Tarih : 07.03.2016
GİB'de Yayım Dönemi : Ağustos 2016

T.C.

GELİR İDARESİ   BAŞKANLIĞI

İZMİR VERGİ   DAİRESİ BAŞKANLIĞI

Mükellef   Hizmetleri Usul Grup Müdürlüğü

Sayı: 67854564-1741-131

07/03/2016

Konu: E-Fatura uygulaması.

            İlgide  kayıtlı  özelge  talep formunuzda;   ... Müdürlüğünün ... vergi kimlik numarasında kayıtlı mükellefi olduğunuz, şirketinizin pazarlama elemanlarının İzmir ve diğer şehirlerde araçlarına akaryakıt alırken veya İDO vb. deniz araçlarından faydalanırken, yine çeşitli otopark işletmelerinden (TAV, HABAŞ gibi) otopark hizmeti  aldıklarında veya işletme ihtiyaçlarını karşılamak için ... ... gibi firmalardan bazı temizlik ve mutfak ihtiyaçlarını karşıladıklarında firmanızın e-fatura uygulaması kapsamında olduğu belirtilmesine rağmen bu firmalarca e-fatura verilmediği veya uzun süre beklenilmesi gerektiği bunun yerine yazar kasa fişi veya kağıt ortamında fatura düzenlendiği belirtilerek koruya ilişkin olarak Başkanlığımız görüşü istenilmektedir.

 

           Bilindiği üzere  Katma Değer Vergisi Mükelleflerinin ÖKC Kullanmaları Mecburiyeti Hakkında 3100 sayılı Kanunla ilgili 58 Seri No.lu Genel Tebliğin 1. bölümünde ;

 

            "

            ...

 

           c) Yapılan akaryakıt satışlarıyla ilgili bilgiler ödeme kaydedici cihaz hafızasına otomatik olarak kaydedilecektir. Hafızaya kaydedilen bilgiler, akaryakıt verme işleminin sonunda ödeme kaydedici cihazdan yine otomatik olarak çıkacak fişler ile belgelendirilecektir..."

 

            açıklamalarına yer verilmiştir.

 

            Ayrıca 68 Seri No.lu Ödeme Kaydedici Cihaz Genel Tebliğinin " 1- Akaryakıt Pompalarına Bağlı Ödeme Kaydedici Cihazlar Kullanılarak Verilen Fişlerin Fatura Yerine Geçen Belge Olarak Kabul Edilmesi" başlıklı bölümünde;

 
             "....

 

            Anılan hükümlerle Bakanlığımıza tanınan yetkiye dayanılarak, akaryakıt pompalarının bağlı olduğu ödeme kaydedici cihazlar kullanılmak suretiyle otomatik olarak düzenlenen fişlerin, fatura düzenleme tutarının (2006 yılı için 520,00 YTL) altında veya üstünde olsa dahi "fatura yerine geçen belge" olarak kabul edilmesi ve bu şekilde belgelenen satışlar dolayısıyla nihai tüketiciler veya vergi mükelleflerince yapılan fatura düzenleme taleplerinin dikkate alınmaması uygun görülmüştür." şeklinde açıklama yapılmıştır.

 

             Ayrıca ilgili tebliğde akaryakıt pompalarına bağlı ÖKC'ler kullanılarak verilen fişlerin fatura yerine geçen belge olarak kabul edildiği belirtilerek, taşıt tanıma, müşteri tanıma veya özel anlaşmalara dayanılarak yapılan akaryakıt satışlarında cihazlardan çıkacak fişlerin üzerinde "TAŞIT TANIMA VEYA MÜŞTERİ TANIMA SİSTEMİ FATURAYA DÖNÜŞTÜRÜLECEK" ibaresinin yer alacağı ve bu fişlerin bilahare listelenerek faturaya dönüştürüleceği  açıklanmaktadır.

