

Sayı: 11395140-105[Mük.257-2015/VUK-1-19468]-16048

26/02/2016

Konu:Elektronik arşiv uygulamasına geçişte internet   satışlarının kapsamı ve brüt satışlar içindeki payı


            İlgide kayıtlı özelge talep formunuzda şirketinizin, turistik tesis (tatil köyü, spor işletmeciliği, kişisel bakım) işletmeciliği faaliyetinde bulunduğu, şirketiniz brüt satış hasılatı içindeki oranı çok az olsa da bazı müşterilerinizin konaklama veya kişisel bakım hizmetleri için internet ortamında rezervasyon yaptığı, yine internet ortamında hizmetin ön ödemesinin (kapora) kısmen veya tamamen yapıldığı,

 

            Müşterilerin, söz konusu hizmetleri almak için bizzat işletmenize geldikleri aksi takdirde herhangi bir hizmet verilmediği, müşterilerin söz konusu hizmetlerin yanı sıra işletmenize geldiklerinde ekstra hizmetler veya bakım mamulleri de satın alabildikleri, müşterilerin tesisten çıkışı sırasında faturanın düzenlendiği ve elden teslim edildiği,

 

            Şirketinizce internet ortamında yapılan söz konusu satışın, 433 Sıra No.lu Vergi Usul Kanunu Genel Tebliğinin "Tanımlar ve Kısaltmalar" başlıklı 2 nci maddesinde belirtilen "sipariş ve satın alma süreçlerinin tamamının internet üzerinden gerçekleştiği satış" olarak değerlendirilip değerlendirilemeyeceği, bu kapsamda değerlendirilmesi halinde, 5 milyon TL'lik brüt satış hasılatı tutarının hesaplanmasında sadece internetten yapılan satışların mı yoksa internetten yapılan satışlar ile birlikte diğer satışlarında toplanarak, gelir tablosundaki toplam brüt satış hasılatının mı dikkate alınacağı,

 

            Entegrasyon yöntemi ile e-fatura uygulamasına kayıtlı olduğunuzdan bahisle düzenlediğimiz ve tarafınıza düzenlenen elektronik faturaların da e-arşiv uygulaması kapsamında anlaşılacak özel entegratör tarafından muhafaza ve saklanmasının zorunlu olup olmadığı hususlarında Başkanlığımız görüşü talep edilmektedir.

 

            213 sayılı Vergi Usul Kanunun mükerrer 257 nci maddesinin birinci fıkrasının (3) numaralı bendinde, Maliye Bakanlığının, tutulması ve düzenlenmesi zorunlu defter, kayıt ve belgelerin mikro film, mikro fiş veya elektronik bilgi ve kayıt araçlarıyla yapılması veya bu kayıt ortamlarında saklanması hususunda izin vermeye veya zorunluluk getirmeye, bu şekilde tutulacak defter ve kayıtların kopyalarının Maliye Bakanlığında veya muhafaza etmekle görevlendireceği kurumlarda saklanması zorunluluğu getirmeye, bu konuda uygulama usul ve esaslarını belirlemeye yetkili olduğu hükme bağlanmıştır.

 

            Anılan Kanunun mükerrer 242 nci maddesi ile Maliye Bakanlığının, elektronik defter, belge ve kayıtlar için diğer defter, belge ve kayıtlara ilişkin usul ve esaslardan farklı usul ve esaslar belirlemeye yetkili olduğu hükme bağlanmıştır.

 

            Konuya ilişkin olarak yayımlanan 397 Sıra No.lu Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği ile anonim ve limited şirketlerin elektronik fatura oluşturmalarına, alıcısına iletmelerine, muhafaza ve istenildiğinde ibraz etmelerine izin verilmiş, 421 Sıra No.lu Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği ile de bazı mükellef gruplarına elektronik defter tutma ve elektronik fatura uygulamasına dahil olma zorunluluğu getirilmiştir.

 

            397 Sıra No.lu Vergi Usul Kanunu Genel Tebliğinin, "6. e-Faturanın Muhafaza ve İbraz Yükümlülüğü" bölümünde değişiklik yapan 421 Sıra No.lu Vergi Usul Kanunu Genel Tebliğinin "4.4." kısmında;

 

            "Mükelleflere ait elektronik faturaların yine mükelleflere ait bilgi işlem sistemlerinde saklanması esas olup üçüncü kişiler nezdinde de elektronik saklama yapılabilecektir. Başka mükelleflerden elektronik saklama hizmetinin alınması mükelleflerin elektronik faturalarının muhafaza ve ibraz sorumluluğunu ortadan kaldırmaz…

 

            Başka mükelleflere ait elektronik faturaları saklama hizmeti verenler elektronik fatura uygulamasını bilgi işlem sistemlerinin entegrasyonu yöntemiyle kullanmak zorundadır."  denilmektedir.

