Tarih : 14.04.2016
GİB'de Yayım Dönemi : Ağustos 2016

T.C.

AFYONKARAHİSAR   VALİLİĞİ

Defterdarlık   Gelir Müdürlüğü

Sayı: 63611781-95[1-2015-1]-12

14/04/2016

Konu: İşitme cihazı satışında ödeme kaydedici cihaz kullanıp kullanılmayacağı hk.

İlgide kayıtlı özelge talep formunda, İşitme Cihazları ve Uygulama Merkezi faaliyetinden dolayı …’nün mükellefi olduğunuz, işletmenizde sadece sağlık raporu olan hastalara işitme cihazı satışı yaptığınız ve (fatura düzenleme limitinin altında kalsa dahi) gerçekleştirdikleri harcamayı Sosyal Güvenlik Kurumundan tahsil edilebilmeleri için müşterilerinize fatura düzenlediğiniz belirtilerek, işyerinizde ödeme kaydedici cihaz (ÖKC) kullanma mecburiyetinizin olup olmadığı konusunda Başkanlığımızın görüşü talep edilmektedir.

            Bilindiği gibi, 3100 Sayılı Katma Değer Vergisi Mükelleflerinin Ödeme Kaydedici Cihazları Kullanmaları Mecburiyeti Hakkında Kanunun 1/1. maddesinde "Satışı yapılan malları aynen veya işlendikten sonra satışını yapanlar dışındaki kimselere satan veya aynı kimselere hizmet veren birinci ve ikinci sınıf tüccarlar, bu kanuna göre ödeme kaydedici cihaz kullanmak mecburiyetindedirler." hükmü yer almaktadır.

            Vergi Usul Kanunu (VUK)'un 232' nci maddesinde; "Birinci ve ikinci sınıf tüccarlar, kazancı basit usulde tespit edilenlerle defter tutmak mecburiyetinde olan çiftçiler;

 

            1. Birinci ve ikinci sınıf tüccarlara,

            2. Serbest meslek erbabına,

            3. Kazançları basit usulde tespit olunan çiftçilere,

            4. Defter tutmak mecburiyetinde olan çiftçiler,

            5. Vergiden muaf esnafa

 
            Sattıkları emtia veya yaptıkları işler için fatura vermek ve bunlar da fatura istemek ve almak mecburiyetindedirler.

             Yukarıdakiler dışında kalanların, birinci ve ikinci sınıf tüccarlar ile kazancı basit usulde tespit edilenlerden ve defter tutmak mecburiyetinde olan çiftçilerden satın aldıkları emtia veya onlara yaptırdıkları iş bedelinin (1.1.2015 tarihinden geçerli olmak üzere ) 880.00TL' yi geçmesi veya bedeli 880.00TL' den az olsa dahi istemeleri halinde emtiayı satanın veya işi yapanın fatura vermesi mecburidir." denilmektedir.

         Buna göre, 3100 sayılı Kanunla ilgili muhtelif tarihlerde yayımlanan Genel Tebliğlerde ödeme kaydedici cihaz kullanma mecburiyeti olmayan mükellefler ve faaliyet konuları tespit edilmiş olup "işitme cihazı satışı" bahse konu faaliyetler arasında sayılmadığından söz konusu faaliyetinize istinaden ödeme kaydedici cihaz kullanma mecburiyetiniz bulunmaktadır.

             Diğer taraftan, 426 Sıra No.lu VUK Genel Tebliği' nde, 3100 Sayılı Kanun kapsamına giren mükelleflere kademeli olarak Yeni Nesil Ödeme Kaydedici Cihaz (YN ÖKC) kullanma yükümlülüğü getirilmiştir.

             Konuyla ilgili Yeni Nesil Ödeme Kaydedici Cihazlar Teknik Kılavuzlarının 16/d. maddesinde ise "ÖKC'ler kullanılmak suretiyle gerçekleştirilen ve fatura ile belgelendirilmesi gereken satışlar için ÖKC'lerde kayıt oluşturulması, ÖKC'lerden bir "Bilgi Fişi" düzenlenmesi ve Bilgi Fişi'nin alıcıya verilmesi gerekmektedir. Kaydın oluşturulması ve Bilgi Fişi'nin ihtiva etmesi gereken bilgiler GMP-TK dokümanlarında açıklanmıştır."  denilmektedir.

             Söz konusu açıklama doğrultusunda müşteriye fatura vermeniz gereken satışlarda, verilen faturayla ilişkili "YN ÖKC Bilgi Fişi"; müşteriye fatura verme zorunluluğunun olmadığı satışlarda ise "Mali YN ÖKC fişi" düzenlenecektir.

 
           Bu nedenlerle, bütün satışlarınızda müşterileriniz adına fatura düzenlemeniz satışlarınızın perakende satış olma özelliğini değiştirmediğinden ödeme kaydedici cihaz kullanma mecburiyeti kapsamına girmeniz sebebiyle, YN ÖKC kullanma zorunluluğunuz bulunmakta olup, satışlarınızı yukarıda açıklandığı şekilde belgelendirmek üzere 426 Sıra No.lu VUK Genel Tebliği' nde belirtilen tarihler itibariyle YN ÖKC alarak kullanmanız gerekmektedir.

 
            Bilgi edinilmesini rica ederim.

 

(*)     Bu Özelge 213 sayılı Vergi Usul Kanununun 413.maddesine dayanılarak verilmiştir.

(**)   İnceleme, yargı ya da uzlaşmada olduğu halde bu konuya ilişkin olarak yanlış bilgi verilmiş ise bu özelge geçersizdir.

(***) Talebiniz üzerine tayin edilmiş olan bu özelgeye uygun işlem yapmanız hâlinde, bu fiilleriniz dolayısıyla vergi tarh edilmesi icap ederse, tarafınıza vergi cezası kesilmeyecek ve tarh edilen vergi için gecikme faizi hesaplanmayacaktır.