 

            Öte yandan, 204 sıra numaralı Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği ile mükelleflerin ticari faaliyetlerine ilişkin olarak; işyerlerinde kullanılmak ve tüketilmek amacıyla satın aldıkları (Kırtasiye, büro ve temizlik malzemeleri gibi) ve bedeli fatura düzenleme mecburiyetini belirleyen kanuni haddi aşmayan diğer bir anlatımla perakende satış fişi (veya yazar kasa fişi) düzenleme sınırları içinde kalan mal ve hizmet bedelleri için düzenlenen perakende satış veya yazar kasa fişlerinin gider belgesi olarak kabul edilmesi Maliye Bakanlığınca uygun görülmüş olup; işletmenin tüketimi dışında satışa konu olacak mal ve hizmetlerin alımlarında ise bedeli ne olursa olsun fatura düzenlenmesi defterlere faturalara dayanılarak kayıt yapılması gerektiği aynı tebliğde ifade edilmiştir.

           206 sıra numaralı Vergi Usul Kanunu Genel Tebliğinde ise, yukarıda bahsi geçen Tebliğ ile gider belgesi olarak kabul edilen perakende satış veya yazar kasa fışlerinde ayrıca gösterilen katma değer vergisinin, bu belgelerin kanuni defterlere de kaydedilmesi şartıyla, genel hükümler çerçevesinde indirim konusu yapılabileceği açıklamasına yer verilmiştir.

            213 sayılı Vergi Usul Kanununun mükerrer 257 nci maddesinin birinci fıkrasının 3 üncü bendinde Maliye Bakanlığının, tutulması ve düzenlenmesi zorunlu defter, kayıt ve belgelerin mikro film, mikro fiş veya elektronik bilgi ve kayıt araçlarıyla yapılması veya bu kayıt ortamlarında saklanması hususunda izin vermeye veya zorunluluk getirmeye, bu şekilde tutulacak defter ve kayıtların kopyalarının Maliye Bakanlığında veya muhafaza etmekle görevlendireceği kurumlarda saklanması zorunluluğu getirmeye, bu konuda uygulama usul ve esaslarını belirlemeye yetkili olduğu hükme bağlanmıştır.

           Ayrıca aynı Kanunun mükerrer 242 nci maddesi ile Maliye Bakanlığının, elektronik defter, belge ve kayıtlar için diğer defter, belge ve kayıtlara ilişkin usul ve esaslardan farklı usul ve esaslar belirlemeye yetkili olduğu hükme bağlanmıştır.

            Konuya ilişkin olarak yayımlanan 397 Sıra Numaralı Vergi Usul Kanunu Genel Tebliğinin "3. Genel Olarak e-Fatura" başlıklı bölümünde; "Bu Tebliğde düzenlenen e-Fatura, yeni bir belge türü olmayıp, kağıt fatura ile aynı hukuki niteliklere sahiptir.

            Mal veya hizmet satışı dolayısıyla fatura düzenlemek zorunda olan mükellefler, genel hükümler çerçevesinde kağıt fatura düzenleyebilecekleri gibi bu Tebliğde yer alan şartlar çerçevesinde e-Fatura da düzenleyebilirler. Aynı mal veya hizmet satışı işleminde hem kağıt faturanın hem de elektronik faturanın bir arada düzenlenmesi mümkün değildir. Müşterinin talep etmesi durumunda ise genel hükümler çerçevesinde sadece kağıt fatura verilmesi zorunludur."

            "5. e-Fatura Düzenlenmesi ve İletilmesi başlıklı bölümünde; " Mükellefler e-Fatura düzenlerken, bu Tebliğde belirtilmeyen hususlarda süreler başta olmak üzere Vergi Usul Kanunu ve ilgili diğer kanun ve düzenlemelerde yer alan usul ve esaslara uymak zorundadır."

             Esas itibarıyla e-fatura, kağıt fatura ile aynı hukuki niteliklere sahip olup, elektronik fatura uygulamasındaki maksat e-fatura sistemine kayıtlı kullanıcıların birbirlerine yapmış oldukları mal teslimi veya hizmet ifalarının elektronik ortamda belgelendirilmesidir.