 

            Mezkur Kanun uyarınca kâğıt ortamında düzenlenmek, muhafaza ve ibraz edilmek zorunluluğu bulunan faturanın elektronik ortamda düzenlenmesi ve ikinci nüshasının elektronik ortamda muhafaza ve ibraz edilmesine imkân tanıyan e-Arşiv Uygulamasına ilişkin usul ve esasların düzenlendiği 433 Sıra No.lu Vergi Usul Kanunu Genel Tebliğinin "2- Tanımlar ve Kısaltmalar" başlıklı bölümünde internet satışı, "mal ve hizmetlerin sipariş ve satın alma süreçlerinin tamamının internet üzerinden gerçekleştiği satış biçimi" olarak tanımlanmıştır.

 

            Anılan Tebliğin "4- Uygulamadan Yararlanma Yöntemleri ve Başvuru" başlıklı bölümünde;

 

            "Uygulamadan yararlanmak için mükelleflerin 397 sıra numaralı Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği ile getirilen e-Fatura Uygulamasına kayıtlı olmaları gerekmektedir.

          

            Mükellefler e-Arşiv Uygulamasını, kendi bilgi işlem sistemi veya Başkanlıktan izin almış özel entegratör bilgi işlem sistemi üzerinden olmak üzere iki yöntemle kullanabilirler…" açıklamasına yer verilmiştir.

 

            Mezkur Tebliğin "9- Elektronik Belgelerin Muhafazası ve İbrazı" başlıklı bölümünde;

 

            "…a) Bu Tebliğ uygulamasından faydalanan mükellefler, oluşturdukları ikinci nüsha elektronik belgelerini ve e-Arşiv Raporlarını birbirleriyle ilişkili şekilde, vergi kanunları ve diğer kanuni düzenlemelerin kâğıt nüshalar için öngörmüş olduğu süreler dâhilinde muhafaza ve istenildiğinde ibraz etmekle yükümlüdür.

 

            b) İzin alan mükellefler, ikinci nüsha elektronik belgelerini ve e-Arşiv Raporlarını kendi bilgi işlem sistemlerinde muhafaza ederler. Bu mükellefler istemeleri halinde Başkanlıktan saklama izni almış kuruluşlarda da muhafaza ödevlerini yerine getirebilirler…" açıklamaları yer almaktadır.

 

            Aynı Tebliğin, "10- İnternet Üzerinden Mal ve Hizmet Satışında Düzenlenecek Faturalar" başlıklı bölümünde ise;

 

            "… İnternet üzerinden mal ve hizmet satışı yapan ve 2014 yılı gelir tablosu brüt satış hasılatı tutarı 5 milyon lira ve üzerinde olan mükellefler, en geç 1/1/2016 tarihine kadar e-Arşiv Uygulamasına geçmek zorundadır. Kapsama giren mükelleflerin belirlenen tarihten önce e-fatura ve e-arşiv başvurularını ve fiili geçiş hazırlıklarını tamamlamaları gerekmektedir." açıklamalarına yer verilmiştir.

 

            Yukarıda yer alan hüküm ve açıklamalara göre;

 

            Özelge talep formunuzda bahsi geçen ve şirketinizce internet ortamında gerçekleştirilen satış işlemi 433 Sıra No.lu Vergi Usul Kanunu Genel Tebliğinde tanımı yapılan "internet satışı"  mahiyetinde olup, şirketinizin 2014 yılı gelir tablosu brüt satış hasılatı tutarı olarak, sadece internet üzerinden yapılan mal ve hizmet satışlarına ilişkin tutarın değil 2014 yılı gelir tablosunda yer alan bütün satışları gösteren brüt satış hasılatı tutarının dikkate alınması gerekmektedir.

 

            Dolayısıyla,  internet üzerinden mal ve hizmet satışı gerçekleştiriyor olmanız ve 2014 yılı gelir tablosu brüt satış hasılatı tutarınızın 5 milyon liranın üzerinde bulunması halinde internet üzerinden yaptığınız satış hasılatı tutarına bakılmaksızın en geç 01/01/2016 tarihine kadar e-arşiv başvurularınızı ve fiili geçiş hazırlıklarınızı tamamlamanız gerekmektedir.

 

            Elektronik faturaların, elektronik belgelerin ve e-Arşiv Raporlarının ikinci nüshalarının vergi kanunları ve diğer kanuni düzenlemelerin kâğıt nüshalar için öngörmüş olduğu süreler dâhilinde şirketinize ait bilgi işlem sistemlerinde muhafaza edilmesi esas olup, elektronik saklama hizmetinin Başkanlıktan izin almış kuruluşlardan alınması da mümkündür.

 

            Başka mükelleflerden elektronik saklama hizmetinin alınması mükelleflerin elektronik belgelerinin muhafaza ve ibraz sorumluluğunu ortadan kaldırmaz.

 

            Bilgi edinilmesini rica ederim.

 

(*)     Bu Özelge 213 sayılı Vergi Usul Kanununun 413.maddesine dayanılarak verilmiştir.

(**)   İnceleme, yargı ya da uzlaşmada olduğu halde bu konuya ilişkin olarak yanlış bilgi verilmiş ise bu özelge geçersizdir.

(***) Talebiniz üzerine tayin edilmiş olan bu özelgeye uygun işlem yapmanız hâlinde, bu fiilleriniz dolayısıyla vergi tarh edilmesi icap ederse, tarafınıza vergi cezası kesilmeyecek ve tarh edilen vergi için gecikme faizi hesaplanmayacaktır.