 

        Ayrıca;  397 Sıra No.lu Vergi Usul Kanunu Genel Tebliğinin  " 9. Sorumluluk ve Diğer Müeyyideler" (447 Sıra No.lu Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği ile değişen bölüm) başlıklı bölümünde de;

 

            "...

            Elektronik fatura uygulamasına dâhil olan mükelleflerin elektronik fatura uygulamasına kayıtlı olan diğer mükelleflere düzenleyecekleri faturaların elektronik fatura olması zorunludur. Bu zorunluluğa uymayan mükellefler hakkında Vergi Usul Kanununda öngörülen cezai hükümler uygulanacaktır." açıklamaları bulunmaktadır.

 

            Buna göre;

            - 68 Seri No.lu  Ödeme Kaydedici Cihaz Genel Tebliğinde yapılan açıklama uyarınca, taşıt tanıma, müşteri tanıma veya özel anlaşmalara dayanılarak yapılan akaryakıt satışları ile ilgili olarak bilahare ayrıca fatura düzenleneceği için bu tür satışlarda her iki tarafın da e-Fatura kullanıcısı olması halinde  e-fatura uygulaması kapsamında fatura düzenlenmesi gerektiği ,

          - Taşıt tanıma, müşteri tanıma veya özel anlaşmalara dayanılarak yapılan satışlar dışında, taşıtlara yapılan ve akaryakıt pompalarına bağlı ÖKC' lerden otomatik olarak çıkan (plaka numarası ihtiva eden ve fatura yerine geçen) fişlerle belgelenen satışlarda ise toplam tutar fatura düzenleme tutarının altında veya üstünde olsa dahi ayrıca e-Fatura düzenlenmeyeceği ve bu satışlara ait ÖKC' den verilen ÖKC fişlerinin fatura yerine geçen belge olarak kabul edileceği tabiidir.

            Bununla birlikte İDO ve benzeri deniz araçlarından veya çeşitli otopark işletmelerinden faydalanırken bu işletmeler tarafından bilet verilmesi halinde bu biletin e-faturaya bağlanmasına gerek bulunmamaktadır. Ancak kurumsal sözleşmeler çerçevesinde fatura verilmesi konusunda anlaşılmış olması veya fatura verilmesi icap eden hallerde e-fatura kayıtlı kullanıcılar arasında e-fatura düzenlenmesi gerekmektedir.

            Diğer taraftan  e-fatura sistemine kayıtlı şirketinizin, e-fatura sistemine kayıtlı diğer firmalardan işyerinde kullanmak ve tüketmek amacıyla satın aldığı (Kırtasiye, büro ve temizlik malzemeleri gibi) ve fatura kullanma sınırının altında kalan alımlarını, perakende satış fişi veya ödeme kaydedici cihaz fişi ile belgelendirmesi mümkün bulunmaktadır.  Ancak  bu sınırın üstünde olması veya bu sınırın altında olsa bile fatura düzenlenmek istenmesi halinde e-fatura düzenlenmesi gerekmektedir.

 

            Ayrıca, e-fatura uygulaması kapsamında olan mükelleflerin  fatura düzenlemesi gereken durumlarda birbirlerine e-fatura düzenlemesi gerektiğinden bu kurala uyulmaması halinde Vergi Usul Kanunundaki ceza hükümlerinin uygulanacağı tabiidir.

 

             Bilgi edinilmesini rica ederim.

 (*)     Bu Özelge 213 sayılı Vergi Usul Kanununun 413.maddesine dayanılarak verilmiştir.

(**)   İnceleme, yargı ya da uzlaşmada olduğu halde bu konuya ilişkin olarak yanlış bilgi verilmiş ise bu özelge geçersizdir.

(***) Talebiniz üzerine tayin edilmiş olan bu özelgeye uygun işlem yapmanız hâlinde, bu fiilleriniz dolayısıyla vergi tarh edilmesi icap ederse, tarafınıza vergi cezası kesilmeyecek ve tarh edilen vergi için gecikme faizi hesaplanmayacaktır.